Pagina-afbeeldingen
PDF

Herbae ficcatae exurantur in cimeres albos, ex qaibus ope aq. calentis salsedo extrahatur, ö fiat Lixivium, quod filtramdum , & lemi carbonum igne exficcamdum in Salem, qui , ut purior fit, iterum folvatur , filtretur & exficcetur.

Per Decočtionem & Cryftallifatiònem. - Cremor Tartari.

sy. Tartari Rhenani alb. in pulv. red. & aliquoties
abluti q. y. z
Coque lemto igne cum f. q. aq. im vafe fiäili, u/jue-
dum pellicula appareat , quae rudicula lignea colligem-
da, exficcamda /uper chartam bibulam , & im vitro be-
me obturato fervanda, idque repetatur , donec pellicula
nom amplius appareat.

Cryffalli Tartari.

¥. Tart. Rhenani albi a fordibus mundati , & in pulv. redačti q.v. Ebulliat cum multa aqua ; Coletur, & deinde, evaporetur domec pellicula appareat, exponatur frigori, ufque dum Chryftalli lateribus phialae accrefcant, quae, effu/à aqua, colligemdae , exficcamdae, & im vitro bene ------ *laufo cuffodiendae.

* * * *

[ocr errors][merged small][ocr errors][ocr errors]
[ocr errors]

C L A S S I S S E CUN D A.
De Medicamentis ex Ahimalibus.

[ocr errors]

Cormu Cervi, Eboris , & aliorum Offum praeparatio. \

3. Offà quae & q. v. In fraffa fe£ta comburantur in Crucibulo , donec albef.

cant , fubtilifime trita , laventur faepius Aq· Rofacea ;

tandem fùper marmor laevigata, redigantur in Trochijcos.

Eorumdem Offium praeparatio Spagyrica.

In defiillatione Aq. vitae O/a filo annexa fufpende in tollo Veficae, ita ut liquorem non attingant ; tum fàperposito Capitello, fiat destillatio, 65 per adscendentes φa, pores Offa in fubstantiam friabilem redigentur. . Sa/ Cormu Cervi.' Βα. Fragmenta Cornu cervi. Iis repleatur retorta lapidea, cui vas recipiens amplum apponatur, juníturis bene lutatis. Fiat deftillatio ex igne aperto, primo leni, dein fortissimo, è prodibit Salvolatile cum Oleo craffo. Sal volatile imdatur cucurbitae vitreae; afundatur aqua, & igne arende in cuturbi am priori fuperimpofitam fublimetur; vel una pars falis volatilis oleo impraegnati admifceatur quatuor partibus C. C. uffi, phialae/ublimatoriae indantur,ö inflituatur leniffmo igne 474 sublimatio.

[ocr errors]
[ocr errors]
[ocr errors]

Cormu Cervi tffum.

¥. Rcfiduum a*priori deftillatione.

In igne aperto candefac, donec fiat albnm. .
DE SA L E A M M o N 1 A co.

Spiritas Salis Ammoniaci.

B:. Salis Ammon. part. unam.

Ciner. clavell. opt. vel
Calcis vivae part. dùas.
Aq. pluvialis part. sex.

- Deffilla ex cucurbita im excipuluv amplum, donee fà? ab adfĉendente plegmate /olvi incipiat.

Sal Volatile வா & aromaticum.

132. Cinamomi eleéti unc. unam.

- Macis. -
Nuc...Moïch, ana drachm. fex. .
Caryophyll. drachm. duas cum femifle.
Cort. recent. aurant. w

- Citri ana unc. duas.
Sem. Cardamomi.

Cubebar. àna drachm duas,

Sp. vini unc. quinquaginta.

Macerentur fpatio fèx dierum ; tum adde
Salis ammoniaci (6) Seòrfimin pulv, re-
Ciner Clavell, unc.'sex. daĉtòrum.

Deffilentur in vitro bene claufo ad dimidiam partem.

[ocr errors][ocr errors][ocr errors]

* C L ASSIS
- De Fo/ilibus.
s E C T I O P R I M A.
De Salibus. -

[ocr errors]

N 1 т к о.
Sal Nitri fixum.

13. Nitri puriffimi &c optimi unc. quatuor. In pulverem redaótum, imdatur crucibulo, quod imponatur carbonibus accenfis , ut Nitrum inffar aquae fluat. Tum indatur fruffum carbohis igniti, & expeétetur, donec illud fruffum cum Nitro fit confumtum. Tum repetatur carbonum injeéîio toties, domec Nitrum mom amplius inflammetur ; quod fit /patio bihorii ; & maffa, ficca ac virefcems, erit Sal Nitri fixum.

[merged small][merged small][merged small][ocr errors]
[ocr errors][merged small]

rea pinguedo deffagraverit. 7umc Nitrum liquatüm ef. funde in pelvim aeneam ; concretum ferva in afám.

Sal Polychreffus. ro. Nitri g. v. Fluat in crucibulo ; fiuenti imjice Sulphuris contriti paululum. Id continuando, donec aequalis pars Sulphuris fit confùmpta, & pulvis gryfeus remaneat, qui aqua calidae solutus, filtratus, &# adsiccitatem evaporatus, dat Sa

- lem Polychreftum.

Spiritus Nitri Glauberi.

iy. Nitri puriffimi libr. unam.
Solve in
Aquae libr. duabus.
4funde /ēm/im
Olei Vitrioli libr. unam.
Defiila ex retorta vitrea per arenam in recipiens am-
plum, junótaris bene claufis , per gradus , donec appa-
reamt ßrigmemta oleofà, & fumi rubri. Tunc auëto ig-
ne perge, quoad aliquid guttatim exffillat, & fumme
åremae igne amplius expellatur nihil.
Spiritus Nitri cum Bolo.
*. Nitri puri partem unam.
Boli vulgaris vel alterius terraé ficcae part. tres.
*. Pulvárifata ô zaixta imdgmtu* retortae terreae ita, ut
7media pars retortae vacua maneat. Tum igne aperto primo
leni, deinde fortiffmo deffillentur, donec vapores rubri cef-
fànt, quod peraftae operationis fignum eff. Spiritas férve-

[ocr errors]
« VorigeDoorgaan »