Verhandelingen..., Volume 16

Voorkant
 

Geselecteerde pagina's

Overige edities - Alles bekijken

Veelvoorkomende woorden en zinsdelen

Populaire passages

Pagina 118 - ... alleen goden was het mogelijk een godin te beminnen, of voor een mensenkind, gelijk zijn vader, - nimmer voor een halfgod; voor de halfgod, te veel mens voor de goden, te veel god voor de mensen, is er slechts de eenzaamheid. Toen begon Binar met zijn vinger het strand van Schokland te beschrijven; van het noorden naar het zuiden en van het zuiden naar het noorden beschreef hij de kusten van Leia. En steeds zag hij haar, maar nooit zij hem, en het was of de zon een maan werd, geen eigen licht...
Pagina 1 - Vraage: Welke is de Grond van Hollands Koophandel? — van zijnen Aanwas en Bloei? Welke Oorzaaken en Toevallen hebben dien tot heden aan veranderingen en verval bloot gesteld? Welke middelen zijn best geschikt en gemaklijkst te vinden, om denzelven in zijne tegenwoordige Gesteldheid te bewaaren, zijne Verbetering te bevorderen en den hoogsten trap van Volkomenheid te doen bereiken? door Mr. Hendrik Herman van den Heuvel, Griffier van het Hof van Justitie, enz.
Pagina vii - Koopman te Haarlem , den 5 February 1765. JAN HOPE, Schepen en Raad der Jlad dmfterdam t enz.
Pagina 363 - Land , zo wel als over de Steden , werden omgeflaagen (£). De onzen werden zo ftout op hunne overwinningen, dat zy , zo men zegt , gewoon waren , een...
Pagina 219 - er door de zulken niet gedraagen, waar aan geen Hollandsche Weever een duyt verdiend heeft? Hoe veele Hoeden en Koussen komen uyt andere Landen, en worden hier gedraagen? Hoe veele zeldzaame Spyzen en Dranken worden uyt vreemde Gewesten tot hunne Tafelen en wellustige Maaltyden gebragt, in welke geen andere byzonderheyd is, dan dat ze van buyten komen, terwyl derzelver vreemde, onrype, walglyke of verrotte smaak, den graagsten Arbeydsman zou walgen?
Pagina 262 - Hier op moeten de Fabriqueurs , Trafiqueurs , en verdere Meesters en Baazen van Ambagten en Handwerken letten...
Pagina xv - sHage, den ai. Mey 1764. CHARLES BONNET, Lid van den Raad van Geneve , en van verfcheide Geleerde Genoot/chappsn , den 5.
Pagina xxii - Welke middelen zijn best geschikt en gemakkelykst te vinden, om denzelven in zyne tegenwoordige gesteldheid te bewaren, zyne verbetering te bevorderen en den hoogsten stap van volmaaktheid te doen bereiken?
Pagina v - Mey 1752. Mr. JAN HENDRIK VAN DAM, Oud- Secretaris der gemelde Stad, enz. enz. den 10. Jan. 1753. •* 3 ZVNE ZYN& DOORLUCHTIGE WILLEM, • PRINS VAW ORANJE EN NASSAU, *s LANDS ERFSTADHOUDER , ETC. ETC. ETC. Aan tpien door $e H,ee'rcn Directeuren dl+Jytel van s' PROTECTOR deczcr Maatfchappye ę opge-

Bibliografische gegevens