It aade Friesche terp of Kronyk der geschiedenissen van de vrye Friesen

Voorkant
J. Proost, 1834 - 480 pagina's
 

Geselecteerde pagina's

Overige edities - Alles bekijken

Veelvoorkomende woorden en zinsdelen

Populaire passages

Pagina 396 - Het geval (waar of onwaar, want men twijfelt er aan) is eenvoudig. De Graaf (wien naar het Leenrecht , als Vorst of wegens den Keizer regeorende , wouden en wildernissen behooren , en alle jacht die niet afgestaan is) in het bosch van Kreil (aan den rand der zuidenee, die nu dit gedeelte verzwolgen heeft) jagende, vindt daar jagers van Galama , wien hij als naar stijle, de daar meť verbeurde honden ontnemen doet.
Pagina 293 - Neen , als men BILDERDIJK'S zeggen beaamt : „ Ge„ lukkig Holland, zoo men nooit gegraven en zelfs nooit gedijkt had ! Wij zouden thans boven de rivieren wonen, die het land door, snijden moesten , en er nu over heen loopen , in gemaakte goten, wier bodem steeds ver, hoogt door de vallende slib, en die dus hoe „ langer hoe meer boven het land rijzen en „ in kracht en gewelddadigheid hunne dijken „ overmeesteren
Pagina 348 - ... zij uitgegaan waren. Als nu de dertiende met de twaalven te lande kwam , wierp hij het kromhout op den grond, en terstond ontsprong aldaar eene bron, rondom welke allen gingen zitten : een ieder verkwikte zich met het water van de bron. De dertiende...
Pagina 348 - De dertiende, welke aan de twaalve volkomen gelijk en daarvan niet te onderscheidan was , leerde hen en gaf hun in , welke regten zij , ter gehoorzaming aan het keizerlijk bevel, zouden uitkiezen en beschrijven. Als zij nu wel onderrigt waren, zagen zij den dertienden niet langer; zij gingen aan hunne taak, en volbraglen dezelve. Ľ Zij kozen het landregt, dat hen door Maria's zoon geleerd was,
Pagina 348 - Hij .stelde hen tevens ootmoedig voor, om de hulp , redding en tusschenkomst van Christus Jezus in dit gevaar biddend af te smeeken. Dit geschiedde eenparig knielende. En ziet, onder hun gebed vertoonde zich achter in het schip een man...
Pagina 464 - Ik heb eene Vriendin verloren , die door hare grootmoedigheid , wijsheid en eene hare kunne te boven gaande kracht van geest al mijne achting verdiende.
Pagina 452 - er in te benspen scheen, was een' blaak zuchtighe ruiraborstigheit in 't houden van hof en disch , booven zijn' inkomst ; een toegeeven aan zyn' geneigtheit tot vrouweeren ; opslyghing van moed t , als 't geluk hem meede ; stryking , als 't hem teeghen liep ; en 't ontzuivren van zyn' eer en gewisse met verandering van parthy.
Pagina 465 - Landsverordeningen op de Voogdij , de Magistraatsbeschikkingen in de Friesche steden opgedragen , tot aan de meerderjarigheid van haren Broeder. Zij...
Pagina 7 - In de gasterijen deed hij de geregten bij malkander in een grooten Schotel leggen, en belaste dat men uit een grooten Hoorn zoude omdrinken. Waar van wij noch zeggen, de Friesche Pateele, en de Friesche Hoorn, en bij zommige Gilden noch in gebruik.
Pagina 353 - III op den zetel herstelde ; waarbij het niet te verwonderen is, zoo geweld en dapperheid en bestorming van ecne poort noodig was : het zij in 800 toen hem de keizerkroon opgezet wierd , en er bij die gelegenheid mooglijk een oproer van de oude partij ontstond, die men gefnuikt waande, maar zonder de Friezen van gevolge had kunnen zijn. De zaak kan dus waar...

Bibliografische gegevens