Dana Oisein Mhic Fhinn: air an cur amach : Airson Maith Coitcheannta muinntir na gaeltachd

Voorkant
Clo-Bhuailte le Maclachlainn Agus Stuibhart, 1859 - 344 pagina's
0 Recensies
Reviews worden niet geverifieerd, maar Google checkt wel op nepcontent en verwijdert zulke content als die wordt gevonden.
 

Wat mensen zeggen - Een review schrijven

We hebben geen reviews gevonden op de gebruikelijke plaatsen.

Geselecteerde pagina's

Inhoudsopgave

Overige edities - Alles bekijken

Veelvoorkomende woorden en zinsdelen

Populaire passages

Pagina 95 - C'uim an teichinn fein o'n chath, Mhic Airne, bu taise lamh ? Eiribh mo mhilte air an t-sliabh, Taomaibh mar ghirich a' chuain, 'N uair chromas an osag o'n nial, Eireadh Lochlin nan lann mu m
Pagina 94 - m fuaim mar an geamhradh borb Air Gorm-mheall mchta fo shneachd. 'S a' charbad chithear an triath Sr mhac treun nan geur lann, Cuchullin nan gorm-bhallach sgiath, Mac Sheuma, mu'n eireadh dn. A ghruaidh mar an t-iuthar caoin, A shil nach b'fhaoin a...
Pagina 98 - Air a' bheinn air fad an fhraoich Charnadh le Daorghlas an t-sealg, A leagadh le iomairt nan laoch, Mu 'n d' fhg iad aonach nan dearg. Bha ceud fear a' tional an fhraoich, Deich a...
Pagina 30 - Is coisnidh gun bheud a' bhuaidh. Teich gu d' thlr f6in, a mhic Chumhail, No fairich gu dubhach m' fhearg." Thog e gu h-ard a shleagh dhorch' ; Dh' aom e gu borb a cheann ard ; Ghabh Fionnghal 'na aghaidh le colg, A chlaidheamh glan gorm 'na laimh, Mac an Luinn, bu chiar-dhubh gruaidh. Ghluais solus na cruaidhe ro' 'n taibhs', Fuathas dona bhais fo ghruaim.
Pagina 102 - Ag amharc air Suaran nan stuadh. Chuchullin, tha m' anam gu sith, Gu tighinn o Alba nam beann Laoich ghasda le Fionnghal an righ, Ceann ghaisgeach an stri nan gleann.
Pagina 47 - Na stuaidh fo chobhar, ag aomadh thall, Mu charraig mhaol bha fada uainn ; Ghluais ce o linne gu carn.
Pagina 96 - Nior chaidil do lmh re d' thaobh, Thriath Innis nan caoin shian ; Do lann air astar nam faobh Mar dhealan a' lasadh gu dian, 'Nuair thuiteas an sluagh sa' ghleann, Is aghaidh nam beann 'nan caoir. Shrann an Dubh-srngheal thar seoid, Nigh Sithfad
Pagina 125 - A ciabh bu chrr a sgaoileadh ard, . 125 A brollach ban fo osnaidh mhoir. Co gheal ri cobhar sruth nan earn. Bhuail Starno a chruaidh 'na taobh ; Dh'aom i mar chuitheamh air an t-sliabh 'N am tuiteam o Liath-lic an fhraoich, ISO 'S fuaim a' gluasad o 'n aonach chiar, 'Nuair is1 smhach a' choill' 's an t-ard, Is mac-talla snmh sa
Pagina 25 - A Chronain," thuirt Ullin aosda, " Togsa dan nach faoin air Silric, 'N uair thill e le buaidh o 'n raon, An ddigh Binnbheul, a ghaol, 'bhi losal.
Pagina 28 - us fann ; Thuit suain nach gann mu cheann nan triath ; Bha 'n clogaidean a' boillsgeadh thall ; Bha 'n teine 'call a neart 's an t-sliabh.

Bibliografische gegevens