Pagina-afbeeldingen
PDF
ePub

voor

tig guldens tot herstelling der Glasvensteren, in dezelve (b).

Boek. Voor de thans geindigde Onlusten, was het

1748. Straatflyk, buiten de uiterste werken voor de Vugter Poort agter eene beschoeide plaats gelegt, 1749. waarvandaan het, door de Huislieden gehaald De Bewerd. Tyde der Onluften was de Regeering schoejing genoodzaakt geweest, die plaats te ruimen, en StraatNyk eene andere aan Stads Bleek te maaken. Thans buiten de verzogt zy, dat het Straatflyk als voorheen, bui-Vugter ten de Vugter Poort geborgen mogt werden. De Poort opRaad oordeelde dat dit slyk gevoeglyk buiten de gemaakt. Stad, tussen de Orten Poort, en het Ravelyn Hollandia gelegd kon werden (i). Eindlyk werd

) door tussenkomst van den Kommandeur, de zaak zo ver gebragt, dat men het straatslyk buiten de Vugter Poort mogt leggen, mits de Regeering, aldaar voor de buitenste graft, eene beschoeing deed maaken (k): Waarin zy bewilligde (1). Dit werk kwam de Stad op Negenhonderd en zeventig guldens te staan (m).

Het gedeelte des Beggynhofs, dat de Stad toe. De Beg. behoorde, had gedurende den jongsten Oorlog gynhof tor tot veelerhande gebruik gediend : Laaftlyk waren een Parade 'er Bakovens , ten dienste der Legers opgezet,

plaats gedie afgebrooken werden. De Regeering , had maakt. voorgenomen dit Gedeelte van den Beggynhof te

Be

is (b) Notulen van den 22. Januari 1949.

(1) RESOLUTIE des Raads van Staaten van den 28." Januari 1749.

(k) RESOLUTIE des Raads van Staaten van den 19. Fe-
(1) NOTULEN van den 3. April 1749.
Im NOTULEN Van den 26. April 1749....

[ocr errors]
[ocr errors]
[ocr errors]

bruari 1749.

1

Bestraaten en het zelve tot eene Parade plaats
XX.
Boek voor de Bezetting der Stad te vervaardigen, waar

door de Markt die hier toe gebruikt werd, vry 1749.

zoude blyven: ten dien einde deed zy eene begrooting der onkosten, daar toe nodig, opmaaken (12). Op het Verzoek der Regeering werd de Stad van de Verponding, en Renten, die uit den Beggynhof betaald moesten werden, ontheft (o); en den Rentmeester gelaft, tot het in order brengen, dier Plaats', Agtduizend guldens, op te neemen (P). De Kommandeur der Stad, had mede eene verklaaring, ten voordeele van dit ontwerp overgegeeven, en aangetoond, dat de Markt noodzaaklyk vry moest blyven: was 'er nog een Tweede Vergaderplaats voor de Bezetting nodig, men konde dan altoos de Markt, daartoe, gebruiken (9). De Beggynhof, werd dan met Klinkers Bestraat, en ten Oosten, Zuiden, en Westen met Paalen afgezet (r) tussen welken egter openingen bleeven. Midden over den Beggynhof, werd een Pad omtrent zestien voeten breet; met Straatsteenen Belegt, om naar de stallingen te ryden. In laatere tyden, zyn ten Zuiden, en ten Westen, verscheide tyen Linde Boomen geplant, en alle de Huizen rontsom die Plaats, genoegzaam vernieuwd, zo dat deeze

Plaats, thans tot merklyk Sieraat der Stad strekt. De Straato »

De Muuren van den Straatweg, tusschen de weg buiten

Vug. de Vugter Poort ver.

(n) NOTULEN van den 16. Januari 1749. breed.

6) RESOLUTIE des Raads van Staaten van den 7. Juli
1749.
(0) NOTULEN van den 23. Juli 1749.

NOTULEN van den 9. Augustus 1749.
NOTULEN van den 25. September 1749.

[ocr errors][merged small]

XX.

Vugter Poort, en de Schans Isabella waren, door het menigvuldig ryden, zo van het Geschut, als Boek, door den toevoer tot de Legers, geweldig belchaa

17496 digd; dus die geheel vernieuwd moeten werden. De Regeering had reeds de Gemagtigden tot den Beleide, in het voorgaande jaar verzogt, een middel uittedenken, hoe men, die het gevoeglykite zoude kunnen herstellen (s). In het begin deezes jaars, deeden zy verslag; dat het opmaaken van den Steenweg buiten de Vugter Poort, die het meeste geleden had, wanneer men die, op de Breette van Vierentwintig voeten bragt, en met nieuwe muuren tegen de oude aangemetzeld voorzag, op Tagtigduizend zeshonderd twee en negentig guldens zoude komen te staan. Indien men de oude muuren merklyk verzwaarde , en den Straatweg, Drie of vier voeten Verbreede zoude dit ruim Zesenvyftigduizend guldens kosten (1). Het Laatite Voorstel werd aangenomen, en men besloot , den Raad van Staaten te verzoeken, den Weg tot vier voeten te mogen verbreeden, gelyk ook, dat hy 's Lands vakken in den Straatweg, daar voorheen Bruggen gelegen hadden , die, de Raad had doen wegneemen; mede op die Breette, wilde doen' maaken (u). De Raad bewilligde in het verzoek, doch dat van 's Lands vakken, vond hy onnodig (v). Vier, van de vyf Vakken in den Straatweg, wera

den

[ocr errors]
[ocr errors]

NOTULEN van den 1. Angalius 1748.

Notulen van den 4. Februari 1749.
ú) Notulen van den 13. en 24. Februari 1749.
o) Resolutie des Raads van Staaten van den 9. April
1749.
IV. DEEL,

I

[ocr errors]
[ocr errors]

9

den voor voor Zesenveertigduizend, tweehonXX. Boek. derd vyfenzeventig gulden aangenomen. Het vyf

de werd by voorraad opgehouden (w). 1749.

De Gemagtigden der Polders, welken in de Rie De Dam by vier de Dieze uitwaterden verlangden , nu de Vrede Schans de gesloten was, dat de Dam, by de Schans CreveCreve. coeur uit coeur, in die Rivier gelegt, thans weggenomen de Dieze werd, op dat de Polders schielyk droog zouden genoomen.loopen: Zy gaven dit de Regeering alhier te ken

nen, met verzoek, dat die, hen daarin ondersteunen wilde (x). Dit Verzoek werd door de Wethouderschap den Raad gedaan (y), die daar in bewilligde op de Voorwaarde; dat die, welke belang hadden in het wegneemen van den Dam, uit de Dieze, dit werk ten hunnen kosten deeden, onder schriftlyke verklaaring, dat zy, ten allen tyde, wanneer de Raad, het leggen van eenen Dam, in de Rivier, nodig oordeelde, dit mede ten hunnen kosten moesten verrigten. Deeze verklaaring moest den Gouverneur overgegeven, en de oorspronklyke, den Raad toegezonden werden, waar van zy een afschrift voor zig konde behouden (). De Regeering floot dan met de

ö
Polders eene overeenkomst; dat de Laatsten, den
Dam uit de Rivier neemen, en de Stad daartoe
Driehonderd guldens verstrekken zoude: Ingeval
die Dam, op nieuw gelegt werd, zou de Stad,
een Vyfde van de kosten daar in draagen (a):

Kort
(W) NOTULEN van den 31. Mei 1749.
(C) NOTULEN pán den 17. April 1749.
(1) NOTULEN van den 18. April 1749.

(2) RESOLUTIE des Raads van Staaten van den 2. Mei

(A) NOTULEN van den 10. Mei 1749.

[ocr errors][merged small][ocr errors][ocr errors]
[ocr errors]

vecoeur te

Kort hierna, werd den Gouverneur de hier voor

XX. verhaalde Verklaaring, ter hand gesteld (6). Boek. Het Schippers Gild hier ter Stede, had zyn aan

1749. deel, in het verdiepen der Vaart, in de Schans Crevecoeur in het jaar 1747. beraamd, noch niet Het Schipe voldaan. Des deed men den Dekenen van dat pers Glid Gild, aanzeggen; dit binnen agt dagen te vol gelaft hun

aandeel, doen, of by nalatigheid van dien, zouden de rot het verSchepen der Dekenen, in beslag genoomen wer diepen dec den (c). Deeze aanmaaning was egter vrugtloos: Vaart in de De Regeering verzogt derhalven, dat Schepenen

Schans Credit bevel ter uitvoering wilden brengen (d). veianled. Doch eer men tot het Beslag der Schepen overging, was den Dekenen een afschrift van het beluit des Raads van Staaten, waarby die beiaaling geregeld ware, ter hand gesteld (e). Inmiddels vervoegden zig de Dekenen by de Algemeenen Staaten, met Verzoek; dat de Regeering, de redenen, waarom dit agterwezen van Stads wege niet betaald werd, den Staaten zouden overgegen; als mede, dat het Bevel, tot het in Bellag neemen der Schepen, geschord werde. De Staaten stelden dit verzoek de Regeering ter hand daar op te andwoorden (f); Op haar Berigt, gelasten de Staaten, de Dekenen het Aandeel van hun Gild, aan de Stad te voldoen, behoudens hun verhaal op de Gildebroeders, vol

[ocr errors][merged small][merged small][ocr errors]

gens

(6) NOTULEN van den 16. Mei 1749.
C) NOTULEN van den 17. April 1749.
(d) NOTULEN, van den 10. Mei 1749.
e) Notulen van den 20. Mei 1749.

RESOLUTIE der Staaten Generaal van den 8. Mel 1749.

« VorigeDoorgaan »