Voorlezingen over de geschiedenis der opvoeding des menschdoms door God, tot op de komst van Jezus Christus, Volumes 1-2

Voorkant
 

Wat mensen zeggen - Een review schrijven

We hebben geen reviews gevonden op de gebruikelijke plaatsen.

Geselecteerde pagina's

Overige edities - Alles weergeven

Veelvoorkomende woorden en zinsdelen

Populaire passages

Pagina 181 - Want alzoo lief heeft God de wereld gehad, dat hij zijnen eeniggeboren' Zoon gegeven heeft, opdat een iegelijk, die in hem gelooft, niet verderve, maar het eeuwige leven hebbe.
Pagina 20 - Laat Ons mensen maken naar ons beeld, als onze gelijkenis, opdat zij heersen over de vissen der zee en over het gevogelte des hemels en over het vee en over de gehele aarde en over al het kruipend gedierte, dat op de aarde kruipt.
Pagina 189 - er onder u een arme zal zijn, een uit uwe broederen, in eene uwer poorten, in uw land, dat de HEERE uwe God...
Pagina 209 - Bom. io:ę.enĽ. 13 Het is ook niet op gene zijde der zee. om te zeggen: Wie zal voor ons overvaren aan gene zijde der zee, dat hij het voor ons hale, en ons hetzelve hooren late, dat wy het doen?
Pagina 28 - Heere beloofd heeft dengenen, die hem liefhebben. 13 Niemand, als hij verzocht wordt, zegge : Ik word van God verzocht ; want God kan niet verzocht worden met het kwade, en hij zelf verzoekt niemand. 14 Maar een iegelijk wordt verzocht, als hij van zijne eigene begeerlijkheid afgetrokken eu verlokt wordt.
Pagina 221 - Hij heeft u bekend gemaakt , o mensch ! wat goed is : en wat eischt de Heer van u, dan regt te doen, en weldadigheid lief te hebben, en ootmoedig te wandelen met uwen God?
Pagina 159 - Nu dan, indien gij naarstiglijk Mijner stem zult gehoorzamen, en Mijn verbond houden, zoo zult gij Mijn eigendom zijn uit alle volken, want de gansche aarde is mijne ; …n gij zult mij een priesterlijk koningrijk, en een heilig volk zijn.
Pagina 204 - HEERE te dienen, kiest u heden, wien gij dienen zult : hetzij de goden, welke uwe vaders, die aan de andere zijde der rivier waren, gediend hebben, of de goden der Amorieten, in welker land gij woont; maar aangaande mij, en mijn huis, wij zullen den HEERE dienen...
Pagina 11 - Ik formeer het licht, en schep de duisternis, Ik maak den Vrede, en schep het kwaad, Ik de Heer doe al deze dingen.

Bibliografische gegevens