Zoeken Afbeeldingen Maps Play YouTube Nieuws Gmail Drive Meer »
Inloggen
Boeken Boek 1 - 8 van 8 over door den Minister van Staat, belast met de Generale Directie voor de zaken der Hervormde....
" door den Minister van Staat, belast met de Generale Directie voor de zaken der Hervormde Kerk "
Handboek voor schoolopzieners ...: bevattende al de wetten, besluiten en ... - Pagina 236
door H. Ks Hemkes - 1847 - 411 pagina’s
Volledige weergave - Over dit boek

Stukken betrekkelijk de afscheiding der gereformeerde gemeente van Doveren ...

Hendrik Peter Scholte - 1834 - 21 pagina’s
...gegeven.N N». Het Klassikaal Bestuur van Heugden ontvangen heb* bende eene nadere aanschrijving van ZE den Minister van Staat, belast met de generale directie voor de zaken der Hervormde Kerk , enz. van den 28 Oetober , n°. 3 , met drie bijlagen. Gelezen hebbende eene missive van den gcsuspondeerdeh...
Volledige weergave - Over dit boek

Het tweede eeuwfeest van het Seminarium der Remonstranten te Amsterdam op ...

Abraham des Amorie van der Hoeven - 1840 - 290 pagina’s
...Gravenhage, 5 October 1834. (Get.) VAN DOORN. Niet minder vereereud was het antwoord van Zijne Excellentie den Minister van Staat, belast met de Generale Directie voor de Zaken der Hervormde en andere Eerediensten, behalve die der Roomsch-Katholijke, 't welk luidde als volgt: '$ Gravenhage,...
Volledige weergave - Over dit boek

Wetten, decreten, besluiten, tractaten en andere bescheiden betreffende den ...

1870
...Minister van Binnenlandsche Zaken, dd. 10 Junij 11. n». 146; «Gezien het gemeenschappelijk rapport . van den Minister van Staat, belast met de Generale Directie voor de zaken der Hervormde kerk enz., en van den DirecteurGeneraal voor de zaken vau de RK Eeredienst, dd. M Ju ' u 11., n". 10 en...
Volledige weergave - Over dit boek

Geschiedenis van Nederland na 1830, Volume 2

Jeronimo de Bosch Kemper - 1874
...bezit der kerk en der kerkelijke fondsen, werd op last des Koriings, bij missive van 17 November 1834, door den minister van Staat, belast met de generale directie voor de zaken der Hervormde kerk, te kennen gegeven: dat in hun verzoek niet kon getreden worden. En inderdaad, de regeering kon moeielijk...
Volledige weergave - Over dit boek

De Vrije Kerk, Volumes 15-16

1889
...NEDERLANDEN, PRINS VAN ORANJE-NASSAU, GROOTHERTOG VAN LUXEMBURG, ENZ., ENZ., ENZ. Op het rapport van Onzen Minister van Staat, belast met de generale directie voor de Zaken der Hervormde en andere Eerediensten, van den 7den Februari 1.1., n°. 9, betrekkelijk een door middel van Onzen...
Volledige weergave - Over dit boek

Werken, Volume 1

Gelre, Vereeniging tot Beoefening van Geldersche Geschiedenis, Oudheidkunde, en Recht - 1900
...Toezigt in Gelderland richtte den 29 April 1841 een schrijven aan de kerkvoogdij, waarbij het besluit van den Minister van Staat, belast met de Generale Directie voor de Zaken der Hervormde kerk van 16 April 1841, No. i, werd overgelegd. Aan het slot van genoemd schrijven zegt dit college: „Wij...
Volledige weergave - Over dit boek

Verslagen omtrent 'srijks oude archieven

Netherlands. Algemeen Rijksarchief - 1900
...der persoonlijke kerkvisitatie zullen behooren te verzekeren en deswege rapport te doen. Gezien, De Minister van Staat, belast met de generale directie voor de zaken der Hervormde Kerk, enz., H. VAN ZUYLEN VAN NYEVELT. De Algemeene Synode voornoemd, B. NIEUWOLD, President. I, J. DERMOUT,...
Volledige weergave - Over dit boek

Kerk aan de Laan: geschiedenis van de Remonstrantse broederschap te 's ...

Antoinette van Houten - 1996 - 183 pagina’s
...Vervolgens werd er aan de koning aangaande dit beroep toestemming gevraagd en verkregen: "dispositie van ZE den Minister van Staat belast met de generale directie voor de Zaken der Hervormde kerk enz. dd 24 [mei] dezer houdende kennisgeving van 's Konings approbatie bij besluit van den 19 [mei]...
Gedeeltelijke weergave - Over dit boek
  1. Mijn bibliotheek
  2. Help
  3. Geavanceerd zoeken naar boeken
  4. PDF downloaden