Fryslân, staat en macht 1450-1650: bijdragen aan het historisch congres te Leeuwarden van 3 tot 5 juni 1998

Voorkant
Johan Frieswijk
Uitgeverij Verloren, 1999 - 245 pagina's
1 Reviewen
Reviews worden niet geverifieerd, maar Google checkt wel op nepcontent en verwijdert zulke content als die wordt gevonden.

In deze bundel zijn de lezingen samengebracht van het historisch congres dat van 3 tot 5 juni 1998 te Leeuwarden werd gehouden ter gelegenheid van de manifestatie 'Fryslân 500'. Twaalf auteurs, onder wie W.P. Blockmans, J. de Vries en A.Th. van Deursen, laten hun licht schijnen op de problematiek van macht en zeggenschap in een dynamische periode, waarin Friesland een ontwikkeling meemaakte van een archaïsche vetemaatschappij naar een relatief modern centraal bestuurd gewest. De bijdragen cirkelen om drie belangrijke breukvlakken. Het eerste wordt gevormd door de introductie van een landheerlijk gezag in 1498 door hertog Albrecht van Saksen, die op basis van blokhuisbouw en belastingheffing de staat het monopolie van het geweld bezorgde. Met zijn optreden maakte Albrecht een einde aan de door velen bejubelde, door anderen verafschuwde Friese vrijheid. Een tweede breukvlak kan worden aangewezen in de omwenteling van 1580 waarbij de Staten van Friesland de souvereiniteit verwierven. De derde diep ingrijpende ontwikkeling was de totstandkoming van het stemreglement van 1640, waarin de machtsverhoudingen tussen adel, steden en stadhouder voor ruim anderhalve eeuw zouden worden vastgelegd. Met hun bijdragen hopen de auteurs het nadenken over Frieslands plaats in het Europese staatsvormings-proces te stimuleren.

 

Wat mensen zeggen - Een review schrijven

We hebben geen reviews gevonden op de gebruikelijke plaatsen.

Veelvoorkomende woorden en zinsdelen

Populaire passages

Pagina 75 - Sir Charles Oman, A History of the Art of War in the Sixteenth Century [London: Methuen, 1937], 140).
Pagina 150 - Een Fries landbouwbedrijf in de tweede helft van de zestiende eeuw.
Pagina 114 - Van Hertogdom Gelre tot Provincie Gelderland. Hoofdstukken uit de geschiedenis van Bestuur en Bestuursinrichting van Gelderland 1339-1989, hg.
Pagina 167 - JA FABER, Drie eeuwen Friesland. Economische en sociale ontwikkelingen van 1500 tot 1800, 2 dln.
Pagina 185 - Adel en "Adel" in de Staten van Friesland in de 17de en 18de eeuw', De Nederlandsche Leeuw 78 (1961) 430-457.
Pagina 27 - BLICKLE, Friede und Verfassung. Voraussetzungen und Folgen der Eidgenossenschaft von 1291, in: Innerschweiz und frühe Eidgenossenschaft I, Ölten 1990, 33.
Pagina 233 - JA (Hans) Mol (1954) studeerde middeleeuwse geschiedenis en nieuwe geschiedenis aan de Vrije Universiteit Amsterdam en promoveerde in 1991 op een studie naar de vestigingen van de Duitse Orde in Friesland. Sinds 1986 is hij als medewerker middeleeuwse geschiedenis verbonden aan de Fryske Akademy te Leeuwarden, waar hij zich onder meer bezighoudt met het uitgeven van bronnen.
Pagina 167 - Sijnoden , dan t' ghene dat Kerckelick is. Maer die dinghen, die ten deel Kerckelick den deel politisch sijn, alsoo daer veel dinghen in huwelixen saecken vooruallen, soo daer eenighe swaricheijt in voor valt, soo sullen sij aen het oordeel ende autoriteijt der Ouerheijt aensoecken.
Pagina 70 - Worp Tyaerda van Rinsumageest, Vierde Boek der Kronijken van Friesland, bevattende de Geschiedenis van de vijftiende eeuw.
Pagina 85 - JS Theissen, Centraal gezag en Friesche vrijheid. Friesland onder Karel V (Groningen, 1907), 40; AH Huusen, Jr., Veroordeeld in Friesland.

Bibliografische gegevens