Pagina-afbeeldingen
PDF
ePub

synodo ... in Anloe celebrata, ao 1439; opten spiker tot Anloe, ao 1444; presbyteris in Rolde, Anloe, ao 1445; parrochie de Anloe, ao 1460; in Anloe curatus, ao 1479; die karcke van Anloe, ao 1496; pastoer toe Anloe, ao 1509 (charters Drente); to Anloe, ao 1518 (Ordelen bladz. 7); tot Anloe, ais 1530, 1543, 1550, (a. w. bladz. 97, 134, 240); to Anloe, 2° 1560 (a. w. bladz. 366); in den kerspel van Anloe, ao 1565 (chart. Drente); tho Anloe,

ao 1570 (Rek. Dikninge 1570), 4° 1574 (chart. Drente).
Andloe. — tot(t) Andloe, ao 1525 (Ordelen bladz. 45, 46).
Andeloe. tot(t) Andeloe, ais 1526, 1527, 1529 (Ordelen bladz.

56, 70, 86).
Ainloe. -- to Ainloe, ao 1542 (a. w. bladz. 118).
Ainlo.
ao 1555 (a. W.

bladz. 289).
Ahnlo. thoe Ahnlo, ao 1597 (a. w. bladz. 381).
Ahnloe. thoe Ahnloe, ao 1598 (a. w. bladz. 397).

Annen, gehucht in de gemeente en ten N. O. van Anlo.
Annen. tot Annen in den dorpe, ao 1382 (chart. rijksarch. Gron.);

den bueren van Annen, ao 1530 (Ordelen bladz. 96); to Annen,
ao 1544 (a. w. bladz. 6); de buren van Annen, ao 1554 (a. W.
bladz. 298, 299); de bouren van Annen, ao 1557 (a. w. bladz. 317);
die buyr van Annen, ao 1600 (a. w. bladz. 426).

Annerveen, gehucht in de gemeente en ten N. O. van Anlo. Annervene. dat vene gelegen up Annervene, ao 1498 (chart.

Drente).

Anreep, gehucht in de gemeente en ten Z, 0. van Assen.
Anrepe, — de Anrepe, ao 1302; burscapiorum seu villarum de Anrepe

et de Witten, ao 1439; in der buurschap van Anrepe ende in
den karspel van Rolde, ao 1460; van Anrepe, gis 1462, 1474
(charters Drente); Anrepe, ao 1534, zie Geelbroek: dat Ge-

lebroeck, Anriepe. — die buir van Anriepe, ao 1597 (Ordelen bladz, 381). Adjectieven: Anreper, — Anreper marke, ao 1534, zie Geelbroek: dat Gelebroeck.

Geslachten: Anrepe(s). — prediis Randulfi, orphani Jacobi Anrepes,.. prediis prescripti Randulfi Anrepes, ao 1368 (chart, rijksarch, Gron.).

Anreper holte, zie het Holt.

Ansen, gehucht in de gemeente en ten N. W. van Ruinen.

Ancen. – Roelf Bollar van Ancen, ao 1340 (chart. rijksarch. Gron.). Ansen. in Drenthe .. tienden over Ansen ende over Rederbroec,

ao 1381 à 1383 (Lijst der leenmannen v. h. Sticht, M. Reg. en Rek. bladz, 742); tot Ansen in den kerspel van Runen, ao 1423; in der marcke to Ansen, ao 1432; up den hof toe Ansen, ao

1436 (charters Drente). Ansenn. de rente vann Ansenn, ao 1570 (Rek. Dikninge 1570). Anssen, Gemene marckghenoten und egenarffden binnen Anssen ..

verwilckoeren .., dat dye alinge gemene platte groene landen, tot dye marcke van Anssen behoerende, nae nutticheyt und gemene proffyt zullen gescheyden und verdeelt worden yn forme und maniere nabescreven.. Soe hebben wij marckgenoten voers. dije.. groene landen verlacht und verdeelt in veer deellen, dat ene genoempt dije Groette offte Noertweijde, dat ander het Zuytbroeck, dat darde dije Hullentte, dat veerde in den Hampp.. In den eersten up dye Groete offt Noertweijde: dat eerste lott aldernaest den Stroedijck .. is gevallen

is gevallen .. tot Roessen arve; dat anderde lott daer voert naestby., is Henrick d Vos voers. eene waer voeraff daervan toegevallen und dije ander dre waeren zinnen toegevallen eene waer tot Johan Ouinges arve Althoff genoempt, und.. tot Zoebringe arve dre vierendeell van een waer, meth., een veerendeell van een waer, maeckende eene waer, Smeenge waer genoempt, van welcker veerendeell wardeels Smeenge genoempt Henrick dVos voers. twe deellen toecompt..; dat darde lott daernaestvolgende .. is gevallen .. twe waeren tot hoer arve Astebrinck genoempt und .. eene waer tot zijn arve Nyhoff genoempt; dat veerde lott daernaest bij up die zuytzijt .. is gevallen .. tot sijn arve Loenge genoempt eene waer ... Ten veerden in den Hamp: is dat eerste lott in den Hampp. .; dat anderde lott daer aldernaest van dre waeren in den Bruijnen Bultt..; dat darde lott daernaestvolgende oeck van dre waeren in Koetinge veene gelegen, streckende an Knapencamp..; dat veerde lott.., beginnende van die zuijderzijtt van Henrick d Vos Nyemaeth, genoempt dat Oester Vledder, upgaende int zuyden meth dat Lutticke Vledder, streckende an die Bulstermaeth, ao 1574 (chart. Drente); toe Anssen, ao 1577 (stuk

Drente); de van Anssen, do 1583 (stuk in Rek. Dikninge 1582/3);

toe Anssen, ao 1600 (Ordelen bladz, 427). Ensen. - die van Dieuer ende Ensen, ao 1583 (Rek. Dikninge

1583/4). Enssenn. Rosenn arue thoe Enssenn, ao 1583 (Rek. Dikninge

1583/4). Adjectieven: Ansener. by der oestersyt van Ansener wege, ao 1414 (chart. Drente)

Ansser. up Ansser weyde offt meente ... den dijck in Ansser

marck, ao 1574 (chart. Drente). Geslachten: Anece. — Rodolfum de Anece, ao 1263 (chart. rijksarch, Utr.). Ancen. Henrici de Ancen, ao 1313 (chart. Drente); Bertoldus

et Eizo, mei filii, de Ancen, do 1316 (chart. huis Echten); Ber

told van Ancen, do 1340 (chart. rijksarch. Gron.). Ansen. Bertolde van Ansen, 4° 1333 (Divers. bisschop, M. Reg.

en Rek. bladz. 435); Alef van Ansen, cureet to [Rol]de, ao 1357 (chart. Drente); S. Adolfi de Ansen (randschrift v. h, zegel, in 1360 gebruikt door Adolphus curatus in Rotlo, chart. rijksarch. Utr.); Roelf van Ansen, ao 1392 (chart. Drente); Rolof van Ansen, ao 1397 (Judiciaal Fred. v. Blankenheim fol. 43); Johan van Ansen, ao 1419 (chart. Drente).

de Anwende, stuk land in de marke van Zeyen 1)? de Anwende. voe(r) welke dre mudde (nl. erfpacht) ick Tyde

voers. (nl. Leuinge) den cloester voers. (nl. van Assen) lant voer gedaen hebbe hijrnae bescreven: int eerste de Twe Woerde, de Haselacker, de Anwende by den Bullen vene, de Swarte Anwende by Olde Dors, de Loetacker, Hijr weren an ende over dat stockleggen Henrick Brinck, Ludeken Campinge, Ludeken Leuinge, Ludeken Ikynge, ao 1478 (chart. Drente).

de Swarte Anwende, stuk land in de marke van Zeyen?

de Swarte Anwende. ao 1478, zie de Anwende,

Apending, stuk land gelegen aan het kanaal van Coevorden naar Picardië.

die Abbendynck. die hofstede gelegen tot Covoerden buten der

1) De namen der buren, in de acte genoemd, wijzen op Zeyen.

Twynter poerte ende een coelhof, die Strobant heeft ende een stuck lands gebeiten die Abbendynck, ao 1397 (chart, rijksarch. Utr.).

Assen, hoofdplaats der provincie Drente en der gemeente Assen 1). Assen. conventum de Assen, 2° 1276; monasterii dorninarum in

Assen, ordinis Cisterciensis, ao 1297; abbadisse in Assen, ao 1334,
conventui in Assen, ao 1341; grangiarium nostrum in Assen;
ao 1360; conventus in Assen, ao 1370; den convente van Assen,
ais 1412, 1430; conventesluden van Assen, 4o 1450; monasterii
in Assen, ais 1475, 1493; abdisse toe Assen, ao 1516 (charters
Drente); der kercken to Assen, ao 1534 (stuk Drente); des cloes-
ters thoe Assen, ao 1558; des convents Assen, 4° 1575 (charters

Drente); die vrouwe van Assen, ao 1598 (stuk Drente).
Ascen. in claustro Campi sancte Marie in Ascen, ao 1287; con-

ventui Campi sancte Marie in Ascen, ao 1288; in claustro de
Ascen, ao 1301; conventui monialium de Ascen, ao 1302; con-
ventui in Campo sancte Marie apud Ascen, ao 1304; monasterii
in Ascen, ao 1321; abbatissa in Ascen, ao 1335; monasterii in

Ascen, ao 1339 (charters Drente).
Azcen. --- conventui in Azcen, ao 1294 (chart. Drente).
Adzen. - abbatissa et conventus in Adzen, ao 1303 (chart, Drente).
Asdzen. conventui in Asdzen, ao 1303 (t. z. pl.).
Aszen, abbatissa et conventus in Aszen, ao 1303; conventui in

A szen, ao 1358 (charters Drente). - Het randschrift van het zegel
der abdij Assen, nog aanwezig in het rijksarchief in Drente, luidt

DSigillvm conventvs scimonialium in Aszen.”
Asscen. conventum de Asscen, a° 1315; de abbadisse van

Asscen, ao 1341 (charters Drente).
Assem. monasterii de Assem, ao 1493 (chart. Drente) 2).
Assenn. abdisse tho Assenn, ao 1515 (stuk Drente); abdissa toe

Assenn, ao 1534; conventualen tho Assenn, ao 1580 (charters

Drente).
Aissen. die van Aissen, ao 1527 (Ordelen bladz. 75).

1) De gewone spelling is steeds geweest Assen; honderde malen komt zij voor 1276—1600. Eenige andere spellingen komen slechts zelden voor. Daarom nam ik van Assen eenige bewijsplaatsen op over het geheele tijdsverloop en van de andere spellingen alle bewijsplaatsen.

2) De spelling Assem komt in het stuk meer dan eens voor; zij is dus geene verschrijving.

dat Asserlant, goed onder Foxwolde, gemeente Peize, aan het Peizer diep.

dat Asserlant. soe is daer een aelstal gewest by dat Asserlant..

in Peiser deep, ao 1563 (chart. Drente).

Assinghe, goed te Hueslo (Vueslo of Obeslo) in de marke van Halen en het kerspel van Beilen.

Assinghe. -- dat goet tot Assinghe tot Vueslo, a° 1372 (chart.

Drente).
Assinghe goet. Assing he goet to Obeslo, dat in den buerscap

van Halen ghel(eghen] is in den kerspel van Beylen, a° 1379

(chart. Drente). Geslachten: Assinge. Egbert Assinge .. zeker buer .. to Holt, ao 1417 (chart. Drente).

Assynge. Jacob Assynge, Tyde Assynge, broders ende buer

to Wyshoerne, ao 1421 (chart. Drente).

Asscingehus, huis in de » villa” Gasteren en het kerspel van Anlo. Asscingehus. - In villa Ghestre ... item Asscingehus, 2° 1298

à 1304 (stuk rijksarch. Utr.). Geslachten: Assinghe. – Roelf Assinghe, costere van Anlo, ao 1359 (chart. rijksarch. Utr.).

Astebrynge-guet, goed in de marke van Ansen en het kerspel van Ruinen.

Astebrynge guet, uyt mynen Astebryngen gueden ende

erfven, als de gheleghen synt in der marke ende dorpe tot Ansen

in den kerspel van Runen, ao 1423 (chart. Drente).
Nye Astebrynge '). — Nye Astebrynge in der marcke to Ansen,

ao 1432 (chart. Drente).
Astebrinck. ao 1574, zie Ansen: Anssen.

Astebringe, goed in de marke van Halen en het kerspel van Beilen 2). Astebringe. - Bij de verdeeling van het Halerholt »buten den essche

»gelegen” verkrijgt een der gerechtigden »all alsulck holt cleyn ende »groet, myt den gronde als van den campe syns erves A stebringe

1) Is dit hetzelfde als Astebrynge-guet of een ander goed ? 2) Is dit hetzelfde als Oestebringhe-goed aldaar ?

« VorigeDoorgaan »