Recueil militair bevattende de wetten, besluiten en orders betreffende de koninklijke Netherlandsche landmagt

Voorkant
Gebroeders van Cleef., 1864
 

Wat mensen zeggen - Een review schrijven

We hebben geen reviews gevonden op de gebruikelijke plaatsen.

Overige edities - Alles weergeven

Veelvoorkomende woorden en zinsdelen

Populaire passages

Pagina 73 - te geven ; Zoo is het, dat Wij, den Raad van State gehoord, en met gemeen overleg der Staten-Generaal, hebben goedgevonden en verstaan, gelijk Wij goedvindcn en verstaan bij deze : Art. 1.
Pagina 73 - VAN LUXEMBURG , ENZ. , ENZ. , ENZ. Allen, die deze zullen zien of hooren lezen, salut ! doen te weten : Alzoo Wij in overweging genomen hebben, dat het wenschelijk is aan
Pagina 74 - harer afkondiging. Lasten en bevelen dat deze in het Staatsblad zal worden geplaatst, en dat allé ministeriële departementen
Pagina 4 - Onze Minister van oorlog is belast met de uitvoering van dit besluit, waarvan afschrift zal worden gezonden aan de algemeene rekenkamer tot informatie.
Pagina 42 - WILLEM III, bij de gratie Gods, KONING DER NEDERLANDEN, PRINS VAN ORANJE-NASSAU, GROOTHERTOG VAN LUXEMBURG, ENZ., ENZ., ENZ.
Pagina 148 - NEDERLANDEN, PRINS VAN ORANJE-NASSAU, GROOTHERTOG VAN LUXEMBURG , ENZ. , ENZ. , ENZ. Op de voordragt van Onzen Minister van binnenlandsche zaken van den 7den
Pagina 28 - Wij WILLEM III, bij de gratie Gods, KONING DER NEDERLANDEN, PRINS VAN ORANJE-NASSAU , GROOT HERTOG VAN LUXEMBURG, ENZ., ENZ., ENZ.
Pagina 79 - Gods, KONING DER NEDERLANDEN, PRINS VAN ORANJE-NASSAÜ, GROOTHERTOG VAN LUXEMBURG, ENZ., ENZ., ENZ. Op de voordragt van Onzen Minister van
Pagina 41 - Gods, KONING DER NEDERLANDEN, PRINS VAN ORANJE-NASSAU, GROOTHERTOG VAN LUXEMBURG , ENZ. , ENZ. , ENZ. Willende
Pagina 74 - collégien en ambtenaren , wien zulks aangaat, aan de naauwkeurige uitvoering de hand zullen houden. Gegeven te Amsterdam, den

Bibliografische gegevens