Pagina-afbeeldingen
PDF
ePub

SYSTEMATISCHE

CATALOGUS

PROVINCIALE BIBLIOTHEEK

DER

FRIESLAND.

Bewerkt en uitgegeven op last van de Provinciale
Staten van dit gewest.

AARDRIJKSKUNDE.

VAN

TWEEDE GEDEELTE.

[ocr errors]

W.

GESCHIEDENIS (ALGEMEENE,

VADERLANDSCHE EN KERKGESCHIEDENIS).

TE LEEUWARDEN, BIJ
EEKHOFF.

1873.

[merged small][merged small][merged small][merged small][merged small][merged small][ocr errors][ocr errors]
[ocr errors]

II. Oude Aardrijkskunde.

[ocr errors]

(Algemeene Werken; Oude Schrijvers naar tijdsorde; Beschrijving van enkele oude gewesten).

III. Middeleeuwsche Aardrijkskunde.

2816

8759

V. 2

[ocr errors]

M282362

[ocr errors]

(Inleiding; Arabische en andere Middeleeuwsche Schrijvers; Latere werken).

IV. Nieuwere Aardrijkskunde.

[ocr errors]

A. In het algemeen.

a. Inleiding; Letterkunde; Handboeken en Woorden-
boeken; Werken van gemengden inhoud..

[ocr errors]

Bladz.

387

388

391

393

b. Verzamelingen van Reizen; Reizen in meerdere
Werelddeelen; Reizen in de Poollanden

c. Algemeene Atlassen en Landkaarten

B. Verschillende Werelddeelen en Landen.

b. Azië

C. Afrika.

d. Amerika

e. Australië.

a. Europa. (In 't algemeen; Spanje en Portugal;
Italie; Frankrijk; Duitschland en Zwitserland;
Groot-Brittannië; Noordsche Rijken; Turkije en

Griekenland).

[ocr errors]

GESCHIEDENIS.

A. Tijdrekenkunde.

B. Algemeene Levensbeschrijving

C. Geslacht- en Wapenkunde

[ocr errors]

I. Algemeene Werken.

(Inleiding, Letterkunde, Bibliographie; - Encyclopaediën; Woordenboeken; Werken van gemengden inhoud)

II. Hulpwetenschappen der Geschiedenis.

[ocr errors]

-

[ocr errors]
[ocr errors]

Bladz.

[ocr errors]

397 402

405

413

420

421

423

D. Diplomatiek

E. Penningkunde

F.

Oudheidkunde.

a. In het algemeen. (Inleiding, Handboeken, Woor-
denboeken, Werken van gemengden inhoud).

b. Zeden en Gebruiken. (Bij verschillende volken in
het algemeen; bij ieder volk in het bijzonder) 445
c. Monumenten. (In het algemeen; Oudheden van

enkele volken;

Inschriften).

425

429

432

433

436

436

444

454

III. Geschiedenis op zich zelve.

Bladz. A. Over alle tijden en volken

464 B. Oude Geschiedenis. a. Grieksche Geschiedschrijvers met hunne Commentatoren.

469 6. Latijnsche Geschiedschrijvers met hunne Commentatoren.

475 c. Studie der Oude Geschiedenis. 1. In het algemeen; Handboeken enz.

484 2. Oostersche volken

485 3. Grieken

491 4. Romeinen.

495 5. Overige Europesche Volken.

500 C. Middel- en Nieuwere Geschiedenis. a. In het algemeen. (Inleiding, Verzamelingen; - Ge

schiedenis der Middeleeuwen en van den nieu

weren tijd, naar tijdsorde; - Zeden en Gebruiken) 501 6. Byzantijnsche Rijk.

513

521 d. Spanje en Portugal

523 e. Frankrijk

525 f. Duitschland en Zwitserland. (In het algemeen. Verschillende Landen en Staten)

540 g. Groot-Brittannië. (In het algemeen. Engeland, Schotland, Ierland).

559 h. Noordsche Rijken. (In het algemeen; Denemarken,

Zweden en Noorwegen; Polen ; Rusland). · · 571 i. Turkije en Griekenland

574 k. Aziatische Volken.

576 1. Afrika.

580 m. Amerika

581 D. Geschiedenis van Nederland in het bijzonder. a. In het algemeen. (Inleiding, Letterkunde; - Bouw

-
stoffen en Gemengde Geschriften; - Algemeene
Woordenboeken; Geschiedenis van alle tijdvak-

[ocr errors]

.

C. Italië

.

.

[ocr errors]

.

.

[ocr errors]
« VorigeDoorgaan »