deel. 1572-1654

Voorkant
M. Nijhoff, 1914

Vanuit het boek

Overige edities - Alles bekijken

Veelvoorkomende woorden en zinsdelen

Populaire passages

Pagina 100 - Marane neemt ons wech ons landen daer wy leven, Wy sullen sonder vrees ons in de zee begeven. Daer nu de schepen gaen, daer sullen wy tot spijt Van uwen trotsen moet sijn even wel bevrijt.
Pagina 100 - De vogel is alleen geboren om te snijden Met vleugelen de locht, de peerden om te rijden, De muylen om het pack te dragen, of de lijn Te trecken met den hals, en wy om vry te sijn.
Pagina 151 - t schaen of wij all sliepen, Waeckte Schipper Mouring noch! Schipper Mouring, maer je leghter Maer je leghter platt evelt, Stout verweerer, trotz bevechter Beij te Zeeword en te veld, Kijck de takels en de touwen En de vlaggen en het schutt Staen en pruylen inden rouw, en Altemalen inden dutt.
Pagina 114 - t Staten volck op Spanjaerts kop Daer selfhaest heeft gegaen. O Neerland! so ghy maer en bout Op God den Heer altydt, V pylen vast gebonden hout, End...
Pagina 152 - t kusse vicht) Wiljer an? kedaer you dien ick, You allienich by dit licht. Weeran, riepen de matroosen, 'Tis een man oft Mouring waer, En de Reeërs die him kosen Weeran, 'tis de jonge vaer. Heintgie peurde strack an 'tstuer, en Haelde 't ancker uyt de grond, 'Tscheepje gingh deur 't zee sop schuren Offer Mouring noch an stond.
Pagina 150 - Mouring, die de vrije schepen Van de Seven-landsche buert Veertigh jaren, onbegrepen, Onbeknepen heeft gestuert, Mouring, diese door de baren Van soo menigh tegen-tij Voor den wind heeft leeren varen All en was 't maer wind op zij. Mouring, Schipper zonder weergae, Die sijn...
Pagina 241 - t gejammer en 't gekarm, Erbarm, erbarm, erbarm. Als Xerxes, zonder hart, uit Griecken vloot, Zoo viel Graef Jan in 't boot, Met Barbancon.
Pagina 188 - PROTEST. / ofte / Scherp dreyghement, 't vvelck / den Coninck van Spagnen is doende d'Heeren / Staten Generael, den Prince van Oragnen, als Admirael vande Zee, d'Heeren Bewint-hebbers vande Oost / ende WestIndische Compagnien : als oock mede alle / Capiteynen, Reeders, ende Participanten / vande Vrye-vaert. Ter occasie van't vero- / veren vande Silver-Vlote.
Pagina 151 - t maer wind op zij. Mouring, Schipper zonder weergae, Die sijn' onverwinlickheit Waer de Sonn op, waer sij neer gae T'aller ooren heeft gespreit, Mouring, die de Zee te naw hiel Voor sijn' zeilen en sijn wand, Die de voghelen te gau viel All bezeilden hij maer 't sand.
Pagina 103 - t ijs, en 't ijser fors, dwers deur, heeft streven darren Om 's landts baet; tot hij voor diens vrijheit storte 't bloedt Doe swol sijn siel van vreucht en coos de wech der starren Singende: nu ben ick voor 't Aertrijck al te goed t.

Bibliografische gegevens