Pagina-afbeeldingen
PDF
ePub

Teneriffa. Nach dem Franz. frei bearbeitet und herausgegeben von J. G. L. Blumhof. Frcf. a.

M. 1825. 8vo. . 17555 Maria Worthly Montagile, Brieven van), ge

schreven geduurende haare reizen in Europa, Asia en Afrika, aan persoonen van rang, lieden van letteren enz. in Europa. Uit het Eng. Amst:

1765. vo. 17556 A. de la Motraye's Travels through Europe,

Asia, and into part of Africa; with proper Gutts and Maps: Containing a great variety of Geographical, Topographical and Political observations on those parts of the World: especially, on Italy, Turky, Greece, Crim and Noghaiau Tartaries, Circassia, Sweden and Lapland.

II vol. I Bnd. Lond. 1723. fol. 17557 J. Nieuhofs, Gedenkweerdige Brasiliaensche Zee.a en Lant-reize, behelzende al het geen op de

zelve is voorgevallen, Beneffens een bondige beschryving van gantsch Neerlants Brasil. Met af

beeld. Amst. 1682, fol. e. V. C. .: . Ejusdem Zee - en Lant- reize door verschei

de gewesten van Oost - Indien, enz. Met Plaaten.

Ibid. 1632. 17558 A. Olearii Offt begebrie Beschreibung der ne

wen Orientalischen Reise, so durch gelegenheit einer Holsteinischen Legation an den König in Persen geschehen. Worinnen derer Örter und Länder, durch welche die Reise gangen, als für. nemblich Puszland, Tartarien und Persien, sampt ihrer Einwohner Natur , Leben und Wesen fleissig beschrieben, und mit Kopferstichen gezieret. 11. S. W. Schleszw. 1617. fol.

17559

17559 Ejusdem Aussführliche Beschreibung der kunden

baren Reyse nach Muscow und Persien, so durch gelegenheit einer Holsteinischen Gesandschafft von Gottorf ausz: an Michael Fedorowitz, den grossen Zaar in. Muscow, und Schach Sefi, König in Persien geschehen. U., S. W. Zum drit

ten mahl herausgegeben. Schleszw. 1663. fol. : 17560 Ejusdem Persianischer Rosenthal. In welchem

viel lusiige Historien, scharffsinnige Reden und nützliche Regeln, vor 400 Jahren von einem sinnreichen Poëten, Schich Saadi in Persischer Sprach beschrieben, jetzo aber, mit Zuziehung eines alten Persianers, tramens. Hakwirdi über

setzet. Mit Kupf. Ibid. 165t. fol. ... 17561 de Pauw, Wysgeerige bespiegelingen over de

Egyptenaaren en de Chineesen, Uit het Fr. II

Deelen. Dev. 1773-1774. 8vo. i. . . 17562 F, Mendez Pinto, De wonderlyke reizen, die

hy in. de tyt van 21 jaren in Europa, Asia en Afrika etc. gedaan heeft. Vertaald door J. A..

Glazemaker. Met plaaten. Amst. 1653., 4to. 17563 de la Porte, De nieuwe Reiziger: of beschry

ving van de oude en nieuwe waereld. Uit het

Fr. XXXII Deelen. Dordr. 1766-1792. 8vo. 17564 H. Potter, Lotgevallen en ontmoetingen op

eene mislukie reize naar de Kaap de Goede Hoop, in de jaren 1804, 1805 en 1806. IV Deelen.

Met Plaaien. Haarl. 1806-1807. 8vo. 17565 Pythagore, Voyage de) en Egypte, dans la

Chaldée, dans l'Inde, en Crète, à Sparte , en
Sicile, à Rome, à Carthage, à Marseille et dans

les Gaules : Suivis de ses lois politiques et mon

rales. VI Tom. Paris An VII. 8vo. 17566 G. R. Raynal, Histoire philosophique et pa

litique des élablissemens .et du commerce des

Européens dans les deux Indes. X Tom. Gen.

· 1781. Evo. Avec un Atlas. in 4to. 17567 État civil, politique et commerçant du Bengale,

ou Histoire des conquêtes et de l'administration de la Compagnie Angloise dans le Pays : pour servir de suite à l'histoire Philosophique et Po

litique. Il Tom. en un vol. Maestr. 1775, 8vo. 17568 T. Paine, Rémarques sur les erreurs de l'His

toire Philosophique de G. T. Raynal, par rapport aux affaires de l'Amérique Septentrionale

etc. Trad, de l'Angl. Avec des notes par A. M. : . Cérisier. Amst. 1783. 8vo. : 17569 Récueil, Nouveau) de voyages au Nord de l'Eu

rope et de l'Asie, contenant les extraits des rác lations des voyages les plus estimées, et qui n'ont jamais été publiées en Français. Ouvrage traduit. de différentes langues. Enrichi de Cartes et de

dessins. Il Tom. Gen. et Paris 1785. 8vo. 1 : 19570 Idem Opus. III Tom. Ibid. 1785-1786. 4to. 17571 Rochon, Reis door Madagascar en de Oost

Indiën. Uit het Fr. Dordr. 1793. 8vo. · 17572 J. Sanderson, H. Timberly en J. Smith ,

Seer gedenkweerdige' voyagien van) door Europa, Asia en America. Nevens een pertinente beschryving van 't Heylige Landt, en voornamelyk van het oudt en nieuw Jerusalem en Tempel Salomons. Met Plaaten. Amst. 1678. 4to...

17573 Sandy's, Voyagien, behelzende een historie van

de oorspronckelyke en tegenwoordige standt des

Turcksen Rycks, Alsmede van Egypten enz. Neffens een beschryvinge van het H. Landt. Eindelyk Italiën beschreven met hare nabuerighe Eylanden enz. Uit het Eng. door J, G. Met Fig. Ibid. 1665. 4to. e. V. C.

A. van Baulieu , De Rampspoedige scheepvaart der Franschen naar Oost-Indiën, onder 't

beleit van den Generaal). Uit het Fr, door J. · H. Glazemaker. Met Plaaten. Ibid. 1669.

J, J. Saar, V. Everts. , en A. Herport, Verhaal van drie voorname reizen naar OostIndiën; te weten van). Uit het Haogd, door J.

H. Glazemaker. Ibid, 1671. 17574 M. Sherlock, Lettres d'un Voyagear Anglois, . Il Parties en un vol. Lond. 1780. 8vo. . i 17575 J. J. Struys, Drie aanmerkelyke en seer ramp

spoedige reysen, door Italiën , Griekenlandt, Lyflandt , Moscoviën, Tartaryen , Meden, Persiën, Oost-Indien, Japan, en verscheyden andere gewesten : in de jaaren 1617-1673. Met Plaaten.

Amst. 1676. 410. 17576 Tour, A picturesque) through part of Europa,

Asia and Africa : containing many new remarks on the present state of Society , remains of ancient edifices elc. With plates, after designs by James Stuart. Written by an Italian Gentleman.

Lond. 1793. 4to. 17577 G. Valentia, Reize naar Indie, Ceylon. de Roode Zee, Abyssinië, en Egypte, in de jaren

e naar

1802 tot 1806. Naar het Engelsch. Met Plaaten.

IV deelen. Haark 1816-1818. 8vo. 17578 C. F. Volney, Reize door Syrië en Egypte, in

de jaaren 1783, 1784 en 1785. Uit het Fr, door. J. D. Pasteur. Il Deelen. Met Kaarten en Plaa

len. Leyd. 1789-1791. 8vo. · 17579 Voyages et aventures des Emigrés Français depuis

le 14 Juilllet 1789, jusqu'à l'an VIJ: Epoque de leur expulsion, par différentes puissances de l'Europe, dans la Volhynie, le Gouvernement d'Archangel, la Sibérie, la Samojedie, le Kamschatka , les lles Canaries, l'Ile Majorque, Minorque, le Canada, etc. Avec Cartes et Gravares. II

Tom. Paris An VII, 8vo. 17580 Voyages aux Côtes de Guinée et en Amérique par

N**. Avec figures. Amst, 1719. 8vo. 17581 H. A. Zwick und Joh. G. Schill, Reise von

Sarepta in verscheidene Kalmucken - Horden des · Astrachanischen Gouvernements in Jahre 1803, • Mit I Charte. Leipz. 1827. 8vo.

· 17582 Ph. van der Maelen, Atlas Universel de Geo

graphie, Physique, Politique, Statistique et Mic. peralogique. VI vol. Bruk. 1827. Gr. fol.

« VorigeDoorgaan »