Zoeken Afbeeldingen Maps Play YouTube Nieuws Gmail Drive Meer »
Inloggen
Boeken Boek 1 - 10 van 27 over NEDERLANDEN, PRINS VAN ORANJE-NASSAU, GROOTHERTOG VAN LUXEMBURG , ENZ. , ENZ. , ENZ.....
" NEDERLANDEN, PRINS VAN ORANJE-NASSAU, GROOTHERTOG VAN LUXEMBURG , ENZ. , ENZ. , ENZ. Op de voordragt van Onzen Minister van binnenlandsche zaken van den 7den "
Recueil militair bevattende de wetten, besluiten en orders betreffende de ... - Pagina 148
1864
Volledige weergave - Over dit boek

Handboek voor schoolopzieners ...: bevattende al de wetten ..., Volume 2

H. Ks Hemkes - 1847 - 411 pagina’s
...Haarlem. Wu WILLEM, bij de gratie GODS, Koning der Nederlanden , Prins van Oranje Nassau , Groot Hertog van Luxemburg, enz. enz. enz. Op de voordragt van onzen Minister van Binnenlandsche Zaken van den 9 don dezer, N. 100, 5 a " afd. Hebben goedgevonden en verstaan ons besluit van den 3 den Julij 1824...
Volledige weergave - Over dit boek

Verhandelingen en berigten betrekkelijk het zeewezen en de ..., Volume 11

1851
...iler wet van 8 Augustus 1850; (Staatsblad N. 47.) WlJ WILLEM III, BIJ DE GRATIE GOD9, KoNlWG DER NEDERLANDEN , PRINS VAN ORANJE-NASSAU , GROOT-HERTOG...LUXEMBURG , ENZ. , ENZ. , ENZ. Op de voordragt van onze Ministers van Finantia en van Kolonin, van den 24 Uen en 30 5len Oclober 1850, N. 37, in-...
Volledige weergave - Over dit boek

Algemeen verslag van de werksaamheden en notulen der vergaderingen

Instituut van ingenieurs, The Hague - 1854
...J l' 18 54 KONING DER NEDERLANDEN, PRINS VAN Wij WILLEM III, BIJ DB GRATIE GODS, Af*cPhrijf N 62 ORANJE-NASSAU, GROOT-HERTOG VAN LUXEMBURG, ENZ., ENZ., ENZ. Op de voordragt van Onzen Minister van Binnenlaudsche Zaken van den 20" en Julij 1854, n. 137, 5 d " afdeeling, betreffende een adres van...
Volledige weergave - Over dit boek

De Illustre school te Dordrecht

Gilles Denijs J. Schotel - 1857
...gemaakte stichting door Hermanus Neuspitzer, te Dordrecht. Wij Willem II, bij de gratie Gods, Koning der Nederlanden, Prins van Oranje-Nassau, Groot-Hertog...Luxemburg enz., enz., enz. Op de voordragt van Onzen tijdelijken Minister van Binnelandsche Zaken, van den 26 8ten September 1848, n. 87, 5 d afdeeling,...
Volledige weergave - Over dit boek

Reis naar het oostelijk gedeelte van den Indischen Archipel, in het jaar 1821

Caspar Georg Carl Reinwardt - 1858 - 646 pagina’s
...(get.) AR FALCK. Koninklijk Besluit daartoe betrekkelijk. Wij Willem, bij de Gratie Gods, Koning der Nederlanden, Prins van Oranje-Nassau, GrootHertog...enz. enz. enz. Op de voordragt van onzen Minister voor het publiek onderwijs, de nationale nijverheid en de kolonin van den 14 dezer, N. 438. Gelet...
Volledige weergave - Over dit boek

Wetten, decreten, besluiten, tractaten en andere bescheiden betreffende den ...

Jacobus Frederik Boogaard - 1861
...den 4,den April 1860 (Staatsol. n. 15), houdende regeling van het toezigt op de spoorwegdiensten. Op de voordragt van Onzen Minister van Binnenlandsche Zaken, van den 7den Januarij 1860, n. 170, 3de afdeeling; Overwegende, dat volgens art. 9 der wet van 21sten Augustus...
Volledige weergave - Over dit boek

Wetten, decreten, besluiten, tractaten en andere bescheiden betreffende den ...

1864
...plassen onder Nieuwerkerk a/d IJssel, Zevenhuizen , Capelle af d IJssel, Kralingen en Hillegersberj. Op de voordragt van Onzen Minister van Binnenlandsche Zaken van den 7den November 1862, n". 137, 3de afdeeling ; Hebben goedgevonden en verstaan: 1. iutestellen eene commissie,...
Volledige weergave - Over dit boek

Nieuwe bijdragen ter bevordering van het onderwijs en de opvoeding ...

1868
...83.) Wu WILLEM III, mi DE GRATIE GODS, KONING DER NEDERLANDEN, PRINS VAN ORANJENASSAU, GKOOT-HERTOG VAN LUXEMBURG. ENZ. , ENZ. , ENZ. Op de voordragt van Onzen Minister van Binneulaudsche Zakeu, van den 12den Mei 1866, uO. 231, ode afdeeling; Overwegende dat dit besluit is...
Volledige weergave - Over dit boek

Verzameling van stukken betreffende het geneeskundig staats toezigt in nederland

1870
...door candidalen in de geneeskunde te verleenen in de behandeling van choleralijders. Wij WILLEM III, enz. Op de voordragt van Onzen minister van Binnenlandsche Zaken van den 14 Mei 1866, n. 357, 9" afd.; G det op art. 2 der wet van 1 Junij 1865 (Stbl. n. 60); Hebben goedgevouden...
Volledige weergave - Over dit boek

De vrijmaking der friesche kerk: onderzoek naar recht en roeping der ...

1875 - 118 pagina’s
...HET TOEZIGT OP HET KERKELIJK BEHEER DER HERVORMDEN. Wij Willem III, bij de gratie Goris, Koning der Nederlanden, Prins van Oranje-Nassau, Groot-hertog...enz., enz. Op de voordragt van Onzen Minister van Justitie, van den 14den October 1865, no. 7. Gezien de Koninklijke besluiten van 13 Februarij 18!9,...
Volledige weergave - Over dit boek
  1. Mijn bibliotheek
  2. Help
  3. Geavanceerd zoeken naar boeken
  4. PDF downloaden