Handboek Personenbelasting 2019 (9de, herziene uitgave)

Voorkant
Gompel&Svacina, 2019 - 1608 pagina's
0 Recensies
Reviews worden niet geverifieerd, maar Google checkt wel op nepcontent en verwijdert zulke content als die wordt gevonden.

Het Handboek Personenbelasting is een leidraad door de complexe materie van de Belgische personenbelasting. Het naslagwerk richt zich op de eerste plaats tot de professional die zich toelegt op het invullen van de aangifte in de personenbelasting en het oplossen van concrete knelpunten ter zake. Het werk is stevig onderbouwd. Voortdurend een evenwicht indachtig tussen volledigheid en praktijk, werden relevante parlementaire vragen, rechtspraak en rulings, wetswijzigingen en circulaires met hun precieze inwerkingtreding in het naslagwerk verwerkt. Steeds meer duiken immers interpretatievragen op, waarop het antwoord niet meteen terug te vinden is in de wettekst.

Het handboek is helder opgebouwd volgens de aangifte in de personenbelasting. Daardoor wordt het de gebruiker mogelijk gemaakt om vlug een antwoord te vinden op de diverse vragen die het invullen van de aangifte elk jaar met zich meebrengt. Bijkomend werden telkens de diverse codes van de aangifte personenbelasting opgenomen om mogelijke verwarring uit te sluiten en het opzoekwerk te beperken. Vanaf aanslagjaar 2018 heeft de regionalisering van de fiscaliteit voornamelijk betrekking op de woonfiscaliteit en de gewestelijke belastingverminderingen. Daarom worden in het handboek de vakken IX (woonleningen), X (belastingverminderingen) en XI (belastingkredieten) behandeld †voor natuurlijke personen die inwoners zijn van het Vlaams Gewest. De gewestelijke fiscale bepalingen in de beide andere gewesten komen niet aan bod.

Deze 9de uitgave is geactualiseerd tot 21 april 2019.

 

Wat mensen zeggen - Een review schrijven

We hebben geen reviews gevonden op de gebruikelijke plaatsen.

Inhoudsopgave

Aanbieden van aanslagbiljetten d m v een procedure waarbij informaticatechnieken
59
Keuzestelsel voorstel van vereenvoudigde aangifte
65
A Persoonlijke gegevens
73
Weduwnaar weduwe of daarmee gelijkgestelde ťťn van beide echtgenoten of wette
79
Gehuwde personen of wettelijk samenwonenden die beiden rijksinwoner zijn en
85
rubriek A 6
91
Inkomsten van kinderen
98
Gemeenschappelijke aanslag
105
Vrij aanvullend pensioen zelfstandigen VAPZ
727
Ontvangen onderhoudsuitkeringen
734
14
738
Inleidende begrippen
742
Inkomsten van kapitalen vůůr aftrek van de innings en bewaringskosten
754
Voorheen vrijgestelde winst die belastbaar wordt Code 60148260118
1295
op een gereglementeerde markt en die zijn verkregen of vastgesteld naar aanlei
1316
tot 4796
1338

reizen naar het buitenland die in uitvoering van een sponsoringsover
344
Nietbelastbare inkomsten
355
Afzonderlijk belastbare inkomsten
485
Niet ingehouden persoonlijke sociale bijdragen Codes 125704 en 225771
523
De vervangingsinkomens
543
Inhoudingen voor aanvullend pensioen van een groepsverzekering of voorzorginstelling
577
Bedrijfsvoorheffing Code 128672228642
585
Bijzondere bijdrage voor de sociale zekerheid 128771228741
600
Inkomsten of kosten van buitenlandse oorsprong en de bijhorende kosten
606
HuwelijksquotiŽnt
612
Inkomsten uit het pensioensparen
632
Overbrenging van de woonplaats of zetel van fortuin naar het buitenland
639
Collectieve pensioenplannen vanaf 1 1 2004
661
Winstdeelname
680
De individuele pensioentoezeggingen aan zelfstandige bedrijfsleiders
690
Interpretatie van het begrip effectief actief
697
De individuele voortzetting
705
11
706
Vergoedingen verkregen tot herstel van een tijdelijke winstderving
1344
Andere beroepskosten
1351
Vrijstellingen en aftrekken
1437
Vrijstelling van opbrengsten geboekt ingevolge de homologatie van een reorganisa
1465
Inkomsten of kosten van buitenlandse oorsprong rubriek 18
1475
Op wie van toepassing?
1478
Belastbaar tijdstip van de baten
1489
Kosten van vervreemding van activa code 167472267442
1499
Andere beroepskosten andere dan die vermeld in a en b code 165789 of code 265759
1505
Voorheffingen in verband met een zelfstandige beroepswerkzaamheid
1521
CategorieŽn
1528
De eerste categorie stopzettingsmeerwaarden art 281lid1 WIB92
1536
Winsten en baten die overeenstemmen met de voorheen afgetrokken werkelijk kosten
1547
Werkelijke beroepskosten gedaan of gedragen na de stopzetting Code 169749269719
1553
Meerwaarden bij een inbreng van een land of tuinbouwonderneming in een land
1560
Landenlijst 1
1569
Register
1607
Copyright

Veelvoorkomende woorden en zinsdelen

Over de auteur (2019)

Filip Vandenberghe is adviseur-diensthoofd bij de FOD FinanciŽn en ruim tien jaar docent fiscaliteit, onder meer aan de Brugge Business School (postgraduaat Fiscale Wetenschappen). Via colleges en seminars voor verschillende beroepsverenigingen, houdt hij nauwgezet de vinger aan de pols i.v.m. de laatste ontwikkelingen en vragen die bij praktijkmensen leven.

Bibliografische gegevens