De Bonische expeditiŽn: krijgsgebeurtnissen op Celebes in 1859-1860, volgens officŽele bronnen bewerkt, Deel 1

Voorkant
 

Wat mensen zeggen - Een review schrijven

We hebben geen reviews gevonden op de gebruikelijke plaatsen.

Geselecteerde pagina's

Overige edities - Alles weergeven

Veelvoorkomende woorden en zinsdelen

Populaire passages

Pagina 334 - Juli 1859, bij gelegenheid der behandeling van het wetsontwerp tot goedkeuring van het tractaat omtrent de regeling van de grenzen der Nederlandsche en Portugeesche bezittingen op Timor en...
Pagina 55 - t breede spreekt, mij erinnerende de getrouwheid en vaderlijke zorge, waar mede de Compagnie doorgaans en altoos is aangedaan over haare verbonde vrunden en bondgenooten, verklaare door dezen, naar ingenomen advijs van mijne Landsheeren, broeders en onderdaanen te raade zijn geworden, mij en de mijnen ook nevens dien mijn gansche rijk en jurisdictie nog nader en in 't bijzonzonder met de zelve Compagnie te verbinden, en 't evens te...
Pagina 63 - Mannen, dit eereteeken moeten onze nakomelingen allen dragen, opdat men door alle eeuwen heen de nakomelingschap van ons kenne, den goeden ten prikkel tot eerbied en moed en den kwaden ten prikkel der vreeze voor hen. Maar eerbiedigen wij en laten ook onze naneven door alle eeuwen heen, onze verlossers eerbiedigen. Gij moeders zegt dit aan uwe zuigelingen, opdat zij het aan de hunnen zeggen kunnen.
Pagina 54 - t 15 art is belooft, dat indien de koningen van Biema en Montemarano, levende of dood, in 10 dagen niet worden gevonden, alsdan tot borge in handen van de Compagnie te zullen stellen de zoon van Biema en do zoon van Montemarano.
Pagina 81 - A. kende, en die ook zelve best kon beoordeelen dat hare opvolgende maatregelen geenszins geschikt waren om die gisting te doen bedaren , heeft kunnen overgaan om in weerwil daarvan Java bijna geheel van krijgsvolk te ontblooten, ten einde een oorlog op Celebes te gaan voeren, die bij de gunstigste veronderstelling wel krijgsroem maar geene...
Pagina 51 - Art. haare landen voor alle anderen NatiŽn gesloten te houden en in cas eenige van dezelve tegens hunnen dank daar in zich begeerden ter neder te slaan, dezelve met alle vermogen en magt te zullen...
Pagina 63 - Palatte, en in zijn geheel na te komen ; daarom liet ik, ter vergoeding daarvan, 300 buffels slachten, wij allen aten daarvan. God, smeeke ik, zal ons die afwijking vergeven. Welaan mannen! ik zal u nu het voorbeeld geven tot afsnijding van ons hoofdhaar.
Pagina 43 - Zonder eenig uitstel zullen aan handen van den Admiraal overgegeven en getransporteert worden alle Europiaanze dienaaren en onderdaanen van de Compagnie, die hen present of in Macassar bevinden, zoo die nu nieuwelijks zijn overgeloopen, als die nog van voortijden hier mogten gevonden worden, geene uitgezondert.
Pagina 47 - Macassar zich met de inwoonders van dien zal hebben te bemoeijen, des zullen de koopluiden voor hunne negotie aan de Koning zoodanigen tol en geregtigheid betalen, als tusschen hoogstgemelde Regeering en de Compagnie nog bedongen staan te worden, maar en zal de Compagnie, onder 't voorsz. resort, niet vermogen aan te nemen of te...
Pagina 49 - Soping, met alle zijne landen, vrouwen, kinderen, huisgenooten, goederen, niets uitgezondert, in volle vrijdom te stellen, en aan onze handen over te geven, benevens ook zoodanige andere Heeren Boegis als elders onder het Macassaars gebied in gevangenis en ballingschap op heden mogten...

Bibliografische gegevens