Pagina-afbeeldingen
PDF
ePub

15698 C. Bonnet, Contemplation de la Nature. II Tom.

en un volume. Amst. 1764. 8vo. 15699 Ejusdem Beschouwing der Natuur. Vertaald ,

met aanmerkingen door G. Coopmans. III Dee

len. Franeker 1774. 8vo. 15700 de Buffon et Danbenton", Histoire naturelle

générale et particulière, avec la description du Cabinet du Roi. Cinquème édition. Tom. I XXXI. Paris 1752-1768. 8vo. e. V. C.

Histoire naturelle des oiseaux. Tom. 1-XVI. Ibid. 1770—1781.

Histoire naturelle des quadrupèdes, ovipares et des serpens, par de la Cepede. [[ Tom. Ibid. 1778. .

Supplément à l'histoire naturelle, par de Buf

fon. XII Tom. Ibid. 1774-1732.. . 15701 A. M. Constant Dumeril, Traité élémentaire

d'Histoire naturelle. Paris An XII-1804. 8vo. 15702 M. Houttuyn, Natuurlyke historie of uitvoerige

beschryving der Dieren , Planten en Mineralien,

volgens het samenstel van den Heer Linnaeus. . Met naauwkeurige Afbeeldingen, III Deelen in

XXXVII Bnde. Amst. 1961–1785. 8vo.
J. Jonstoni Thaumatographia naturalis in de-
eem classes distincta , in quibus admiranda. I
Coeli , II. Elementorum. III Meteororum. IV Fos-
silium. V Plantarum. VI Avium. VII Quadrupe-
dum. VIII Exanguium. IX Piscium. X Hominis.
Ibid. 1665. 8vo. , .
C. à Linné, Systemae Naturae per regna tria
naturae, secundum classes, ordines, genera , spe-
cies, cum characteribus , differentiis, synonymis,

[ocr errors]

lo

[ocr errors]

locis. III Tom. in X voluminibus. Editio decima . : tertia, aucta, reformata , cura J. F. Gmelin.

Lips. 1783–1793. 8vo. 15705 J. F. Martinet, Kleine Katechismus der Na

tuur voor Kinderen. Amst. 1779. 8vo.
15706 Ejusdem Katechismus der Natuur. IV Deelen

Vijfde druk. Met nieuwe plaaten. Ibid. 1782-
1739. 8vo. e. V. C.

J. de Vries, Natuurkundige en ophelderen-
de aanmerkingen over de IV Deelen van J. F.
Martinets Katechismus der Natuur. II Deelen. .

Vierde druk. 1791. .
15707 A. L. Millin, Élémens d'Histoire Naturelle. Oa-

vrage couronné par le Jury des livres élémen-
taires etc. Troisième édition reyue et corrigée :

Avec planches. Paris An X-1802. 8vo.
15708 G. Ç. Raff, Natuurlyke historie voor Kinde.

ren. Gedeeltelyk ingericht naar de hoogduitsche
uitgaave aanmerklyk verbeterd, vermeerderd
en genoegsaam geheel veranderd en overgebragt
tot eene vatbaare rangschikking voorgesteld' in
kindervervrolykende samenspraaken, doorvloch-
ten met toepasselyke Zede - en andere Gedicht-
jes, en eindelyk voor de Nederlandsche Kinde-
ren overgebragt tot de voornaamste onderwerpen
der Natuurlyke Historie van Holland. III Dee- .

len. Met Platen. Leyd. 1781. 8vo. .
15709 J. Ray, Gods wijsheid geopenbaard in de were

ken der Scheppinge. Naamelyk in de Hemelsche
Lichaamen, Hoofdstoffen, Verhevelingen, Mijn-
stoffen, Gewassen, Dieren, (Beesten, Vogelen,
Visschen en Bloedelooze Dieren;) en inzonder-

megtelykeni d'amore finden

heid in het Lichaam der Aarde, derzelver Geo daante, Beweging en Bestaanlijkheid, en in het verwonderlijk gestel des Menschelijken Lichaams en dat van andere dieren; en vervolgens in de voortteelinge enz. met beantwoordingen op sommige tegenwerpingen. Volgens den twaalfden druk, uit het Engelsch. Derde druk. Met het leven van den Schrijver enz. vermeerderd. Amst. 1769. Beschouwingen van de werken der Natuur. Ten opzigte van de viervoetige dieren , Vogels, Viso schen, tweeslachtige en kruipende dieren , Insecten, Plantgewassen en Bergstoffen, of vervolg op de verbeterde tweede uitgaave van J. Ray.

Gods wijsheid enz. Amts. 1768. 8vo. 15710 J. J. Scheuchzer, Geestelyke Natuurkunde. Uite

gegeven in de Latynsche taale. In het Nederduitsch vertaald, door L. Paludanus. XV Deelen in VIII Bnde. ieder met L Printbladen door J. A. Pfeffel. Ibid. 1735. fol.

[ocr errors][merged small][merged small][merged small]

15711. 'ApotoTÉRoug Tepi ymwy fotopías. Aristotelis Historia

de Animalibus. J. C. Scaligero interprete, com ejusdem commentariis. P. J. Maussacus opus vulgavit et restituit, additis prolegomenis et animadversionibus. Accedit fragmentum, quod de

cimus historiarum inscribitur, multo quam antea

emendatius et auctius. Gr. et Lat. Tolos. 1619. fol. 15712 P. Boddaert', Natuurkundige beschouwing der

dieren, in hun inwendig zamenstel, eigenschap. pen, huishouding enz. met gecouleurde plaaten.

Utr, 1778. 8vo. ini 15713 G. Charletoni Onomasticon Zoïcon , plero

rumque animalium differentias et nomina propria pluribus linguis exponens. Cui accedunt. Mantissa Anatomica, et quaedam de variis fossilium ge

- neribus. Cum tabb. Lond. 1668. 4to.". 15714 G. - Cuvier. Tableau élémentaire de l'Histoire

Naturelle des Animaux. Paris An 6. 8vo. 15715 Cuvier's und Oken's, Zoologie' neben einander

gestellt. (Oken's Isis. No. 145). 1817. 410. 15716 von Cuvier, Das Thierreich eingetheilt naeh den :: Bau der Thiere als Grundlage ihrer Naturgeschich

te' qud der vergleichenden Anatomic. Aus dem franz. frey übers. und mit vielen Zusätzen versehen von H. R, Schinz. IV Bnde. Stuttgart

und Tüb. 1821-1825. 8vo. 15717 Cuvier, Le Regne animal. , distribué d'après

· son organisation, pour servir de Base à l'His

toire naturelle des Animaux , et d'introduction à l'Anatomie Comparée. Nouvelle édition. V. Tom.

Paris 1829. 8vo. 15718 P. de Czenpinski Diss. sistens totius regni ani

malis genera , in classes et ordines Linnaeana me. thodo digesta , praefixa cuilibet classi terminoruin

explicatiòne. Vienn, 1778. 8vo. 15719 S. C. Fischer, Handbuch der Zoologie, oder · · Beschreibung der Thiere nach den äussern und

[merged small][ocr errors][ocr errors][ocr errors][ocr errors][ocr errors]

en innern Baue, und ihren Verrichtungen, Wien

1829. 8vo..."
15720. J. van der Hoeven, Handboek der dierkunde,

of grondbeginsels der natuurlijke geschiedenis van
...: het dierenrijk. I Deel. I St. Delft 1827. 8vo.
15721 J. Jonstons, Beschryving van de natuur der
.. viervoetige dieren , neffens haar beeldenissen. Uit

't Latyn door M. Grausius. Amst. 1560. fol.
- e. V. C. .. . ..
...... Ejusdem Beschryving van de natuur der vis.

sen en bloedloze waterdieren, neffens haar beel-
.." denissen. Uit het Latyn door M. Grausius. Ib.

1660...ni

Ejusdem Beschryving van de natuur der vo

gelen, neffens haar beeldenissen. Uit het Latyn
I door M. Grausius. Ibid. 1660. .
. Ejusdem Beschryving van de naluur der Ge-

kerfde of kronkeldieren, Slangen en Draken , nef-
11. fens haar beeldpissen. Uit het Latyn door M.
: Grausius. Ibid. 1660.
15722 Latreille's Natürliche Familien des Thieren- .
.' reichs. Aus dem Franz. Mit Anmerk. und Zu-

sätzen von A. A. Berthold. Weim. 1827. 8vo. 15723 C. Linnaei Animalium specierum in classes, or; : dines, genera, species methodica dispositio, ad

ditis characteribus, differentiis atque synonymis, accommodata ad systema Naturae et in formam enchyridii redacta. Secundum decimam Holmen

sem editionem. L. B. 1759. 3vo. 15124 Oken's, Lehrbuch der Zoologie. II Bade. Mit .. XL Kupfertaf. Jena 1815–1816. 8vo. 15725. F. Watson, De dierlyke wereld ter beschou

« VorigeDoorgaan »