Pagina-afbeeldingen
PDF

SCHIPBEEK, naam, welken men ook wel eens geeft aan de buurs.

Schipseekhuizen, prov. Overijssel. Zie Schipbeekuuizen. * SCHIPLUIDENSCHE-SLUIS is wijd 4,11 ell., de vloer ligt 2 ell. beneden middelbare eb. De uitwatering geschiedt op de Vlaardingsche haven. SCHLACHTMAAT. Staat : Zie SLAGT MAAT. lees : Zie SLACHTMAET. SCHOBBERTSBRUG of brug No. 6, prov. Gelderland, gem. en 1 u. Z. O. van Epe. Het is een houten ophaalbrug over het Apeldoornsche kanaal, in den weg van Epe naar Apeldoorn. SCHOENFELTZ, kast., grooth. Luxemburg, te Schoenfeltz. Het ontleent zijnen naam van de rots, die het ten Westen beheerscht. In den stichtingsbrief der abdij Marienthal, door Gravin Eanesinde, komt het onder den naam Schandelech voor. SSCHOORSTRAAT. BI. 242, reg. 1, lees : SCHOIRSTRAAT, geh., rov, Limburg. Zie Schoon. W. * SCHOKLAND. Ter vervanging van het kolenvuur, is in 1845 opgerigt een catadioptriek lichttoestel van de vierde grootte, met een wit stilstaand licht. SCHOMER (OP), alleenstaand h., prov. Limburg, gem. en 4 u. N. van Wijlre. SClIONENBERG (DEN), naam, welken men geeft aan den Schoonenauagen heuvel , prov. Zuid-Holland. Zie Schoonensurcea-heuvel. W. * SCHOONDERI,00 is geen heerl. meer, en paalt N. aan Beukelsdijk, O. aan Oost- en West-Blommersdijk, Z. aan de Maas, W. aan Delfshaven. Deze voorm, heerl. telt 64 h.. en 580 inw. 'SCHOONDERL00, pold., paalt, N. aan den pold. Beukelsdijk, O. aan den pold. West-Blommersdijk, Z. aan de Maas, W. aan de stad Delfshaven. * SCHOONDIJKE, gem., heeft ook eenen gort- en pelmolen. * SCHOONDONK, beslaat, met de daartoe behoorende gronden, eene oppervlakte van 58 bund. 60 v. r. 41 v. ell. • SCHOONEBEEK (NIEUW-). In het jaar 1848 en 1849 is aldaar eene R. K. kerk gebouwd, waartoe Z. M. Koning Willem II 4300 gulden geschonken heeft en die den 16 October 1849 is ingewijd. Het is een langwerpig vierkant gebouw, met een en houten toren en één altaar, doch zonder orgel. SCHOONENBURG, buit op het eil. Walcheren, prov. Zeeland, gem. en in het dorp Oost-Souburg, bestaande uit een fraai heerenhuis, koetshuis, stalling en eene zwitsersche boerenwoning, alles aangenaam gelegen langs den straatweg tusschen Middelburg en Vlissingen; eene oppervlakte beslaande van 55 bund. 95 v. r. 57 v. ell., en toebehoorende aan den Heer Mr. M. C. Paspoort van Gaiurskenze, Burgemeester van Middelburg. SCHOONERLUCHT of Ten-Lucht, kast., prov. Gelderland, gem. Valburg, met een en sierlijken toren. * SCHOONEVELDS-BANK. Staat. Zie ScoENEvelr. lees : Zie ScorNEVELD, * SCHOONOORD, gein. Rijswijk, is thans ingerigt tot een Instituur van MIDDELBAAR ONDERwijs. SCHOONOUWEN, geh., prov. Zuid-Holland, gem. en H. u. Z. Z. O. van Stolwijk, aan de Schoonouwensche-watering. SCHOONOUWENSCHE-POLDER (KORT-), pold., prov. Zuid-Holland, arr. Rotterdam, kant. Schoonhoven, gem. Stolwyk, palende N. aan den Geerpolder en Westzijdsche-polder, O. en Z. aan den

[ocr errors]

Berg-Ambachtsche-polder en W. aan den Lang-Schoonouwensche-
older.
SCHOONOUWENSCHE-POLDER (LANG-), pold., prov. Zuid-Hol-
land, arr. Rotterdam, kant. Schoonhoven, gem. Stolwijk, palende
N. aan den Bovenkerksche-polder, O. aan den Kort-Schoonouwensche-
polder, Z. aan den Berg Ambachtsche-polder, en W. aan den Kool-
wijksche-polder.
SCHOONOUWENSCHE-WATERING (DE), water, prov. Zuid-Hol-
land, gem. Stolwijk, loopende benoorden den Lang-Schoonouwsche-pol-
der, van de Vaartsloot, in eene oostelijke rigting, tot aan de Bergvliet.
* SCHOONREWOERD paalt W. aan Heikop-en-Boeikop en bevat
mede de b. den Diefdijk. - Bl. 275, reg. 59 en 40, staat: ge-
britiesseerde en gecontrabrittesseerde fasces lees: gebretesseerde fasces
SCHOONVELD, buit. op het eil. Walcheren, prov. Zeeland, gem.
Oost-en-West-Souburg, 1 u. N. O. van Oost-Souburg.
* SCHOORL. De kerk is een fraai gebouw met een spitsen toren.
Bl. 278, reg. 52 en 55, staat : zesendertig lees: zeventien
* SCHOORL-GROET-EN-CAMP. De eerste, die in deze combi-
natie het leeraarambt heeft waargenomen, is geweest Theunis van
Berkum, die in het jaar 1806 herwaarts kwam en in het jaar 1810
naar Winkel vertrok. Het beroep geschiedt onder agreatie van de
Ambachtsheeren van Schoorl-en-Camp en van Groet.
* SCHOORL-GROET-HARGEN-EN-CAMP bevat mede de geh. A ag-
dorp, Buit en duin, Breg dorp, Catrijp en een gedeelte van
Scho or 1 dam. Het in deze gem. gevonden wordende schuurzand heeft
eene bijzondere hardheid, fijnheid en doorschijnendheid, zoo als elders
niet aangetroffen wordt, en is diens volgens uitnemend geschikt, om fijn
wit glas te maken. Het regt om dit zand te halen, is sinds eene reeks
van jaren en het laatst in 1847 voor een en termijn van 6 jaren ver-
pacht geworden, voor f 1900 's jaars, over eene uitgestrektheid van
1821 bund. 86 v. r. 90 v. ell.
* SCHOORLSCHEDIJK strekt zich, in eenen bogtigen loop, uit van
Krabbendam naar den Zijpe-dijk en dient thans tot waterkeering voor
de Zijpe. -
's: ooRLschE-DUINEN strekken zich uit van Bergen tot Camp.
SCH00RVELD, geh., prov. Limburg, gem. en 20 min. van
Maasbree ; met 20 h.. en 100 inw.
* SCHOOTEN , heerl., telt in het geheel 52 h., bewoond door 56
buisgez., uitmakende een getal van 190 inw., die meest in den land-
bouw hun bestaan vinden. - Er zijn 10 Herv. en 180 R. K. - Er is
in deze heerl. geen school, maar de kinderen genieten onderwijs te
Schooter-Vlieland. – Tot de R. K. stat. behooren mede eenigen uit de
gem. Bloemendaal -Tett en rode - Aalberts b erg - en - de-Vo-
el en zang en Velsen.
* SCHOOTEN-EN-GEHUCHTEN, gem., telt 86 h., bewoond door
89 huisgez., uitmakende eene bevolking van 450 inw., onder welke
ongeveer 76 Herv., ruim 580 R. K., 5 Evang. Luth. en 1 Israëliet. -
Het wapen bestaat uit dat van Heemskerk, gevierendeeld met dat van
Zanen, zijnde dat van Heemskerk van azuur met eenen leeuw van
zilver, geharnasseerd van keel, en dat van Zanen, van zilver met
een kruis van keel.
* SCH00TERBOSCH, heerl., telt 2 h.. en 14 inw., allen R. K.
'SCHOOTERVEEN, pold., paalt N. aan de Jan-Gijzenvaart, O. aan
het Schooter-voetpad, Z. en W. aan den Delf. - Deze pold, bevat

20B bund. 56 v. r. 68 ell. schotbaar land, en wordt, door eenen molen, op het Spaarne, van het overtollige water ontlast. Het polderbestuur bestaat uit den Burgemeester van Schooten-en-Gehuchten, als Voorzitter, en twee Poldermeesters. * SCH00 TER-VLIELAND, heerl., telt 9 h.. en ongeveer 60 inw., die meest hun bestaan vinden in den landbouw. - Behalve 1 Herv. zijn de inw. alle R. K. en parochiëren te Schooten. - Men heeft er eene school, voor de geheele gem. Schooten-en-Gehuchten, welke gemiddeld door 60 leerlingen bezocht wordt. – In dit geh. stond weleer eene kapel, welke later tot een regthuis verbouwd is en thans tot school dient. Dit huis is van een torentje voorzien, waarin eene klok hangt. SCHORRE-WAN-MIELLE of het SchoRRE-vAN-DEN-HEER-DE-BRUIN, onder dezen naam is ook bekend het bedijkte gedeelte van den Zwartepolder, in Staats-Vlaanderen, prov. Zeeland. Zie ZwARTE-roLDER. W. • SCHOT (HET), in Westerwolde, ligt 64 u. van Oude-Pekela, 4 u. van Vlagtwedde en telt 4 h, met 50 inw. SCHOTDEURSCHE-DIJK (DE), dijk in het Land-van-Arkel, prov. Zuid-Holland, loopende van den Arkelschen-dijk bij Schotdeuren noordwaarts tot aan den Bazeldijk bij den Bloklandsche-weg. Zij maakt met genoemde dijken een geheel uit, waarover de straatweg tusschen Gorinchem en Vianen loopt. * SCHOTDEURSCHE-KADE. Reg. 2, staat: van het geh. Schotdeuren, lees : van Schotdeuren, * SCHOTDEURSCHE-VLIET liep in eene zuidelijke rigting naar Gorinchem. * SCHOTELINGEKERKE. Staat : Zie ScHoTTINGEKERKE. lees : Zic SchoTLINGEKERKE. * SCHOTERLAND heeft slechts acht kerkdorpen, behalve Heerenv e e n , als : Hornsterzwaag, O u de h or n . Nije horn, de Knype, Oudeschoot, Nijeschoot, St. Jansga en Delfstrahuizen, en 10 voormalige kerkdorpen, als : Jubbega, Schurega, Rottumr, K atlijk, Mildam, Oud- Brongerga, Rotstergaast, Rotsterhaule, Roh el of Nijega en Oudega. #iTEpij## Aldaar staan 8 h., bewoond door 50 inw. SCHOTKAMPSSCHUT (DE) of de Schutkampsscaut, sluis, prov. Overijssel, te Oosterhuizen, gem. en 1 u: O. van Avereest, dienende tot verbinding van de Dedemsvaart met de Reest. Zij is wijd 5,10 ell., met twee houten waterkeeringen, door schuiven gesloten. * SCHOTKAMPSWIJK (DE) is eene zijtak der Dedemsvaart, lang 4700 ell., ook genaamd Spontuarwijk, loopende uit het zesde pand naar de Reest en verder oostwaarts tot aan de Drentsche wijk. * SCHOTSCIJE-HEUVEL (DE) ligt 10 min. O. van Wuland, telt 20 h.. en 140 inw. SCHOTSENLIOF , hofst. op het eil. Walcheren, prov. Zeeland, gem. Melis-en-mariekerke, # u. 0. N. O. van Meliskerke, 1 u. 0. van Mariekerke, 11 bund. 54 v. r. 70 v. ell. SCHöTTER, naam, welken de landlieden geven aan het d. Scuuttningen, grooth. Luremburg. Zie Schurrringen. W. en A. SCHOUTSLAAN , b., prov. Zuid-Holland, gem. Rotterdam. * SCHOUW (HET), in Waterland, ligt gem. Landsmeer-en-Watergang, 3 u. O. van Landsmeer, 10 min. Z. van Watergang, waartoe het behoort. 'SCHOUWBROEK, geh., prov. Noord-Braband, telt 22h. en 170 inw. * SCHOUWEILER wordt door de landlieden veelal Scuullen genoemd.

[ocr errors]

eer 5) in. ! Hier in heeft er tot lke na weleer de n; tot ris ei ik: t-Et: 1,4 en lere norama' Pis, is

foto in

40e

lw

id,

'SCHOUWEN. Bl. 295. De lichttoren is 46,00 ell. boven den

beganen grond of 52 ell. boven volzee, in middellijn aan den voet 11,20 en boven 5,55 ell., heeft een lenticulair lamplicht der derde grootte, waarvan het brandpunt 57 ell. boven gewoon hoog water verheven is. De beide lichtopstanden, in 1846 geplaatst nabij den Zou t e n- en Zoe te n- Haard, staan 845 ell. van clkander en hebben catadioptrieke lichten van de vierde grootte, op 27,70 ell. boven gewoon hoog water. – Een derde licht, de Verklikker genaamd, om den wal aan te duiden bij het binnenkomen, is eene argandsche lamp, 17 ell. boven gewoon hoog water. - Daarbij staan twee lichtwachterswoningen. * SCHOUWERSMEEL , lees: SCHOUWERSWEEL. Hij beslaat, volgens het kadaster, eene oppervlakte van 59 bund, 69 v. r. 75 v. ell., waaronder 50 bund. 5 v. r. 55 v. ell. schotbaar land ; als : onder AWisse, volgens het kadaster, 55 bund. 57 v. r 10 v. ell., waaronder 24 bund. 95 v. r. 70 v. ell. schotbaar land; onder 's Heer-Abtskerke-Sinoutskerke-en-Baarsdorp, volgens het kadaster, 26 bund. 52 v. r. 65 v. ell., waaronder 25 bund. 9 v. r. 65 v. ell. schotbaar land. Hij wordt door de sluizen, in den Boone-polder, op de Westerschelde, van het overtollige water ontlast. Het polderbestuur bestaat uit de Directie van de Buiten-polders van Nisse. * SCHOUWERSMEEL-EN-ZUID-DANIELS-POLDER, dit art, moet weavallen. * SCHOUWERZIJL. De voorm. houten sluis is in 1849 door cene nieuwe steenen sluis vervangen, en op den 29 September van dat jaar zijn de eerste schepen door deze sluis gevaren, * SCHRAARD. Reg. 16, staat : leest lees: las – De dorpschool wordt gemiddeld door 50 leerlingen bezocht. * SCHRANS (DE), b, prov. Friesland, telt 49 h.. en 290 inw. * SCHRASSIG, geh., grooth. Luxemburg, behoort kerkelijk tot Oetringen. * SCHREVENHOUT ligt 2 u. W. van Apeldoorn en is thans een eigendom van Z. M. den Koning. SCHREVERSBEEK (DE), water, prov. Overijssel, gem. Ambt-Almelo, dat op het Kollenveld ontstaat en in de Koldergraven uitloopt. SCHRIJVERSHEIDE , geh., prov. Limburg, gem. en # u. van Heerlen; met 17 h.. en 120 inw. * SCHUDDEBEURS, geh. op het eil. Schouwen, bestaat uit 6 h. met 60 inw. SCHUILENBURG of Schuylenburg, landg., prov. Woord-Braband, gem. en H. u. W. van St. Michielsgestel. SCHUILENBURGER-WATERLEIDING, water, prov. Overijssel, gem. Ambt-Almelo, dat bij Bergsbrugge begint en onder Wierden uitloopt. SCHUINE-SLUIS (DE), steenen sluis, prov. Woord-Braband, behoorende tot de vesting 's Hertogenbosch, waardoor de grachten der citadel Pap en bril op de Dieze ontlasten, SCHUINSCHE-SLOOT , water, prov. Overijssel, gem. Ambt-Hardenbergh, O. van Slagharen, bij sluis no. 9, uit de Lutterhoofdvaart naar # Lutterveen loopende. SCHUINSLUIS (DE), sluis, prov. Noord-Braband. Zie Scuusb-sluis (DE). SCHULLER , naam , welken de landlieden veelal geven aan het d. , Schouweilen , grooth, Luremburg. Zie Schouw Ellen. W. SCHULPSTET, geh., prov. Noord-Holland, gem. en 1 u. N. van Castricum ; met 12 h. en 70 inw.

* SCHULPVAART (DE) neemt een aanvang aan den duiker of dam,

aan 's Koningsduin onder Castricum en loopt in het Kleimeer uit. SCHULPWEG , geh., prov. Zuid-Holland. Zie ZuiDanoek, W * SCHUTBURG is geen pachthoeve, maar een geh., grooth. Larenburg. De inw. behooren tot de par. van Consthum. SCHUTKAMPSSCHUT (DE), sluis, prov. Overijssel. Zie ScnorkaarsschUT (DE). SCHUTSBOOM, geh., prov. Woord-Braband, gem. en w Esch; met 6 h.. en # # » 6 en 5 min. van * SCHUTSBOOM, b., in de Langstraat, telt 28 h.. en 170 inw. De kermis wordt gehouden den eersten Zondag in October, * SCHUTTRINGEN, gem., grooth. Luxemburg. De inw. maken met uitzondering van die van Sehr as sig, welke kerkelijk tot Oetrino gen behooren, eene par. uit, welke tot het apost. vic. van Luxemburg dek. van Betzdorf, behoort. - Het d. Schut rainsen wordt door ## landlieden ook wel SchöTTER genoemd. SCHUTWIJK (DE), water, prov. Overijssel. Het is een zijtak der Dedemsvaart, lang 2500 ell. Het loopt uit het vijfde pand dier vaart langs de grenzen der prov. Overijssel, tusschen Stegeren, Diffelen en Rheeze. * SCHUWAGT. Reg. 4, staat: de gem. lees : den pold. * SCHUYLENBURG of Schuilenbune, geh., prov. Overijssel, telt 9 h.. en 70 inw. Men heeft er eenen water-korenmolen welke echter thans onbruikbaar is, en in geen veertig jaren heeft gewerkt, SCHUYLENBURG, landg-, prov. Woord-Braband. Zie Schuilenburg, * SCHUYLENBURGSCHEVEEN (HET), dit art. moet wegvallen. SCHWARTZENBERGS-HUIS, voorm. oud adell. h.. in Leeuwarden. Zie HoLDINGA-Huis. SCHWEYSBERG, geh., prov. Limburg. Zie SchweinEag. W. * SCOENEVELD. Reg. 5 staat : Zie SchoonevelD. lees: Zie SchooneVELDSBANK. SEBASTIAAN-DE-LANGE-POLDER, pold., prov. Zeeland, arr. en kant. Middelburg, gem. Arnemuiden, palende N. aan de Zuidvliet O. aan de Piet, Z. aan de Schenge en W. aan het Sloe. - Deze old., vroeger eene schor, de ORANJEPlaat geheeten, welke in het jaar 1847 bedijkt is en thans het achtste Zeeuwsche eiland uitmaake, is aldus genoemd, dewijl op deze hoogte de Admiraal SebastiAAN DE LANGE den brand in het kruid stak en met vriend en vijand in de lucht vloog. De pold. beslaat, volgens het kadaster, eene oppervlakte van 75 bund. 5 v. ell., waaronder 62 bund. 82 v. r. 20 v. ell. schotbaar land; telt 5 h., waaronder 1 boerderij , en wordt door 1 sluis op den Voorgrond, van het overtollige water ontlast. Het polderbestuur bestaat uit eenen Beheerder. SEBATOE of Sisatoe, d. in Oost-Indië, op het eil. Borneo, kon. Sambas, aan de Sambas. » SEBAUW (TONGGONG-). Staat : Zie Tongsong-SEBAuw. lees : Zie Toucgong-Sebauw en zoek dat woord hier achter. SEBAWI, Chineesch etablissement in Oost-Indië, op het eil. Borneo, kon. Sambas, 5 u. Z. van Sambas. SEBAWI, d. in Oost-Indië, op het eil. Java, resid. Bagelen distr. Tjangkreb. In dit d. zijn , in October 1849, 7 woningen door het water medegesleept, en 80 klapperboomen, benevens een groot etal andere vruchtboomen ontworteld. SEDONG-BEZAAR, eil. in Oost-Indië, in de Chinesche-Zee, aan

de Noordwestkust van het eil. Borneo, tot Sarawak behoorende.

« VorigeDoorgaan »