De navorscher-Nederlands archief voor genealogie en heraldiek, heemkunde en geschiedenis, Volume 41;Volume 1891

Voorkant
1891

Vanuit het boek

Overige edities - Alles bekijken

Veelvoorkomende woorden en zinsdelen

Populaire passages

Pagina 267 - Taxes des parties casuelles de la boutique du Pape, rédigées par Jean XXII, et publiées par Léon X, selon lesquelles on absout, argent comptant, les assassins, les parricides, les empoisonneurs, les hérétiques, les adultères; les incestueux, etc., etc.
Pagina 387 - Register van Charters en Bescheiden in het oude Archief van Kampen (Kampen, 1862 en volgg.
Pagina 35 - Des Villates en France et aux Pays-Bas. Notes généalogiques recueillies par deux arrière-neveux, Ie comte L. de la Bontetière et Mr. AJ Enschedé, archiviste-bibliothécaire de Haarlem".
Pagina 217 - Of Rijkbeheeren. Een handvol zands Des grafkuilrands Is 't nietig gants , Dat de asch mag eeren: De beet des tands Des Aartstyrans Des menschenstands , Zal 't lijk verteeren. Doch wat 's dit my , Die ban den vrij , In 't uitzicht blij Dat ik belij , Op 't noodgetij
Pagina 318 - L. Galesloot : Le livre des feudataires de Jean III, duc de Brabant, Brux. 1865: p. 60; vd Bergh, Oorkdb. v. Holl. en Zeel. H, n» 335; Muller, llegesta Hannon., bl.
Pagina 216 - ,Aan 't kalfsvel deed ik eenmaal eed : !) 'k Gehoorzaam als dat spreekt, Hoe smartlijk me ieder bloeddrup valt Die van mijn lemmer leekt : ,„Maar 'k heb geen vijand in dit land, 'k Behoor het toe, als gy : En 't is in weerwil van mijn hart, Wien uwer ik bestrij.
Pagina 49 - Lampe Den Jammer, der mich traf ; Er ist bei Hoffmann und Campe ') Erschienen in klein Octav. Oppertje (XL, 175). Tot aanvulling volgt hier nog eene plaats uit Huygens
Pagina 214 - UITVAART Befloersde trom Noch rouwgebrom Ga romm'lende om Voor mijn gebeente; Geen klokgebom Uit hollen Dom Roep 't wellekom In 't grafgesteente; Geen dichte drom Volg' stroef en stom; Festoen noch blom Van krepgefrom Om 't lijk, vermomm
Pagina 217 - t blinkend eerlivrij. Zy zag de Baanderollen Van Graaf en Koningskind In duizend bochten golven , En zweven op den wind. Haar oog begon te glanzen Van schuldelooze vreugd, En dwaalde , vol verrukking , Door al de Ridderjeugd. Ach , zeg my , riep zy driftig , Van argwaan ongewis, Wie onder al die Ridders De Graaf van Holland is.
Pagina 408 - Groot Kerkelijk toneel des hertogdoms van Brabant, behelzende een korte, doch algemeene historische beschrijvinge van den Oorsprong en oudheden van alle de hoofd-, dom-, kanonikaale en kerspel-kerken Getrokken en bijeen verzameld uijt de beste schrijvers die dm kerkelijken staat van Brabant beschreeven hebben. Verrijkt met meer da» 110 kopere plaaten; deux vol.

Bibliografische gegevens