Pagina-afbeeldingen
PDF
ePub
[ocr errors]

16641 de Secondat, Observations de Physique et d’His... toire Naturelle etc. Paris 1750. 8vo. 16642 J. Senebier, Rapports de l'air avec les êtres or

ganisés, on Traité de l'action du poumon et de la peau des animaux sur l'air, comme de celle des plantes sur le fluide. Tirés des journaux d'observations et d'expériences de I Spal

lanzani. III Tom. Gen. 1807. 8vo. 16643 Spallanzani Opuscules de Physique animale et

végétale. Traduits de l'Italien, et augmentés par

J. Senebier. II Tom. Ibid. 1977. 8vo. 16644 Le Spectale de la nature, ou Entretiens sur les

particularité de l'Histoire Naturelle, qui ont parn les plus propres à rendre les jeunes - gens

curieux et à leur former l'esprit. VIII Tom. en . IX volumes. Paris 1764. 8vo. 16645 G. Toscan, L'ami de la Nature; on choix d'ob

servations sur divers objets de la Nature et de lArt; suivi d'un Catalogue de tous les animaux, qui se trouvent actuellement dans la Ménagerie.

Avec gravures. Ibid. An VIII. 8vo. 16646 M. B. Valentina Pr. Prodromus historiae natu

ralis Hassiae. Resp. J. N. Müllero. Gissae - Hass. 1707. 4to. (Vid. inter Scriptores de Physica post

Valentinum pag. 2041. No. 14959.) 16647 Versuche über das Vermögen der Planzen und

Thiere, Wärme zu erzeugen , und zu vernich

ten. Aus dem Engl. uebers. und mit einer eige.i nen Abhandlung vermerht von D. L. Crello

. Helmst. 1778. 8vo.
16648 Wilbrand und Ritgen , Gemälde der organi-

schen Natur in ihrer Verbreitung auf der Erde.
Giess. 1821. 8vo. und IV Kupf. in fol. 16619

16649 A. Wilson, Some observations relative to the

influence of climate on vegetable and animal bo

dics. Lond. 1780. 8vo. 16650 Ejusdem Beobachtungen über den Einfluss des

Klimas auf Pflanzen und Thiere. Aus dem Engl.
Leipz. 1781. 8vo.

Scriptores de Re Rustica.

8. In genere,

16651 De Re Rustica, M. Catonis lib. I. M. Teren

tii Varronis lib. III. Palladii lib. XIV. Lugd. 1557. 8vo. e. V. C.

Priscarum volum in libris de Re Rustica enarrasiones per Georgium Alexandrium P. Be. roaldi in libr. XIII Collumellae adnotationes. Aldus de dierum generibus, simulque de umbris

et horis, quae apud Pnlladium. Ibid. 1537. 16652. J. M. Gesnero, curante. Scriptores rei rusticae

veteres Latini Cato, Varro, Columellae, Palladius : quibus nunc accedit Vegetius de Mia lo medicina et G. Martialis fragmentum. Cum editionibus prope omnibus, et M., S. S. pluribus collato. Adjectae notae virorum clariss. integrae cum editae, tum ineditae, et Lexicon rei rusticae,

Lips. 1735. 410. 16653 Ejusdem curante. Scriptores rei rusticae veteres

Latini, Cato, Varro, Columella , Palladius, quibus nunc accedit Vegetius de Mulo Mea

15

.

? '' dicinc et Gargilii Martialis fragmentum etc.

V vol. Mannh• 1781. 8vo. , 16654 Palladii Rutilii Tauri Aemiliani viri illustris

de Re Rustica libri XIV. Lugd. 1541. 8vo.e. v. c.

P. Victorii Explicationes suarum in Catonem, Varronem , Columellam castigationum. Ibid. 1542.

Enarrationum vocum priscarum in libris de re rustica per G. Alexandrionum. P. Beoroldi lin ibros. XIII Columellae annotationes Aldus de Dierum generibus, simulque de Umbris et Ho

ris, quae apud Palladium. Ibid. 1541. 16655 Algemeen nuttig en noodzaaklijk Stad - en Land. huishoudkundig woordenboek , 'voor het daag;;" lykscke leven, bevattende alles, wat den Bur

ger, Boer en Land - edelman, den Huisvader en der Huismoeder volstrekt onontbeerlyk is te wees

ten, ter meer gemaklyke, aangenaame en voor

d eelige waarneming van Ambt, Berocp, Bedryf, .. - Handwerk en Haishouding; ter uitbreiding van

"welvaart en Koophandel , Fabriek, Akkerbouw,

Visschery enz. en ter bewaring van gezondheid en wederverkryging van dezelye, wanneer zy verlooren is. ' III Deelen. Derde verbeterde druk.

"Amst. 1794. 8vo. : 16656 A. Bruchhausen, Aanwyzing ter verbetering

vån de Akkerbouw en Land -huishoudkunde in Ne- derland. Op eene vrye trant uit het Hoogd, met

byvoegzelen vermeerderd. Devent. 1792. 8vo. e. v. C. '' Landliederen, naar het Hoogduitsch gevolgd, en op nieuwe zangwyzen gesteld. Ibid. 1792.

i

16657 de Chanivalon, Manuel des Champs; ou Re

cueil choisi, instructif et amusant, de tout ce qui est le plus necessaire et le plus utile pour vivre avec aisance et agrément à la Campagne.

Paris 1764. 8vo. 16658 J. Cladridge, De boeren waarzegger, ofte waar

nemingen van den schaapherder van Banbury, omtrent de veranderingen van het weder, en der«. zelver oorzaaken : benevens zyne voorspellingen van hetzelve, en beschryvinge van den aart van den wind, regen, sneeu, enz. gegrond op veertig jaarige ondervinding: waarby gevoegd is eene proeve omtrent het weder enz. door J. Mills.

Naar den tweeden druk uit het Eng. Amst. 1772.8vo. 16659 Froger, Instructions de Morale, d'Agriculture

et d'Economie pour les habitans de la Campagne : un avis d'un homme de Campagne à sou

fils. Paris 1769. 8vo. 16660 Hirzel, De wysgeerige Landman, of Jacob

Gouyer, een landbouwer en wysgcer te Wermetschweil, naby Zurich, in de bestiering zyner landeryen en buishouding, de opvoeding zyner

kinderen, zyn Godsdienst en zedelyk karakter. ... Uit het Fransch naar de tweede uitgaave. Dev.

1767. 8vo. 16661 J. Kops, Inwydings - redevoering over het aan

'belang van het akademisch onderwys in de Ne

derlandsche land-huishoudkunde. Utr. 1816. 8vo. 16662 Maatschappy tot bevordering van den Landbouw,

te Arr sterdam. Verhandelingen uitgegeeven door. XV|I Deelen. Amst. 1778-1826. Evo.

16663 Nederlandsche huishoudelijke Maatschappij.) Ante

woorden op vragen voorgesteld door de), door M. N. Beets, G. Buys, M. Langeveld, A. P. R. C. van der Borch, D. Craanen, en andere. Haarl. 1802-1822. 8vo. e. V. C. .

W. Schortinghuis, W. Pleyte en J. Paulus, Over de oorzaken van het brandkoorn, en en de middelen om hetzelve voortekomen. Uitge

geven door het zeeuwsch genootschap. Midd. 1795. 16664 L. v. 0., Almanach der Natuur, voor iedere

maand van het jaar. Met kunst - plaatjes. Amst.

1789, 8vo. : 16665 Onderwyzer der boeren of landlieden. Handelen

de I. van den Akkerbouw. enz. Il, van de Hoeni ders, Kapoenen, Kalkoenen enz. III. van de

Vissen, enz. IV. van de Byen, enz. Leeuw. 1753.8vo. 3 6666 Philosophi rurale, ou Économie générale et po

litique de l'Agriculture, réduite à l'ordre immuable des Loix physiques et morales, qui assarent la prospérité des Empires. III Tom. Amst.

1764. 8vo. 16007 R. Scherenberg, Verhandeling aan de Hol.

landsche huishoudelijke Maatschappij te Haarlem over de vereischtens, welke bij het oprichteu eener Fabriek gevordert worden, om zich van een goed gevolg in zijne onderneming te kun

nen verzekerd houden. Haarl. 1807. 8vo. 16668 J. F. Serrurier, De buitenman. VI Bade. Ibid.

1818–1829. 8vo. 16609 Société d'Agriculture du Département de la Sci

ne. Mémoires d'Agriculture, d'Economie rurale

et

« VorigeDoorgaan »