Pagina-afbeeldingen
PDF

een Uithof van de abdij Ter-Doest, bij Brugge gestaan heeft, waarvan zij haren naam ontleent, hoewel die Uithof # heette. Zij beslaat met de daartoe behoorende gronden eene oppervlakte van 55 bund. 24 v. r. 56 v. ell. (1). MONNIKEN LEI (DE), waterloop, prov. M. Brab. Zie Lei (De Oene).W. * MONNIKENSL00T. Staat: Zie Purmen-Aa. lees: Zie IJe (De). MONNIKENVEEN (HET)., pold. in het balj. der Loosdrechten, prov. Utrecht, arr. Utrecht, kant. Loenen, gem. Oud-en-Nieuw-Loosdrecht; palende N. aan de Papenmeent, O. aan 's Graveland, Z. aan Loosdrecht, W. aan Oost-Indiën. - Deze pold., is bijna geheel verveend en bestaat grootendeels uit houtland en water. MONNIKENWEG (DE), weg, prov. Overijssel, gem. Staphorst, MONNIKENWERF , b. op het eil. Marken. Zie Monnickenwear. W. MONNIKHOF (HET), geh. prov. Woord-Braband. Zie MUNNIKHoF. W. MONOöONG, eil. in Oost-Indië. Zie LAGE-EILAND (her). MON-PLAISIR, buit. prov. Woord-Braband. Zie Plaisin (Mos-) * MONSTER. Reg, 9, staat : 16 v. ell., lees : 16 v. ell. belastbaar land. Bl, 1060, reg. 26, staat : Ter-Hei de lees: Ter-Hey de * MONSTERHOEK. Staat : Zie MoNNIKEN-PoLDER (DEN). lees : Zie MUNNIKEN-PoLDER. * MONSTERSCHE-SLUIS (DE) is wijd 5,75 ell., liggende 2,52 ell. beneden middelbare eb. MONSTER-WATERING (DE), water, prov. Zuid-Holland. Zie GROENEvELDschE-wATERING. * MONTAWAI. Staat: Zie BiRol. lees : Zie BIaos. * MONTFERLAND is ongeveer 26 ell. hoog en heeft 550 schreden in omvang, terwijl de top 90 schreden in diameter heeft. - Het komt in de Geldersche oudheden voor, als: Monsfortis contra Romamos en wordt ook door de meeste oudheidkundigen gehouden van Romeinschen oorsprong te zijn, ofschoon de Heer Janssen van Leyden heest zoeken aan te toonen, dat de waarschijnlijke bestemming dezer kunsthoogte oorspronkelijk was, om tot offerplaats te dienen voor onze vroegste voorouders. In den zomer wordt het Montferland veel bezocht, omdat het heerlijke vergezigten oplevert. * MONTFOORT, bl. 1065, reg. 16 van onderen, staat : Williscop, lees : Willescop, - Reg. 15 van onderen, staat: Williscopperdijk. lees: Willescopperdijk. - Bl. 1064. De Herv. kerk heeft eenen toren en is van een orgel voorzien. De R. K. kerk heeft geen toren. Bl. 1065. IJsBRAND vAN # was geb. 25 (niet 25) December. MONTILAN, d. en post-station in O.-Indië, op Java, resid. Kadoe. MONTRADO, lands. in Oost-Indië, op het eil. Borneo, resid. Pontianak. Men heeft er mijnen. MONTZIMA-HUIS of MINTziMA-Huis, voorm. adell. h. te Leeuwarden, op de Weaze, op den hoek van de Wijdesteeg of Ayttasteeg. - Dit huis is waarschijnlijk door iemand uit het geslacht Montzima van Blija, later aan de ArtA's vermaagschap, gesticht. Naderhand werd het door GroRGE, Hertog van Saksen, als een vorstelijk huis bezeten, die het, in 1515, als een blijk van groote genegenheid, welke hij den Aytta's toedroeg, aan Folkrat A11ta schonk, tot eene vergoeding van de door deze aan hem bewezene diensten en geledene schade, en naar hem en zijne erfgenamen ontving het huis later den naam van AYTTA-huis.

[ocr errors]

Alle li
57 Mil

J:: 7
It

ritrea,
in Los
rtner,

De beroemde Staatsman Viglius van AYtta van Zwichem , de tweede zoon van Folkert, erfde het van dezen, zijnen vader, en vermaakte het bij uitersten wil aan de drie broeders Dr. Bucho, FoLKERT en W YbnANT vAN AYTTA , zonen van zijnen broeder SEERP en BARBARA van Hettema en aan Wiglius, den zoon van hunnen broeder HETTE van AYtta, welke laatste naderhand de aandeelen in het huis van zijne drie ooms schijnt te hebben verkregen, nadat het eerst nog eens tot eene vorstelijke residentie gediend had , want toen BERNHARD vAN MERode, Heer van Rummen, als Luitenant-Stadhouder van Willem I, Prins van Oranje, in 1580 het bestuur over Friesland aanvaardde, schijnt hij dit aanzienlijk huis van genoemde erfgenamen gehuurd en hier zijn intrek genomen te hebben. In het laatst der zeventiende eeuw is het huis door de erfgenamen van laatstgemelden Wiglius van AYTTA verhuurd en tot verschillende einden gebruikt. Zoo schijnen in 1682 de Doopsgezinden er hunne vergaderingen te hebben gehouden. Later is het gebouw aan de achterzijde ten deel e gesloopt, en het overige tot eene brouwerij gebruikt; thans dient het tot woning en werkplaats van eenen smid, zoodat de zelfde zaal, waarin eens de beroemde Staatsman woonde en de Stadhouder des lands gehoor verleende, nu eene smidse is. * MOOK telt in de kom van het d. 92 h.. en 460 inw. en met de daartoe behoorende geh. M. o 1 e n hoek, Bisselt, Groot - en K 1 e in - Li e r en Ram m et je 106 h. en 580 inw. * MOOK-EN-MIDDELAAR bevat mede de geh. Groot-en-KleinLi er, Mol en hoe k, Ram met je, Riethorst en Zeven daal en het huis Op -den-Berg. * MOOKHOEK behoort tot de gem. Strijen. - Men telt er 18 h. en ruim 290 inw., en heeft er eene in 1847 nieuw gebouwde school, welke mede door de leerlingen uit de b. Schenkeldijk en Wagt, van de gem. 's Gravendeel, bezocht wordt en daarom voor de helft door die gem. wordt onderhouden. Zij telt 80 leerlingen. SMOOLENWIJK, buit. op het eil. Walcheren. Zie Molenwyk.W. en A. S MOORSMEER (HET), onbehuisde pold. in Geestmer-Ambacht, prov. Woord-Holland, arr. Alkmaar, kant. Schagen, gem. Warmenhuizen; palende W., N. en O. aan Warmenhuizen, Z. aan Oudcarspel. Deze pold., vroeger een meer, dat nu bedijkt is, is groot, volgens het kadaster, 42 bund. 60 v. r. alles schotbaar land, en wordt door eene pomp, in verband met het Dieps meer, van het overtollige water ontlast. MOORVELD, geh., prov. Limburg, gem. Geul. Zie Moerveld. W. * MORA moeten de woorden, Zie voorts op KRAwango, wegvallen, MORBOK (DE), geh., prov. Woord-Holland. Zie Moerbeek (DE) MORGEN, geh., prov. Limburg, arr. en 4 u. O. ten N. van Maastricht, kant., gem. en 3 u. van Heerlen; met 6 h.. en 20 inw. MORGENSTER, voorm. fort in Oost-Indië, op het eil. Lonthoir. W. MORTAAY, eil. in Oost-Indië. Zie MoRTY. W. MORTEL. Aldaar is in 1848 eene R. K. kerk gesticht, welke tot de par. van Gemert behoort. MORTIERE, heerl., is tevens een pold: MOS-EL, geh., prov. Gelderland, Zie MossELT. W. en A. MOSSELTSCHE-BERGEN, heuvelen op de Veluwe, prov. Gelderland, gem. Ede, # u. Z. van Otterloo. MOSSELTSCHE-LEGERVELD (HET), vlakte op de Veluwe, prov. Gelderland, gem. en 1 u. N. N. W. van Ede, in het geh. Mosselt, alwaar aan de noordzijde eene watervlakte aanwezig is, die nimmer uitdroogt. Ook worden hier van tijd tot tijd oudheden opgedolven. * MOTWEN is geen geh., maar een voorm. kast., dat sedert vele jaren is afgebroken, zoodat er niets meer van bestaat, zijnde van het erf, de tuinen, enz., bouwland gemaakt. MOUHOR, eil. in Oost-Indië, in den Moluksche-Archipel, tot de Salangari-eilandjes behoorende, niet ver van kaap Pasani, op Gilolo. Het heeft aan de zijde van Gilolo een goed vaarwater. “ MOUNTAIN. Bl. 1086, reg. 10, staat: voetpassaat, lees: oostpassaat, MOURIK , kast., prov. Woord-Braband. Zie MAURIK. W. MOURITSFORT, geh. in Staats-Vlaanderen. Zie MAURIrsroRr. W. MOUWICHSHUIS, h., prov. Overijssel, arr, kant., en gem. Deventer, MOWA, eil. in Oost-Indië. Zie MoA. W. MUDE (HET HUIS-DE-), voorm, burg, prov. Groningen, gem. en 1 u. O. van Ten-Boer, in het geh. Ten-Post. Waar bij gestaan heeft, ziet men thans eene boerderij, groot 6 bund. 72 v. r. 49 v. ell. MUGGEBEET telt 59 h.. en 220 inw.; als : 5 h.. en 20 inw. onder Giethoorn en 54 h: en 200 inw. onder Steenwijkerwold. - De school, welke onder Steenwijkerwold staat, telt 90 leerlingen. MUGGENHOEK, geh., prov. Noord-Braband, gem. en 10 min. N. van Heeswijk, met 26 h.. en 171 inw. MUGGENHOOL, geh., prov: Woord-Braband, gem. en 10 min. N.N.0 van Zeelst, met 16 h.. en 110 inw. MUIDEN, reg. 12, staat: Gooiland, lees: Amstelland, – Reg. 8, staat: draaibrug. lees: valbrug. - Bl. 1091. In 1850 zijn hier dooreschut 6452 vaartuigen. - Reg. 50, staat : Linie aan de Vecht, lees: # van de Vecht, - Reg. 52, staat : ter westzijde lees: ter wederzijde - Bl. 1092. Er bestaat te Muiden nog eene zoutkeet, hebbende de andere in het jaar 1842 opgehouden te werken. De Stedelijke Regering vergadert tegenwoordig in een daartoe zeer geschikt partikulier huis op de Heerengracht. - Bl. 1095. Er bestaat te Muiden mede eene Spaarbank, en er is in 1845 eene Herhaling school opgerigt, welke gemiddeld door 50 leerlingen bezocht wordt. - Men vindt het wapen van Muiden ook beschreven als een veld van azuur, met eene fasce van zilver. MUIDEN (OOSTZIJDE-WAN-), gedeelte der gem. 'Muiden-en-Muiderberg, prov. Woord-Holland, O. van Muiden, met 14 h.. en 90 inw. MUIDEN (WESTZIJDE-WAN-), gedeelte der gem. Muiden-en-Muiderberg, prov. Moord-Holland, W. van Muiden, met 15h. en 90 inw. MUIDEN (ZEEDIJK-BEOOSTEN), dijk, prov. Woord-Holland, in eene oostelijke rigting loopende van Muiden langs de Zuiderzee tot aan Muiderberg en dienende tot keering van het zeewater. - Deze dijk staat onder het bestuur van eenen Dijkgraaf, zeven Hoogheemraden, Cn eenen Secretaris en Penningmeester. MUIDEN (ZEEDIJK-BEWESTEN-), dijk, prov. Noord-Holland, in eene westelijke rigting, loopende van Muiden langs de Zuiderzee tot aan den Dienerdam en dienende tot keering van het zeewater. * MUIDERBERG is klein doch aangenaam gelegen nabij den steilen oever der Zuiderzee. De nette woningen en lommerrijke buitenplaatsen liggen rondom eene met boomen beplante grasrijke vlakte of kom en is daar door een uitspanningsoord voor de stedelingen, die hier een goed logement aantreffen. MUIZENBROEK, pold., prov. Zuid-Holland. Zie MoeseNeRoek. W. #N#oE. nitgestrektheid houtgewas, prov. Gelderland, gem. en 3 u. N. O. van Oldebroek, in het heideveld, boven de buurs. Mullingen, beslaande 10 bund. 10 v. r. 60 v, ell.

MULUTH (DE) voorm. naam , van het Molenwater, in het eil. ZuidBeveland. Zie Molenwater. W. MUN. geh., prov. Limburg. . Zie Must. W. en A. MUNDI-AUREI, berg in Oost-Indië, op het eil. Sumatra, rijk Djambi. MUNNECKEY, geh. prov. W. Holl. Zie McNnekid. W. en Munnikev. W. ' MUNNEl EBI Ll)T. Reg 2, staat: Franekeradeel, lees: Ferwerderadeel. * MUNNEKEBUREN. Reg. 9, staat : Scheene lees: Scheen. * MUNNEKENDAMMER-SL00T. Reg. 4, staat: Felait lees: Flait. MUNNEKETILLE, geh., prov. Friesland, kw. Oostergoo, griet. Achtkarspelen , ? u. N. N. O. van Drogeham, met een overzet over het Kolonels-diep, in den weg van Drogeham naar Buitenpost ; 12 h.. en 80 inw. * MUNNEKEZIJL. Reg. 22, staat: het Westerkwartier lees: het Westerkwartier, prov. Groningen - Tot dit art. behooren de 11 bovenste regels van bl. 1106 van het Wbk. MUNNEKE-ZIJLEN , naam , onder welken men verstaat de O u de M u n nek e zijl en de Munnekezijl s t e r - Buiten zijl. * MUNNEKE-ZIJLSTER-BUITENZIJL ligt in de Buitenrijt, loopende door het westelijke gedeelte der prov. Groningen. De slagdorpel ligt 1,60 ell. beneden zomerpeil. MUNNEKE-ZIJLSTER-RIJT, naauw, bijna digt geslijkt waterlozingskanaal, voor het noordoostelijke gedeelte van de prov. Friesland, loopende door het westelijke gedeelte der prov. Groningen, langs het Oude-Ruigezand. in het Westerkwartier, * MUNNIK ELAND-WAN-WESTMAAS (HET) staat onder het bestuur van eenen Dijkgraaf, drie Heemraden en eenen Penningmeester. 'MUNNl KENDAM , reg. 2, staat ; EIKELENneng, lees : EikELENBeng, MUNNIKE/WETTE (DE), water, prov. Groningen, gem. Wildervank. MUNNIKSHOEK, kaap in Australie, aan de oostkust van Nieuw-Guinea. * MUNSBACH, geh., behoort thans tot het kant. Grevenmacher, en telt 54 h.. en 260 inw. MUNSCHECKER , of Menschekken, geh. grooth. Luxemburg, arr. en 44 u. N. O. van Luremburg, kant. en 40 min. N. ten W. van Grevenmacher, gem. Manternach, met 18 h.. en 50 inw. ' MUNSHAUSEN. De par. behoort tot het dek van Clerff en heeft 2 bijkerken, eene te Bock holz en eene te Mar nach. De kerk - te MUNshausen is aan den H. Hubeatus toegewijd. - MUNSTER-GELEEN , gem., paalt Z. aan Schinnen, en beslaat, volgens het kadaster, cene oppervlakte van 444 bund. 45 v. r. 50 v. ell, waaronder 427 bund. 85 v. r. 50 v. ell. belastbaren grond. De par, wordt door eenen Pastoor en een en Kapellaan bediend. - De kerk aan den H. PANcaatus toegewijd, heeft eenen toren, doch geen orgel. – De school wordt gemiddeld door 100 leerlingen bezocht. - De kermis valt in den eersten Zondag na de octaaf van Allerheiligen en op Pinksteren. MUNSTER-GELEEN, geh, prov. Limburg, kant. en # u. Z. Z. W. van Sittard, gem. en H. u. O. van Geleen, met 5 h.. en 25 inw. * MUNT of de Mos ligt # u. Z. van Venlo. Aldaar zou het munthuis gestaan hebben van het d. Tegelen, dat vroeger zijne eigene muntstukken sloeg. * MUNT, heerenhuis, ligt rondom in vijvers, welke eene breedte hebben van 8% ell. De grond binnen de vijvers is 1 bund. 12 v. r. 70 v. ell.; de vijvers zijn 5 v. r. 80 v. ell. en de bij het huis behoorende grond is 85 bund. 44 v. r. 40 v. ell. groot. MUNTBERGSCHE-BOSCH , bosch, prov: Gelderland, gem. Groesbeek, cene oppervlakte beslaande van 145 bund. 61 v. r. 80 v. ell. • MUNTENDAM , gem., bevat mede de geh. O u d e - Verlaat en het Veen. - De R. K. behooren tot de stat. van Sappemeer. MUNTJEZIJL, sluis en geh. prov. Friesland. Zie Munnekezijl W. en A. MUNZEL, geh., prov. Woord-Braband. Zie Munsel. W. * MURK (DE), staat : Oude-Deel lees : Ouddeel * MURMERWOUDE. Reg, 17, staat : De Herv., lees: De inw., SMUSEL (DE), water, prov. Friesland. Zie Moezel (DE). W. ' MUSKIETEN-EILAND wordt door de Inlanders Noesa-Niroe genaamd. MUSPOTSCHE-L00P, waterloopprov. Woord-Braband, gem. Woensdrecht-Hoogerheide en-Hinkelenoord, in eene westelijke rigting loopende van den straatweg naar den Moer-polder. MUSSCHEMIG, geh., prov. Limburg, arr. en 4 u. O. ten N. van Maastricht, kant., gem. en 20 min. van Heerlen; met 6 h.. en 40 inw. * MUSSCHENBERG , zoek dat woord bl. 1116. W. MUSSCHENHAGE, plaats buiten de Kamperpoort der st. Zwolle, waar eertijds het klooster van St. Agatha of het Wijtenhuis gestaan heeft. "MUSSCHENBROEK , staat : Zie MussEN BuRG. lees : Zie MusschENBERG. 'MUSSCHENNEST ligt 5 u.W. van Appingedam. - Reg. 4, staat: de straat lees : den straatweg MUSSEL, geh., prov. Groningen, arr., kant, en 5 u. Z. van Winschoten, gem. en 14 u. van Onstwedde; met 7 h.. en 40 inw. SMUSSELBROEK (HET), bij verkorting meestal de Mussel genaamd, groenland in Westerwolde, prov. Groningen, gem. en Z. O. van Onstwedde. Het is tot weiding geschikt, en 250 bund. groot. 'MUSSELHUIZEN is geen boschje, maar een geh. van 12 h. SMUSSELLAAK (DE), lees: Mussellake (DE), gedeelte van het Musselbroek in Westerwolde, prov. Groningen, gem. en Z. O. van Onstwedde, op de grensscheiding van de prov. Groningen en Drenthe. Dit gedeelte van het Musselbroek ligt lager dan het overige, daardoor loopt eene afwatering mede de Mussellake genoemd. MUYDEVELD, b., prov. Utrecht. Zie Musbevelp. W. S MUZEL (DE), water, prov. Friesland. Zie Moezel (DE), W. MYCOLA, eil. in Oost-Indië. Zie MYsola. W.

[ocr errors]

* NAARDEN, gem., bevat mede het geh. h et Spiegel, de b. het Zandpad, de Bussum er vaart , benevens een gedeelte van het Naard e r meer. - Bl. 14, reg. 29 en 50, staat: de buitenwerken zijn kleine ravelijnen, lees: de buitenwerken zijn zes kleine ravelijnen ; - Bl. 15, bovenste reg., moeten de woorden, die er nog ligt, wegvallen. - Reg. 29, staat: soo 't God vergt. lees : soo 't Goo vecor. De stallen te NAannen zijn vijf houten loodsen en militaire gebouwen, die opgeslagen zijn, toen het zevende regiment Oostindische Huzaren werd opgerigt. - Bl. 16. De voormalige Waalsche kerk te NAARDEN dient thans tot calico tsfab rijk. - Bl. 17, reg. 5, staat: Vrouteenstraat, lees: Voorstraat. Ook is er eene Bank van Leening. De Fransche school en de Stads-burgerschool te Naarden worden in het

zelfde lokaal, door den zelfden Onderwijzer, doch op verschillende tijden, gehouden.

« VorigeDoorgaan »