Pagina-afbeeldingen
PDF
ePub

DE NAVORSCHER

EEN MIDDEL TOT

GEDACHTENWISSELING EN LETTERKUNDIG VERKEER

TUSSCHEN ALLEN

DIE IETS WETEN,

IETS TE VRAGEN HEBBEN OF IETS KUNNEN OPLOSSEN

ONDER BESTUUR VAN

J. F. VAN SOMEREN

Bibliothecaris der Rijksuniversiteit te UTRECHT

ren

Twee en Veertigste Jaargang

NIEUWE SERIE

Fier

VF EN TWINTIGSTE JAARGANG

NIJMEGEN

H. C. A. THIEME

1899

4

HARVARD
UNIVERSITY
LIBRARY
JAN 201960

Coolidge

[ocr errors][merged small][merged small][merged small][merged small][ocr errors]

GESCHIEDENIS.

AANTEEKENINGEN

BETREFFENDE OOST- EN WEST-INDISCHE KERKZAKEN

1604-1652.

VOLGENS HET ONUITGEGEVEN HANDSCHRIFT

VAN

PROF. DR. H. C. MILLIES 1).

I.

Protocol van den kerkenraad der Nederd.-Herv. Gemeente te Amsterdam.

Den 23 December 1604.

Alsoo daer een leelijck gerucht gestroit wert door die geheele stadt van Isack Le Maire 2) bewinthebber van die Oostindische Companie. Doch alsoomen als noch niet eygentlicken weet wat van deese sake zij Is goetgevonden dat men hem van weegen des kerckenraets sal aendienen dat hij hem voor deese reijse sal onthouden van de Tafel des Heeren totdat in dit stuck sal voorder versien zijn.

27 Jan. 1605.

Dewijle Isaac Le Maiere wt den name des kerckenraets afgehouden

1) Geschonken door Mevr. Wed. Millies, geb. Strick van Linschoten, aan de Bibliotheek der Rijksuniversiteit te Utrecht.

2) Hij was de vader van den beroemden zeevaarder Jacob Le Maire. Hij † 1620. Op den grafzerk van hem in de kerk te Egmond-binnen leest men: Hier legt begraven Sr. Isaac le Maire, coopman, die gedurende zijne handelingen op meest alle de quartieren van de werelt door Godt de Heere zoo rijckelijck is gezegend geweest, dat hij in dartigh jaren tijts behoudens eer verworven heeft 1.500.000 guldens.

1891.

« VorigeDoorgaan »