Dagverhaal der ontdekkings-reis van Mr. Jacob Roggeveen, met de schepen den Arend, Thienhoven, en de Afrikaansche galei, in de jaren 1721 en 1722. Met toestemming van Zijne Excellentie den minister van kolonien uitg. door het Zeeuwsch genootschap der wetenschappen

Voorkant
Bij de gebroeders Abrahams, 1838 - 228 pagina's
1 Reviewen
 

Wat mensen zeggen - Een review schrijven

Gebruikersrecensie - Markeren als ongepast

Dit hielp met een werkstuk, maar jeetje wat een lange titel x'D

Geselecteerde pagina's

Overige edities - Alles weergeven

Veelvoorkomende woorden en zinsdelen

Populaire passages

Pagina 13 - Reiie rondom de wereld, in het licht verschenen. Hij heeft dit verhaal, 't welk zulk een verkeerd denkbeeld van hem gegeven heeft, dus nog kunnen lezen; en zˇˇ hij het gelezen...
Pagina 3 - Latijnsche taal later elders heeft aangeleerd , is waarschijnlijk : ook dat hij aan de eene of andere Hoogeschool den graad van Doctor in de Regten zal verkregen hebben : althans de titel van Meester dien hij later voerde , en die hem ook in openbare stukken wordt toegekend , zoo wel als zijn later bekleed Koninklijke Boekerij te 's Gravenhage, onder de zoognaamde Bibliothaca Dtincania.ua.
Pagina 117 - Soo hadden sy (nl. de bewoners van Paascheiland) rondom haare hutten seer kloeke geslepen keyen, bysonders net en effen nevens den anderen gevoegd, en die, nae ons oordeel, haar verstrekten voor een stoep, om in de avondkoelte, daer te sitten en te praeten " "5). Het platform had echter nog een andere functie: op sommige eilanden mocht niet ieder zo'n huis met een stenen fundament bewonen: een dergelijke woning kon een uiting zijn van de stand van de bewoners. Ze waren een waardigheidsteken en gewoonlijk...
Pagina 13 - Wereld, (23) in het licht verschenen. Hij heeft dit Verhaal , 't welk zulk een verkeerd denkbeeld van hem gegeven heeft , dus nog kunnen lezen , en zˇˇ hij het gelezen heeft , hoe moet het hem dan in den avond van zijn leven gegriefd hebben , dat een togt , dien hij met zˇˇ veel...
Pagina 7 - Dan na eenige coursen heen en weder , bleek hiervan het tegendeel , en de eerste kruistogt hiermede vervallen zijnde, besloot men tot den tweeden, om den cours van SCHOUTEN te bezeilen.— Nu ontdekte hij tusschen den...
Pagina 11 - BŰwindhebbŰren der OI Compagnie , zich daarover ernstig beklagende en verzoekende de redenen daarvan te mogen vernemen , doch hij bekwam aanvankelijk niets dan een ontwijkend antwoord : * men kon > zich niet daarover uitlaten vˇˇr de Heeren , die in ╗ Commissie gesteld waren om de papieren deze ma╗ terie betreffende en nu laatst met de Retourvloot aanf gebragt te examineren , Rapport gedaan hadden.
Pagina 13 - Landgenooten bijna in een belagehelijk daglicht stelde ? Zoude het vreemd zijn , zoo hij zelf de uitgave van zijn Dagregister had bij de hand genomen en reeds het een en ander tot zijne verdediging had ten papiere gesteld...
Pagina 193 - Aengesien dan de Spanjaarden of andere volkeren niet bewogen kannen sijn geweest, om coloniŰn van Indianen te stigten in dese verafgelegen gewesten; so is seer ligt te besluyten dat de Indianen, die dese nieuw ontdekte Eilanden bewoonen, daar natuurlijk van geslagt tot geslagt geteeld, en nakomelingen van Adam sijn, schoon 't vermogen van 't menselijk verstant onmagtig is te begrijpen, door wat middel deselve getransporteert hebben kannen worden.

Bibliografische gegevens