Pagina-afbeeldingen
PDF
ePub

1

X. 387.

is waargenomen. II. 67. a. Verscheide foortge. lyke gevallen uit opderscheide Schryvers aange.

haalt. ibid. Baarmoeder. Derzelver medegevoeligheid met andere deelen van het lighaam. II. 389.

Aapmerkingen over derzelver inwendige gesteldheid, ten tyde der stonden. VII. 492.

Ontlediging eener baarmoeder, van eene vrouw, welke vyf maanden zwanger was. --X.11. Kort da de verlossing. V.507. Eene maand na dezelve. VII. 275.

Bippenste mond derzelve door een vlies geslooten. VII. 639. Tegednatuurlyke verpauwiog daar van. VII. 870. Zwelling van der zelver mond, na dat die door een Peffarium gedrongen was. X. 567.

Bloedstorting uit dezelve. IX. 841.

Kanker daar vad. I. 296. IV. 675.677. VIII. 584. X. 563. Dezelve word niet altyd verzeld door hec loosen van vuile en stinkende stoffe. : I. 296.

Ontaarding daar van. IV. 676.VIII. 563.
Scheuring van dit deel. VI. 556.
Slymproppen in dezelve. III. 649.811.

Verhardingen van dit deel. I. 295. V. 312.

Uitwas aan dezelve. IX. 546.

Uitzakking. I, 253. II. 649. V. 821. VI. 556. VII. 640. VIII. 142. X. 164. 275.

Verzweering in dezelve. I. 291. X. 194.
Wonden van dit deel. Il. 376.

Waterzugt der baarmoeder geduurende de zwangerheid. V. 320. Bad. Koud. De nuttigheid daar van aangetoont. J.

300. JI. 828. IV. 85. 792. VI. 82. 02. 03. Deszelfs schadelykheid. ll. 157.

Lauw. Voordeelen daar van in de pokjes, VI. 572. l.

Warme baden te Aaken en Burscheit. VIII. 637: Het baden der kinderen aangepreesen. II. 155.

Bad.

[ocr errors]

Badstooven. Natuurkundig onderzoek over de voor

en nadeelen der badstooven in Finland. VIII. 12. BACHERACHT (J.) word Directeur van de Maatschap

py te Haarlem. IX. 472. BAECK (A.) Tal om farsoter, som mäst härja ibland Rikets allmoge. IV. Sos.

Deszelfs proeven met het spartium scopagiuns. VIll. 23.

Deszelfs gedagten omtrent de Inënting der kinderpokjes. IX. 171.

word Lid van de Societeit in Drontheim. VII. 214. BAGGAART (J.) heeft reeds in de voorgaande eeuw

de koele levensregeling in de pokjes aangepreefen. V. 616. a. Berigt van fyne twee werkjes

daar over in 't licht gegeeven. ib. 616. a. seq. Baier (F. J word President van de Roomschkei.

zerlyke Academie. VI. 918. VII. 213. Bailly krygt van de Academie der Weetenschappen

te Parys eene gifte voor fyne proeven aangaande

de beste Lantaarnen. I. 735. BAKER (G.) Enquiry into the merits of a method of Inoculating the Small-pox. III. 750.

de Catarrho & de Dysenteria Londinensi epi. demicis utrisque a. 1702. libellus. IV. 267.

Deszelfs berigt nopens de vergrootglasen van den Vader DI TORRE. IV. 442.

Deszelfs onderzoek aangaande de oorzaak van het colyk in Devonshire gemeen. IX. 248. Aanhangsel daar van. IX. 279.

van de verscheide mapie. ren, op welke het vergift van lood kan vooronderíteld worden, dikwils ongemerkt, in het lighaam te komen. IX. 251.

Proeve eener historie van die soort van co. lyk.pyn, welke bekend is onder den naam van colyk van Poitou. IX. 257.

Onderzoek van de onderscheide oorzaaken, waar aan het colyk van Poitou is toegeschreeven.

(H.) Deszelfs berigt aangaande de ziekte van BUTTLER, een papier vlakker in Moscow.ll. 231.

Ba.

IX. 258.

VIII. 723

Bakeren. Beste manier, om de kinderen te bakeren.

II. 157. Bal. Derzelver opspuiting. I. 275. Legging in een

ongebooren kind. I. 275. 282. II. 136. Wanneer, en hoe jo den bal-zak komt. I. 283.

Byzonder vlies rondom dezelven ontdekt. X. 537.

Waarneeming omtrent deszelfs maaksel. X. 539.

Ontaarting van denzelven. V. 551. Deszelfs versterving. V. 776. Hoe 't best wech genomen word V. 140.

Ongemakken daar aan, door het opstoppen van een druipert ontstaande: VII. 625.

Zwelling derzelven in eene ziekte, die in 1753. te Bologne algemeen geregeerd heeft. VI. 478.

Veretoering van het eigenvlies van den bal.

Verstopping in denzelven, by oude lieden gemeed. X. 785 Balaruc. Nut der wateren aldaar. VII. 249. BALDINGER (E. G.) word Hoogleeraar te Jena: III.

664. 897: en Lid van de Academie te Mentz. lll. ib.

Krygt de tweede plaats by de Geneeskun. dige Faculteit te Jepa, en word Hoogleeraar der Kruidkunde, &c. VI. 919.

word Hoogleeraar in de Geneeskunde te -Göttingen IX. 916.

houd eene Redenvoering te Göttingen. X. 688

Introductio in Notitiam Scriptorum Me dicina Militaris. I. 159.

Von der Krankheiten einer Armée. IV.$8.
Artzeneien. I. II. Band. VI. 174.

Neue Artzereien wider die medicinische vorurtheilen. VIII. 418.

Catalogus Dissertationum, quæ medica. mentorum historiam , faca , & vires exponunt. VIII. 650.

- Biographien jetzlebender Aerzte und Naturforscher in und auffer Deutschland, Ersten Baades í und 2 St. VII. 650. 3 St. VIII. 902.

BAL

CALDINGER (E. G.) Auszügen aus den neuesten Dissertationen über die Naturlehre, Arzne wis. senschaft, und alle theilen derselben í Bandes I Șt. Vill. 414 2 St. ib. 899 3 und 4 St. IX. 894.

- Programma, quo docet fecale corpus tum perperam a Doppullis ab infamia liberari. IX. 875.

I obreden auf den Freyherrn G. VAN SWIETEN. X 208. Balfamum de Mecca Het is onzeker, uit welk ge. was deeze balsem voorkomt. II. 300. Gedagten van LINNÆt's daar omtrent. ibid. a. III. 600. Hoe de. zelve kao beproeft worden. II. 301. a. III. 600.

Tolutanum. Uit welke boom dezelve komt.

11. 300,

[ocr errors]

Balsemen Het) der Ægyptenaaren. Hoe hetzelve

waarschynelyk verrigt zy. II. 229. Waar in het, volgens Grew, bestaan hebbe II. 230 4. Wel ke stoffe daartoe gebruikt zy. 11. 231. De Ægyptepaaren hebben verscheide manieren van Balse

men gehad. Ilibid. Balzak, door hec vuar verteert, en weder aange

groeid VII. 543. ib a. Balzaks-breuk, verzeld door eepen kronkel in den

darm. VIII. 623. Bambous. Berigt van dezelve. IV. 172. BANDIA (CORNELIA) door een onbekend vuur ge

heel verbrand. I. 235. BANKS (J.) Berigt nopens deszelfs reis. VI. 450. seq.

word Lid Correspondent van de Societeic te Rotterdam. X. 229. Baobab. Een nieuw geslagt van boomen. V. 749, Barbaresque (le). Natuurlyke Historie van dit dier.

VI. 637 BARBERET behaalt den prys, beloofc door de Koning

lyke Academie te Parys, ter verbeeteringe van

den Lapdbouw opgeregt. I 342. BARCHÄUS (A. G.) behaalt den prys by de Acade

mie in Stockholm. IX. 213. BARD (S.) Deszelfs onderzoek aangaande de na.

tuur, oorzaaken, en geneezing der angina fuffosativa. X. 93. .

Ba.

[ocr errors]

Barometer. Hoe dezelve moet gemaakt worden, IV. 236.

Beschryving van een draagbaaren. VIII. 194. Baron. Deszelfs onderzoekingen aangaande de ba

sis van de aluin. V. 481., BARRAL. Krygt een der kleine prysen van de Aca

demie der Heelkunde te Parys. 18. 456.. BARRINGTON. Deszelfs berigt van eenige zeldzaa.

ine visschen. VI. 141. BARRY (E.) Deszelfs verhandeling over de werking

van den kwik in onderscheide ziektens, en lig.

haams gesteldheden. IX. 43. BARTRAM (J.) Deszelfs waarneming over een gee. le wesp in Pensilvanien. I. 578.

word na America gezonden. III.426. BASSJUS (F.) Deszelfs waarneeming van eenen Hyacinch met eenen boldraagenden steel. VI. 469.

Van eenige madrepore, hoorens, en schel. pep, in het zand by Bologne gevonden. VI.

Befchryving van de Ambrosina. VI. 475.

Van eeden steen, waar in een afdruksel van een blad ontdekt is. VI. 483. Bastaard-planten. Hoe dezelve ontstaan zyo. II. 745.

Ontstaan niet natuurlyker wyze. II. ibid. Koonen door de konst voortgebragt worden. Il. 747. 756.

Samenstel uit deeze planten. il. 756. BASVILLE (D.) Deszelfs berigt van een gezwel op

den buik, waar uit zich ontlast hebben hairen, beenderen , &c. IX. 522.

van een drank, géfchikt om de pynen van het voeteuvel, en de jigt te stillen. IX. 529. - Van een middel tegen

de graveel-pynen. IX. 531. BAYFORD. Deszelfs berigt van twee Nagader-breu.

ken in de groote slagader. VI. 11. BAYLE. Deszelfs waarneeming van eede hoofdwon

de. IV. 669. BAUER (J. W.) Zwo Chirurgische Wahrnehmungen bei einer

Kopfwunde und einen wahren Krebsgeschwüre. X. 849. BAUMBACH (G. M. H.) Diff. de curatione cancri

OC

473. ib. a.

[ocr errors]

3

« VorigeDoorgaan »