Pagina-afbeeldingen
PDF
ePub

VII. Negat roganti Octavio, se pose Gallo contra Baeticos

adele, quos semper defenderit. Dein Octavii carmina desiderat.

C. PLINIVS OCTAVIO RYFO SVO s.

Vide, in quo me fastigio collocaris, quum mihi idem poteftatis idemque regni dederis, quod Homerus lovi Optimo Maximo.

Το δ' έτερον μεν έδωκε πατήρ, έτερον δ' ανένευσεν. Nam ego quoque fimili nutu ac renulu relpoudere voto tuo poflum. Etenim ficut fas eft mihi, praesertim te exigente, excusare Baeticis coutra unum hominem advocationem : ita nec fidei nostrae, nec constantiae, quam diligis, convenit adelle coutra

provinciam, quam tot officiis, tot laboribus, tot 3 etiam periculis meis aliquando devinxerim. Tenebo ergo hoc temperamentum, ut ex duobus, quorum alterum petis, eligam id potius, in quo non folum studio tuo, verum etiam iudicio fatisfaciam.

Nec putes.

VII, i Homerus) Versus est 11. convenit ad le contra pro*, 250. Imitatus eft, et expli- vinciam omnino adelle contra cavit Virgilius 11, 794. Audiit Baeticos, seu unus lit, five pluel voti Phoebus fucccdere par- res, qui illos iudicio lacellant. Lem Mente dedic: partem vo. Ne cum Gierigio uni excidille lucres dispersie in auras.

Opponuntur fibi, non omiserunt hoc observare Ursinus provincia et unus, sed Baetici atque Clarkius. G.

et Gallus. S. a renulu) änaš, opinor, deyóplavov, fictumque a Plinio, ut

lot officiis) v. g. in Clallico refponderet Graeco ανάνευσις. .

acculando, de quo 3, 9. item Glosar. H. Stephani : Renuit,

contra Mallam Baebium 7, 33, 'Araveter. S.

4. G. ercufare advocationem)

3 quorum alterum petis) Rom. Negare possum Baeticis, ne illis quorum alterutrum petis, ut iarn adlim contra unum Gallum, cum

Cortius refcripfit. H. alias tueri illos soleam contra Non opus est fic rescribi. Alquosvis : sed non possum Gallo ter pro alteruter optimi lcriptoadelle contra Bacticos. Haec res dicunt. Livius i, 13. Melius monere visum, ne cui mira peribimus, quam fine alteris Schefferi adnotatio imponeret, vafirum viduae ant orbne viquam in alias derivatam editio. vemus. adeoque iple Cicero 3 nes video. G.

vid. Clav. Cicer. v. alter. S.

Neque enim tanto opere mihi confiderandum est, quid vir optimus' in praesentia velis, quam quid semper fis probaturus. Me circa Idus Octobres 4 spero Romae futurum, eademque haec praesentem quoque tua meaque fide Gallo confirmaturum : cui tamen nunc iam licet.fpondeas de animo meo.

H, και κυανέησιν επ' οφεύσι νευσε Κρονίων. Cur enim non usquequaque Homericis versibus 5 agam tecum ? quatenus tu me tuis agere non pateris: quorum tanta cupiditate ardeo, ut videar mihi hac fola mercede polle corrumpi, ut vel contra Baeticos adfim. Paene praeterii, quod minime 6 praetereundum fuit, accepille me caryotas optimas, quae nunc ficis et boletis certandum habent. Vale.

[ocr errors]

4 tua meaque fide) Et ipse iam nunc idem ad eund. 31, 32, fidem potes illi dare, et de mea 3. S. etiam fide spondere. * Quamquam 'H, xai xvavéyou etc:) Ex Hom. considerata varietate lectionis a Il. á, 528. E. Cortio propolita malim, eadem 5 ut videar mihi hac fola merque haec praefentem tuo meo. cede) Rom. ut videar hac fola que Gallo confirmaturum. G. mercede, sine mihi. H.

Rom. Me circa idus Octobris Pronomen melius adeft. S. Spero Romae futurum eademque 6 accepise me caryotas optihaec praefentem caufa tua Aqui- mas) Rom. accepiffe cariótas lio Gallo confirmaturum.

In optimas, omisso me. H. vulgara tua meaque fide, nihil Haud displicet. Certe locis Significant. Hinc' atque ex Me- plurimis manus inepte fedulae diceo vera fortafle' lectio ali- librariorum, quibus aliquid ad quando reftituetur, quae non orationis integritatem deesse vidum reperta eft, eili Gesneriana deretur, talia provocabula inves coniectura ad eam proxime ac

xerunt. Vid. intra Cortius ad ep. cedere videtur: eademque haec 19, 3. Drakenb. ad Liv. 1, 23, 5. praefentem quoque suo meo que Vechner. Hellenol. p. 120 f. cum 'Gallo confirmaturum. Ex quo- notis Heusingeri. S.

caufa, fallente caryotas) Graecorum polvexes scripturae compendio. Nam cau. Maguwtoi, de quibus v. Diodor. sa lua non placet. Sequitur in Sic. 2, 53. ibique Wesseling. p. Rom. cui tamen iam nunc, be- 165. S.

ficis et boletis) * Sic recte ediScripserit Plinius : eademque dit, et scribi, omiffa cum, dohaec praefentem quoque tuo

cuit Cortius. De formula cerGallo confirmaturum. ' Deinde landum habent vid. Ind. G. iam nunc (quod et in excerptis Rom. quae nunc cum ficis es Brummer,) bonum, quamqnam boletis certandum abeunt, via nec in vulgata eft quod iure re tiofe in ultimo verbo. Praepofiprebendas : uterque enim ordo tionem cum Cortius unius Media usu receptus. De nunc iam vid. cei auctoritate delevit, quam sacDrakenbi ad Lir. 7, 32, 14. de pius Plinius adiecit, fi unum lo

que factum

ne. H.

VIII. Petit emendationem orationis in patria habitae, quum

bibliothecam dicalet, 'et alimenta ingenuis decrevilet: de cuius editione folicitius disquirit.

C. PLINIUS POMPEIO SA TVRNINO SVO S.

Peropportune mihi redditae funt literae tuae, quibus flagitabas, ut tibi aliquid ex scriptis meis mitterem, quum ego id ipfum deftinaflem. Addidifti ergo calcaria fponte currenti, pariterque et tibi veniam recusandi laboris, et mihi exigendi vere2 cundiam fuftulifti. Nam nec me timide uti decet

eo, quod oblatum eft: nec te gravari, quod depoposcisti. Non est tamen, quod ab homine defidio. lo aliquid povi operis exspectes. Petiturus fum enim, ut rursus vaces sermoni, quem apud municipes 3 meos habui, bibliothecam dedicaturus. Memini

quidem, te iam quaedam adnotale, sed generaliter: ideo nunc rogo, ut non tantum universitati eius attendas, verum etiam particulas, qua foles lima, persequaris. Erit enim et post emendationem 4 liberum nobis vel publicare vel continere. Quin

inimo fortafle hanc ipsam cunctationem nostram in alterutram sententiam emendationis ratio deducet, quae aut indignum editione, dum saepius

eum excipias lib. VIII. ep. VIII. boletis. certandum habent 4. ubi dixit, rigor aquae certa non est, certare poflunt, sed, verit nivibus. Hic post nunc

certare debent. S. facile excidere potuit. Cum ficis et bolelis certandum habeni ne

VIII, 2 Non eft tamen) Sic

etiam Rom. H. mo explicat. Fortasse hoc dicit; periclitantur, nefici et boleri, Petiturus fum enim) Non haquos pro illis reddo, se multo bet hic ordo verborum, quod grauiores tibi lint. H.

aures offendat: immo mollior Temere negat Gierigius, Pli; videtur illo altero, quem Gienium verbo certare dativum iun- rigius praeferret, Petiiurus enim gere. Cautius Heulingerus, qui fum. Similis locus in Horat. loco illo altero iam in nolis ad Tursell. cap. LXVIII. 3. ex CiceVechner. Hellenol. p. 356. usus rone laudatur, Or. pro 1. Manil. fucrat. fungis in excerpt. 2, 4, Genus eft enim eiusmoBrummer. glodia videtur vocis di, quod etc. Vid. fupra 3, 3. S.

retractat, inveniet: aut dignum, dum id ipfum experitur, efficiet. Quamquam huius cunctationis 5 meae cauflae non tam in scriptis, quare in ipfo materiae genere confiftunt. Eft enim paullo glo-' riofius et elatius. Onerabit hoc modeftiam nostram, etiamfi stilus ipse fuerit pressus demillusque, propterea quod cogimur cum de munificentia parentum noftrorum, tum de noftra disputare. Anceps hic et lubricus locus est, etiam quum illi 6 necessitas lenocinatur. Etenim fi alienae quoque laudes parum aequis auribus accipi folent; quam difficile est obtinere, ne molesta videatur oratio de se aut de suis diferentis ? Nam cum ipfi honestati, tum aliquanto magis gloriae eius praedicationique invidemus : atque ea demum recte facta minus detorquemus et carpimus, quae in obscuritate et filentio reponuntur. Qua ex causa saepe 7 ipse mecum, nobisne tantum, quidquid illud eft, composuisse, an et aliis debeamus?

Ut nobis, adınonet isiúd, quod pleraque, quae sunt agendae rei necellaria, eadem peracta nec utilitatem parem nec gratiam retinent. Ac, ne longius ex-8 empla repetamus, quid utilius fuit, quam muni

5 paullo gloriosius). *Inter- vimus et probabit, spero, factum, iectam inter haec duo verba quasi quisquis diligenter animum adCortio auctore omilimus. G. verierit. Vulgati, an el aliis de

ddmoner etiamfi demisjusque) Rom. beamus ut nobis ?

Retinuit hanc etiainfi ftilus ipfe prejus de iftud quoque.

fed idem miljusque fuerit, non fuerat, lectionem Cortius: quod cum pluribus Cortius reli- Barthii emenolationem laudavit, ouit. H.

et ultimam quoque ab optimo

Codice Mediceo abelle leltatus preljus) Vid. Ernest. Lexic.

est. G. Technol. Lat. Rhetor. b. v. S.

Rom. nobisne tantum, quic6 differentis) Cortius mallet, quid eft iftud (non illud), comfi

per membranas liceret, dille- posuille, an ei aliis, debeamus, rens. Male. S.

Ui nobis, admonet illud, quod 7 an et aliis debeamus ?) Pro- pleraque. Ita verba ipla, plane ponit dubitationern: deinde osten ut Cortius voluerat, scripta sunt: dit, quae caufla impellat se ad fola intorpunctio ab ea, quam adpriorem illius partem sequendam. hibui, discrepat, ac potius ne*Nimirum ingeniosam!Barthii di- glecta est. Nam nec poft debeastinctionem recipere nibil dubita- mus, nec poft nobis inciditur. H.

В B.

remus.

1

ficentiae rationem etiam stilo profequi? Per hoe enim adsequebamur, primum ut honeftis cogitationibus immoraremur; deinde ut pulchritudinem illarum longiore tractatu pervideremus; poftremo, ut subitae largitionis comitem poenitentiam cave

Nascebatur ex his exercitatio quaedam 9 contemnendae pecuniae. Nam quum homines ad

cuftodiam eius natura reflrinxerit; nos contra multum ac diu penfitatus amor liberalitatis communibus avaritiae vinculis eximebat: tantoque laudabilior munificentia nostra fore videbatur,

quod ad illam non impetu quodam, fed consilio 10 trabebamur. Accedebat his cauflis, quod non

ludos aut gladiatores, sed annuos sumtus in alimenta ingenuorum pollicebamur. Oculorum porro et aurium voluptates adeo non egent commenda

tione, ut non tain incitari debeant oratione, quam si reprimi : ut vero aliquis libenter educationis tae

dium laboremque suscipiat, non praemiis modo,

verum etiam exquisitis adhortationibus impetran12 dum est. Nam fi medici salubres, sed voluptate

carentes cibos, blandioribus alloquiis prosequuntur; quanto magis decuit publice consulentem, utilissimum munus,

fed non perinde populare, comitate orationis inducere? praesertim quum

qui. E.

s longiore tractatu pervide- gitatio molellum iacturae facrae ronius) Sic et Rom. .

l'ensum mitigat aut plane expelLongiorein tractatuin dixit re- lit. E. rum eam tractationem, qua

diu

9 tanto que laudabilior munitius iis immoramur, per lingulas ficentia nostra) Rom. tanto que euntes, singulas expendentes, id laudatior munificentia noftra. quod supra dixerai siilo profe. H.

10 in alimenta ingenuorum) pervideremus), Habet in hoc In veteri Inscript. apud Grut. p. verbo eam vim v per, quam in 1028. n. 5. (de cuius diverfis experspicio; ubi accuratam dili- emplis et lectionibus lo. Maslogentemque curam et continuaram nus in praef. vitae Plinii) IN ALIinspiciendi diligeutiam notari, la- MENT. tis constat. G.

LAR. PLE B. VRB. H.S.. poenitentiam caveremus) Hoc IR TVTE LAM BIBLIOTHECA E fit, cum largitionis utilitatem ac

Add. infra 7, 18, pulcritudinern accurate

et diy

G. perpendimus. Nam honestatis co

12 inducere) Ex eo vocis usu

PVEROR.

Ет

PVEL

H-S. C...

2.

« VorigeDoorgaan »