Nieuw en volkomen woordenboek van konsten en weetenschappen: bevattende alle de takken der nuttige kennis ... Alles verzameld uit de beste schryvers in alle taalen, en met een ménigte van nieuwe artykelen vermeerdert, Volume 8

Voorkant
S.J. Baalde, 1777
 

Wat mensen zeggen - Een review schrijven

We hebben geen reviews gevonden op de gebruikelijke plaatsen.

Geselecteerde pagina's

Overige edities - Alles weergeven

Veelvoorkomende woorden en zinsdelen

Populaire passages

Pagina 448 - Geest tot de gemeenten zegt: Die overwint, ik zal hem geeven te eeten van den boom des levens, die in het midden van het paradys Gods is.
Pagina 213 - Marfeille gebragtj over Engeland komt 'er ook , maar dat is onzuiverer en drooger. Men kan ten voordeele van den Opium...
Pagina 345 - Plant zyn bitter, een weinig faamen. trekkende en met een melk3gtig fap vervuld. Men maakt alleen van de wortelen en bladeren gebruik. Zy wordt, gelyk alle foorten van Suikerye, wondheelende , koortsbreekende,' en afzettende gehouden ; nuttig tegens de verftoppingen van de Lever , en het middelrif ; en tegens allerlei foorten van geelzugt.
Pagina 440 - Bed uit eene ftellaadje in de gedaante van een Schouwburg, op dewelke men over eenige Treeden moet klimmen , op het zelve wordt in 't midden een kleine verhoeven Stellaadje, en daarop de Kift met het Vor.
Pagina 51 - Neus, door kleine luchtdeeltjes, die onophoudelyk van Reukverwekkende Ligchaamen uitvloeien : met betrekking tot het voorwerp, is ze de figuur en de...
Pagina 283 - Voeren; en ze •worden aldus genoemd naar de gedaante en grootte van het Zaad van het Sefttmkruid.
Pagina 801 - Offerhands die aan God geofferd wordt, om zyne wraake af te wenden en hem Varzoenbaar te maaken. On 'er de Jooden' wierden yeeleO"» ferhanden , beide gewooffe* c'h openbaate, als'brandófferf&c.
Pagina 448 - Voorwaar, zeg ik u, heden zult gy met my in 't Paradys zyn , dat is te zeggen in bet verblyf der gelukzaligen.
Pagina 346 - Haare fteelen eindigen in een hoofdje, by wylevaneen katje, dat in het midden uitgezet is. Het is uit een groot getal kleine helraftyltjes faamengefteid, die ieder met een hoofdje by wyfe van een Paddenftoel bezet zyn.
Pagina 461 - Groottens, die dusdanig bp eerie vlakte liggen, dat men van de eene zoo wel als van de andere en...

Bibliografische gegevens