Verhaal van den reistogt en expeditie naar de Nederlandsche bezittingen ter Westkust van Afrika (kust van Guinea)

Voorkant
Visser, 1839 - 138 pagina's
 

Wat mensen zeggen - Een review schrijven

We hebben geen reviews gevonden op de gebruikelijke plaatsen.

Geselecteerde pagina's

Overige edities - Alles weergeven

Veelvoorkomende woorden en zinsdelen

Populaire passages

Pagina 20 - But whoso entereth within this town, That, sheening far, celestial seems to be, Disconsolate will wander up and down, 'Mid many things unsightly to strange e'e...
Pagina 109 - VERV»KR met de beide prinsen aan zijne zijde levensgroot. Het is in eene prachtige lijst vervat en bevat als schilderstuk vele verdiensten. De maker is de jonge schilder RADIN SALEH ,een Javaansche Prins, die in Nederland zijne opvoeding genoot, en die, zoo wij vermeenen, een leerling van onzen beroemden KRUSEMAN werd.
Pagina 110 - CaboceŽrs uit Commassie kwamen , kort nadat de Generaal te Elmina terug was, om de schilderij te bezien , en de middelen tot vervoer te beramen , want het is zeer waarschijnlijk, dat op vele plaatsen de paden meer geopend zullen moeten worden.
Pagina 31 - Munsterschen vrede van i648 stond de Koning van Spanje alle aanspraak op dezelven af; hetgeen door de inboorlingen , bij hunne acten van onderwerping werd erkend en bevestigd. De Guinesche kust kwam onder de West-indische Compagnie , en bleef daaronder tot in i79i , toen de Staat het beheer zelve op zich nam.
Pagina 77 - ... waardoor de landing met sloepen doenlijk en met kano's zeer gemakkelijk gemaakt wordt. Het fort was bij onze komst op de kust in een hoogst vervallenen staat.
Pagina 32 - Het commerciŽel belang was nu zeker vrij gering geworden, en de onkosten konden waarschijnlijk op verre na niet uit de overblijvende voordeelen, die nog altijd in den ruilhandel op deze kust bestonden , bestreden worden. Dan sedert...
Pagina 31 - Buitendien bestonden en bestaan de handelsartikelen niet uit voortbrengselen van den grond , maar voornamelijk uit ivoor en goud , en de voorraad hiervan, eenmaal uitgeput, werd niet zoo spoedig aangevuld. De neger leerde weldra hoeveel waarde de vreemdeling aan het goud hechtte , en zijne bijgeloovige begrippen beletten , dat hij of de EuropeŽr hier mijnen ontgint , waartoe de laatste den eersten toch noodig zou hebben.
Pagina 31 - Compagnie waren de voordeelen , die ons deze bezittingen opleverden , aanmerkelijk verminderd, en de reden hiervan is niet moeijelijk op te sporen. In den aanvang ruilden de handelaars voor snuisterijen zaken van waardein, en de overvloed van producten , die nog door geen uitvoer was verminderd, maakten de winsten zeer aanmerkelijk.
Pagina 32 - Brlslol dut proportionnellement y ajouter Ľ la moitiť et Londres un quart ; ce qui ferait de ces trois villes
Pagina 32 - Compagnie vrijen handel mogten drijven , mits eene zekere belasting betalende ; waardoor het belang hunner meesters voor eigen belang onderdeed, terwijl men op allerhande wijze die belasting zocht te ontduiken. Toen in...

Bibliografische gegevens