Pagina-afbeeldingen
PDF
ePub

over de

van den

De Vrede, die alom de rust herstelde, werd XIX. Boek. op den agtienden October deezes Jaars té Aken

getekend (d). By deeze gelegenheid werden bin1748.

nen deeze Stad allerhande vreugde tekenen beVreugde dreven. De Regeering deed ter gedagtenis dier bedryving Vrede eenen Penning llaan.

Op de eene zyde van dien, word de Krygs Vrede,

God Mars verbeeld, die de Stad, (welke men in Titlegging

het verschiet ziet,) met een brandenden Toors, Penning. en Degen schynd te dryven. Boven aan staat

dit rantschrift. Minacia Martis. onder S. P.Q.S, Aan de andere zyde staat de Vrede, met eene Hoorn van Overvloed in de Linke, en eene Olyftak, in de Regtehand, die zy over Stads Wapenen uitstrekt. Boven aan staat dit randschrift. Mitescunt Ternpora Pace onder MDCCXLVIII, De twee Byschriften zyn aaneengeschakeld, en duiden te laamen aan; Dat de drygende Tyden van Oorlog, door de Vrede verzagt worden. De Letteren onder de eerste zyde, betekenen. De Raad en het Volk van 's Hertogenbosch.

Zo eene Stad rede had, over deeze Vrede verheugd te zyn, was het zeker 's Hertogenbosch, De Franschen hadden Bergen op Zoom, en Maaz: tricht ingenomen, en zouden denklyk, hunne overwinningen, door het Bemagtigen der verdere Ste den langs de Maas, met naame Venlo, en de Graaf, voort gezet hebben; Wanneer , zo 's Hertogenbosch niet aangetast was, zouden de Dorpen in de Meyerye gebrandschat, de Opgezeeten met zwaare Inkwartieringen en uitteeringen belast zyn geweest. Dit zoude door de vaste goederen der

Gods(d) EUROPISCHE MERCURIUS over het Jaar 1748. Deel 11. Bladz, 233

Godshuizen, en der Ingezeetenen alhier, gedraa- xix.

XIX gen moeten werden. De Stad, en de Dorpen der Boek. Meyerye hadden zig geduurende deeze onlusten

1748. in geweldige schulden gestoken ; van die, werden in de volgende jaaren verscheide schikkingen gemaakt , 't welk ook omtrend 's Hertogenbosch geschieden moest, 't geene ik in het volgende Boek zal verhaalen.

[ocr errors]

Tot aflossing

[ocr errors][ocr errors]
[merged small][merged small][merged small][merged small][merged small][merged small][ocr errors][merged small][ocr errors][merged small][merged small]
[ocr errors][ocr errors]

Historie der Stad, en Meyerye van 's Herto,

genbosch , zederd het suiten der Akensche
Vrede in het jaar 1748. tot het jaar
1766.

[merged small][ocr errors]
[ocr errors]
[ocr errors]

1748.

ort na het sluiten der Vrede, stelden de AlDe Prins

gemeene Staaten, den Prins van Orange, van Oran

tot Erfftadhouder , en Erf Kapitein Generaal ge word Stadhou. over Staatsch Brabant, Staatsch Vlaanderen, en Staatsch Over Kwartier van Gelderland aan,

dus Staats Bra- kreeg die Prins eene naauwere betrekking tot bant.

's Hertogenbosch, die de Hoofd Stad van Staatsch
Brabant is. De Algemeene Staaten gaven van
deeze Aanstelling de Regeering kennis, en dee-

der van

ze

te

ze vond goed den Prinse

hierover by eenen XX. Brief, geluk te wenschen (á).

Boeka Zederd eenigen tyd was de Koophandel deezer

1748. Stad, merklyk verloopen; Om die thans weder te herstellen, beraamde de Regeering de nodige Middelen fchikkingen (6). Ten dien einde, stelde men zester herstel Leden der Regeering, en Vier uit de Burgery,

den Koop

ling van om agt te geven, op alles, wat ter bevordering handel hier van den Koophandel kon strekken: Hunne aan-ter Stedes ftelling zoude voor den tyd van twee jaaren zyn; Na dien tyd, zou de Regeering nader besluiten (c). Dit liep eenige jaaren daarna te niet; doch het werd naderhand weder hervat, met uitsluiting der Burgery. De Gemagtigden tot den Straatweg, en der Barakken werden hier mede belast.

By het slot der Rekening van het Zieken Gaft- Klagtes huis, door den Rentmeester aan de Regeeringover de vertoond, bleek, dat dit Huis byna Vierduizend agterstallen negenhonderd guldens, ten agteren gekomen wa-Zieken

van het Zulks was yeroorzaakt, door de meenigvuldi-Gasthuis, ge Zieken, die daarin , zederd twee jaaren gebragt waren, als mede door de Zieken en Gekwetsten uit Bezetting van Doornik. De Raad van Staaten had wel eene Ordonnantie van Tweeduizend tweehonderd zesentagtig gulden tien stuivers en twee penningen geslagen, om dat agterwezen uit de Legerlasten des jaars 1745. te voldoen; doch men had dezelven daaruit, niet kunnen vinden. Veele Regimenten, die hier in Bezetting gelegen hadden, waren het Gasthuis schul

4

dig (a) NOTULEN van den 30. December 1748. (6) Notulen van den 5. November 1748. ( NOTULEN van den 6. December 1748.

re;

1 7 1

Ra

XX. dig gebleeven. Het zelve had daar van, nog
Boek. Drieduizend vierhonderd vyfentagtig guldens ze
1748.

ventien stuivers, te vorderen. Om dit gebrek
ware het mooglyk te herstellen, besloot men den
Voorzittenden Schepen naar den Haage te zen-
den, die dit den Prinse Erfftadhouder moest vera
toonen, en daarvan, herstelling verzoeken (d)
Zyne verslag behelsde; dat zyne Hoogheid hem
toegezegt had, dat Hy zorge zoude dragen, dat
de betaaling voor de Zieken, en Gekwetsten van
Doornik, binnen korten gedaan zoude werden z
Dit was voor zyn vertrek reeds gefchied. Wat de
Eisschen van het Gasthuis, wegens de Regimen:
ten der Bezetting, betroffen, oordeelde de Prins,
dat die binnen korten, voldaan zouden werden,
uitgenomen , die van het Regiment van Baden
Baden, dat zig in eene ongelukkige omstandiga
heid door gebrek van betaaling , bevond. De
zaaken van het zelve stonden egter binnen korten
geregeld te worden, wanneer betaaling volgen
zoude (e). Alle die fchulden werden kort hier-

na, aan het Gasthuis voldaan.
De Geer. - De Geertruide Kerk, in het jaar 1746. tot bera

. truide Kerk ging van Zieken overgegeven, was thans byna wederom daarvan ontleedigd. Hier van gaf de Regeering overgege- den Raad kennis, met verzoek, dat die Kerk, tot

offenening van den Godsdienst, wederom hersteld mogt werden (f). Dit toegestaan zynde, werd de Kerk weder in haaren voorigen staat herfteld ($). Eenigen tyd hierna gaf de Raad tag

tig

[ocr errors]

وا

de

yen.

[ocr errors][merged small][ocr errors]
« VorigeDoorgaan »