Pagina-afbeeldingen
PDF
ePub
[ocr errors]

ten

XIX. kenraad over te laaten , bleeven de Staaten by
Boek. hun voorig besluit volharden ().

In het voorgaande Jaar, heb ik alle de moei1747

lykheeden in het plaatzen der Zieken, die uit Moeielyk. het Leger gevoerd werden, verhaald. Thans in Þeid over was men verlegen , waar men de Lyken der ven der overleden, begraven zoude. In het voorgaande geenen die Jaar , was daartoe zekere plaats op het St. Ja Zie in 's Lands kobs Kerkhof aangeweezen (b): Deeze was Ziekenhuisthans vol.' De Kommandeur had wel de Reftierven.

geering om een andere plaats verzogt, en hem
was in bedenking gegeeven, om de Begraafnis-

gee sen op het Plyn, of in een der Bolwerken te la he ten doen (i); Egter verwierp hy die byde, ber doch wilde 'er eene , buiten de Stad , aanwy. be zen, mits het vervoeren der Lyken, op Stads

Aal kosten geschiede. De Regeering die haare klag. ten deswegen den Raad van Staaten vertoon Ki de (k), werd door tusschenkomst des Hee da: ren van Haaren, Gemagtigde te Velde, dermaaten bevredigd : dat men de Begraavingen zoude doen, even als die, by de voorige Oorlogen geschied waren (1). Men gebruikte dan hier toe een Bolwerk omtrent den kleinen Hekel, waarin

180 eene' zeer grooten en diepen Kuil gemaakt werd, die ras gevuld was. Eenigen tyd hier na maak: 2

de

[ocr errors]

ner vari nie

IS

te

ge 2

(?) RESOLUȚIE der Staaten Generaal van den 5. Deo
cember 1747

(b) NOTULEN van den 12. Juli 1746.
(1) NOTULEN van den 22. Juni 1747.
(k) NOTULEN van den 28. Juni 1747:

1) Brief van den Heere van Haaren van den 19. Alle
gustus. 1747. In de Notulen van den 21. Augustus 1747.
NOTULEN van den 21. Auguftus en 12. September 1747

va

[ocr errors]

te men eenen veel grooter Kuil, die met ter tyd

XIX. mede vol raakte. In het volgende Jaar, begroef Boek. men in dat Bolwerk, de Lyken der Oostenryk

1747, sche hulpbenden. Deeze werden naar de wyze, in de Roomschgezinde Landen gebruiklyk, ter aarde besteld.

Immiddels waren de Vrouwen, en Kinderen der De VrouZieken en Gekwetsten in 's Lands Ziekenhuis ge-wen en bleven. Men had den Heere van Haaren aange- der Zieken dragen, dat de Regeering geweigerd had, die uit's Lands eenig verblyf binnen de Stad aan te wyzen, het Ziekenhuis geene Hy nogtans verzogt had (m). Doch op geweerd. het antwoord der Regeering, dat zy van alles onbewust was, en dat die Vrouwen, haar om geene Huisvesting verzogt hadden, gelyk ook dat de Aanneemer, haar over de onordentlykheden niet geklaagd had, gelaste hy, dat die Vrouwen, en Kinderen, het Ziekenhuis moesten verlaaten, en dat de Kommandeur daar in, de hand zoude leenen (12). Ik heb geen verdere aantekening hier van gevonden. Zeker is het, dat de Regeering niet verder daarover bemoeielykt werd.

De Franschen belegerden in deezen tyd Ber. Nieuwe gen op Zoom. Ieder weet, dat het niet mooglykmoeielyk. is, die Stad geheel te omsingelen, dus konden dehet bergen Zieken en "Gekwetsten, daaruit uitgevoerd wor-van Zieden. De Heer van Haaren schreef aan de Re-ken, geering alhier ; dat Tien of Twaalf Schepen met Zieken, en Gekwetsten herwaars gezonden zou

den

[ocr errors]

(m) Brief van den Heere van Haaren. In de NOTULEN van den 15. Auguftus 1747.

(n) Notulen van den 16. Augustus 1747. en BRIEF van den Heer van Haaren. In de NOTULEN van den 21, Auguftus 1747.

XIX,

den worden; en om dat men bedugt was, dat 'er Boek. in 's Lands Ziekenhuis geen genoegzaame plaats 1747

daar voor zoude zyn , verzogt hy, dat de Re: geering eenige huizen hier toe aanwyzen wil: de 6): Zy antwoorde; dat in de stad geene leedige Huizen stonden, en verzogt, dat geene Gekwetsten herwaars gezonden mogten werden (P): te meer vermits men verstond, dat hun verblyf van korten duur zoude zyn, om dat het Pesthuis der Stad Rotterdam voor hun vervaardigd werd, Eindlyk kwam men overeen, de Barakken, in de Berwoutstraat, daar toe te gebruiken en de zelven met Bedden te voorzien, mits de Stad daar voor schadeloos gesteld werd (9). Eenigen tyd hierna bekwam de Regeering tyding, dat twee Battaljons Engelfchen, daar veele Zieken onder waren, herwaars zouden komen, welke in 's Lands Ziekenhuis, voor zo veel 'er plaats was, en de overigen, in het Burger. Gasthuis, of in andere Huizen geborgen moesten worden (r). De Re geering vertoonde den Raad de onmooglykheid om die te kunnen bergen (s), waarop andere schikkingen gemaakt werden dus die Zieken

? niet overkwamen.

Ge() BRIEF van den Heer van Haaren van den 28. Augus. ļus 1747. In de NOTULEN van den 30. Augustus 1747. ' des voor den middaags.

(P) BRIEF der Regeering aan den Heer van Haaren. In de NOTULEN voorfz.

(9) NOTULEN van den 30. Auguftns 1747. des na den, middaags.

(5) Notulen van den 20. September 1747. des na den middaags om drie uuren.

(s) BRIEF der Regeering aan den Raad van Staaten. In de NOTULEN . van den 20. September 1747. des avonds om

[ocr errors]
[ocr errors]

zeven wwren.

[ocr errors]

Gedurende de vermaarde Belegering van Bergen XIX. op Zoom , zonden eenige Ingezetenen van 's Her- Boek. togenbosch, na het voorbeeld van andere Plaat

1747. zen, verscheide Eet en Drinkwaaren derwaars. By inschryving, werd hier toe, Twee duizend Eenige vyfhonderd drie en vyftig guldens, veertien stui-Eet en

Drinkwaa. vers en agt penningen, vyf

Baalen gepelde Garlt, ren naar een groote menigte gerookt Vleesch , en twee Bergen op vette Varkens gelooft. Voor het Geld kogt menZoom geTwee honderd en vyftig tonnen beleegen Bier, vanzonden. zeven guldens de Ton,

en Twee honderd ponden Snuiftabak. Dit alles werd neyens de vyf Baalen Garst en het gerookt Vleesch, op den eersten September, in Twee Schepen naar Bergen op Zoom gezonden, van het Geld schoot nog ruim honderd en zestig guldens over, die aan honderd en vyf Soldaaten Vrouwen, en Weduwen, en aan honderd zes en twintig Kinderen van de Bezetting van Bergen op Zoom, die zig hier ter Stede bevonden, uitgedeeld werden (t).

De Heer van Haaren kwam in het laast der Voorzorg maand Augustus binnen deeze Stad, en gaf de in geval Regeering te kennen; dat het nodig was zig van van een Levensmiddelen, in geval van Belegering te yoor

Belegezien. De Prins van Orange had mede gelalt, ring. hier ter Stede eene Hopmanschap Kanoniers, van vyftig Koppen op te rigten; Die zouden daaglyks zeven stuivers genieten, en niet verpligt zyn, buiten de Stad, en de omliggende Schansien te dienen. De Regeering benoemde terstond twaalf haarer Leden, om het getal der Inwoners, en

de

(1) EUROPISCHE MERCURIUS over het jaar 1747. Deel II. Bladz. 158. Lyst van het geen gegeven en uitgedeeld is aan de Bezetting van Bergen op Zoom.

XIX. de Levensmiddelen, die binnen de Stad waren, Boek, op te fchryven. Zy verzogt de Hoplieden der 1747.

Schutteryen, te onderstaan, of eenige Ingezete

nen te vinden waren, die op den voorgeslagen Verslag van voet, als Kanoniers wilden dienen (u). De Gebet getal magtigden der Regeering deeden verslag, dat zig der Inwo ruim Twaalfduizend, en vyfhonderd Inwoners den Staat binnen de Stad bevonden ; Tyde van een Bevan Voor. leg zouden denklyk veele vertrekken, en eenigen raad. zig van voorraad voorzien: Na aftrek der Kin

deren kon men het getal op negenduizend be-
grooten, en de Bezetting op zesduizend. Koorn,
Oly, Zeep en Tabak was 'er overvloedig. Ryft,
Gierst, en allerhande soort van Grutten, Versch,
en gezouten Vleesch, Kaas, Stokvis en gezouten
Visch was 'er te weinig. De Regeering deed ter-
stond alle de Winkeliers in Ryst, en Grutten aan-
zeggen ; hunnen voorraat te vergrooten. Om.
trent het Vleesch was zy verlegen, Schapen kon
men wel bekomen, indien men wist waar die te
stallen , de Stokvisch, gezouten Visch, en de
Kaas nam zy aan te bezorgen (v). Men kogt
Dertigduizend ponden Kaas, die op de Kamer
van het Kramers gilde gebragt werden. De Raad
van Staaten gaf de Pikeurstal tot stallingen voor
tweeduizend Schaapen, en het voeder voor die,
zoude van 's Lands wege bezorgd worden. Tot
den inkoop van dien, en van de Kaas, werd agt-
duizend guldens ten laste der Stad opgenoomen (w).
Na het betrekken der Winter Kwartieren ; vond
de Regeering geraaden, zig van de Schaapen te

ont:

[ocr errors]

(w) Notulen van den 31. Auguftus 1747.
(0) NOTULEN van den 5. September 1747.
W NOTULEN van den 19. September 1747.

« VorigeDoorgaan »