Jaarboeken van het koningrijk der Nederlanden, Deel 1

Voorkant
Martinus Stuart
E. Maaskamp, 1797
 

Wat mensen zeggen - Een review schrijven

We hebben geen reviews gevonden op de gebruikelijke plaatsen.

Geselecteerde pagina's

Overige edities - Alles weergeven

Veelvoorkomende woorden en zinsdelen

Populaire passages

Pagina 594 - Hove te hebben, hét welk zy, ten tyde van het ontvangen» niet hadden geweten, zullen zy gehouden wezen, den Hove daar van te verwittigen en de voorfchreven ontvangen giften of gaven , of de waarde van dien , zodanig ten behoeve van den Armen, of andersfins...
Pagina 418 - ... inhoud : De Grondvergadering van heeft benoemd tot kiezer den Burger om zich te vervoegen naar tot het verkiezen van een den [Art.
Pagina 405 - Gy beleeft een tydvak, dat in de His„ torieder Volken zal aangetekend worden. ,. Het raadpleegen over eene Conftitu„ tie is het gewigtigst werk , dat ooit door „ een Volk kan ondernomen worden. Gy „ zult dat gewigt voelen , en waarom zou...
Pagina 220 - Bleekers , of andere Perfoonen , tot Dienst- of Fabriekwerk , worden onderhouden , zal alleen één Gulden voor lederen Hond behoeven betaald te worden; zullende deeze belasting moeten worden voldaan van den eerden September tot den laatften December, op poene van verdubbeling, aan het Comptoir hier boven gemeld, /• Art. Art VII.
Pagina 406 - Mensch , om over zich zelven en eyne eigen diaden, naar zyn goedvinden, te befchikken , voor zoo verre zulks de Rechten van een ander niet benadeelt. VI. De Vryheid in den Burgerftaat beftaat in het vermogen van den Burger , om over zich zelven en zyne eigeu daaden, naar zyn goedvinden , te befchikken , voor zoo verre zulks met den uitgedrukten wil der maatfchappy , dat is de Wet, niet ftrydig is:.
Pagina 632 - Wy reclameren hier uwe rechtvaar» , „ digheid, Burgers Reprefentanten ! en die „ van de geheele Natie, en fmeeken van „dezelve met vertrouwen, dat, ingevalle „ het al, uit hoofde van de reeds door ju „ genoomen Decreten, onmooglyk mogte „ zyn, om de Akademie onzer Stad, als Ba„ taaffche Akademie te confidereeren , en als „ zoodanig uit de algemeene fchackist der „ Natie met die faveurs te beneficeeren , als „ aan de Akademien te Groningen , Harder...
Pagina 453 - Indien de voorfchreven noodzaaklykheii erkend is, zal de raadpleging over het onderwerp zelf den eerstvolgenden dag voordgang kunnen hebben. 147. Indien de by art. 245. voorgefchreven meerderheid oordeelt, dat de nood zo dringend...
Pagina 312 - ... gefchikt is, ten gevolge heeft, en langs dien weg te weeg brengt, dat deeze vermeerderde hoeveelheid van water niet te min gééne, of flechts weinig meerdere waters hoogte op de Rivier veroorzaakt, gelyk zulks door...
Pagina 514 - Oat- door zwagerfchap , tot in derden graad ingeflowcrpvan ten , beltaan , kunnen niet te gelyk Leden van Confti- het zelfde Departementaal Beftuur zyn. , tutte» 565. In geval zodanige te gelyk verkozen worden , zal door het lot beflist worden , wie zitting zal nemen. 566. Tot Leden van het Departementaal Beftuur zyn alleen verkiesbaar Stemgerechtigde Burgers, die den ouderdom van vyf- en -twintig jaaren ten vollen bereikt hebben , en binnen deze Republiek geboren zyn , of, zo...
Pagina 460 - Wetgevend Lichaam, van den Staats- Raad , van de Nationaale Finantie- kamer , van de Nationaale Reken . kamer , en de Secretarisfen van Staat, wanneer zy van eenig misdryf in de wurneeming van hunnen post,, of van eenige andere misdaad, hoe ook genaamd, befchuldigd worden, worden daar over te recht gefield voor het Hooge Nationaale Gerichts - Hof.

Bibliografische gegevens