Pagina-afbeeldingen
PDF
ePub

en een half gesteld. De meeste Houders dier Ren- XVIII. ten onderwierpen zig hier aan, mids dat hunne Boek. Oude Brieven, voor nieuwen, tegen twee en een

1735. half ten honderd, veranderd werden, het welk de Regeering toestond (b).

Hier voor op het jaar 1678. heb ik verhaald, Nieuwe dat 'er een Steene Verlaat, binnen de Stad, om-Steene

Sluis by de trent de Koornbrug gelegd werd: Dit moet om-Koorbrug trent deezen tyd geheel weggeraakt, immers on-gemaakt. bruikbaar geworden zyn, om dat de Raad van Staaten, in deezen jaare goedvond, eene nieuwe Sluis, by de Koornburg te doen maaken. De Regeering bedugt , dat de Doorvaart uit de Dieze, in de Haven; daar door belet zoude worden, benoemde eenige Schepenen, om dit te onderzoeken, welken, als zy zulks van belang reken den, dit den Raad van Staaten moesten vertoo nen (i): Dit door de Schepenen verrigt zynde, 1736. had de Raad hier op voorgeslagen; om tegen den

Vertoog

daar over Brug aan de Vischmarkt, een Verlaat te leggen , gedaan. het welk omtrent elf, of twaalf honderd guldens zoude kosten. Zy hadden hier van de Geerfdens langs de Dieze, kennis gegeeven, die zig over de kosten, niet hadden kunnen verstaan; deezen hadden verzogt, dat de Doorvaart open mogt blyven, en dat de kosten van het tweede Verlaat, ten lasten der Stad gebragt mogten werden, of dat de onwillige Geerfden, tot de voldoening hunnes aandeels , gedwongen mogten werden. De Regeering besloot hier op, dat de De Regee. Stad, by wege van verschot, de kosten van het ring besluit Verlaat betaalen zoude, mids die niet meer,

hon-daar te

doen man (1) NOTULEN van den 7. Funi 1236.

ken, NOTULEN van den s. December 1735

. IV, DEEL:

B

dan elf Verlaat als

een tweede

XVIII.

honderd guldens bedroegen. De Schuiten, die Boek. daar door voeren, zouden deswegens niets betaa1736.

len. De helft der onkosten tot dit Verlaat, zoude door de Geerfdens, langs den Stroom geleegen, betaald worden (k). Het Verlaat werd dan voor elf honderd guldens aanbesteed, en de Regeering verzogt den Schepenen, de Geerfdens,, voor hun te ontbieden, en na verhoor derzelven eenen overslag te maaken, wat ieder van hun, in de helft der elf honderd guldens, betaalen moest (1). Ik vind niet dat die omslag gemaakt is, zo, dat de,

Stad, dit alleen betaald heeft. Zonderling. In het laait des voorgaanden Jaars geraakte zegeval van kere Griekse Geestlyke, Athanafus Paulus gezekeren naamd, binnen deeze Stad in hegtenis. Het geval Grieksen

is zo zonderling, dat ik het der moeite waardig Geeltlyke Athanafiusagte, alhier in te lassen. Op zyn verzoek, in de Paulus ge-Kamer van Schepenen gelaaten, gaf hy te kennaamd. nen; dat hy hier te Lande gekomen was, om

eene Inzameling van Penningen, ter Vrykoping van Slaaven, by de Turken gevangen, te doen. By onderzoek zyner overgegevene Bescheden, en Getuigschriften, kwamen eenigen zeer verdagt voor, voor al een Appointement, door het Hof van Holland, den negenden December 1734. op zyn Verzoekschrift gesteld. Daar by was hem tagtig guldens geschonken, en geoorloofd, Liefde gaaven , van de Hooge Vergaderingen in den Haa. ge, te verzoeken. De redenen, die den Schepenen naardenken gaven, waren, deels het Slorlig Schrift, en de buitengewoone wyze der instelling van het Verzoekschrift, en deels, dat zekere Jan

Paus (k) NOTULEN van den 20. Februari 1736.

NOTULEN van den 22. Mei 1736.

1

Paus, die als knegt zig by Athanasius ophield, XVIII. toen hy afzonderlyk gevraagt was, betuigde, niet Boek. langer by hem te willen blyven, om dat, indien

1736. zyne Bescheden al echt waren, hy om veele redenen twyfelde, of het geld, dat hy ophaalde, wel tot het voorgegeven einde, besteed werd; In alle de plaatzen daar hy zig opgehouden had, verspilde hy veel met den Drank, en oneerlyke Vrouwlieden : Volgens het verhaal van Paus waren de letteren van het Verzoekschrift, i met Bleeken. Inkt geschreven geweest, doch naderhand met zwarter overhaald. Schepenen bezig. tigden hier op het Pergament, waar op het Ver. zoekschrift gesteld was, tegen 'het Licht. Het kwam hun toen voor, dat eenige regulen uitgeschrapt waren, in welkers plaats men krullen getrokken had. Sommige Handtekeningen van be. kende Lieden , die in het Gaderboekje gesteld waren, kwamen hun opregt voor: Doch vermits die allen onzeker: ivaren, en Schepenen oordeelden, zorg te moeten draagen, dat geene ligt Geloovigen, door een verkeerd mededogen misleid werden, besloten zy, Athanasius, by voorraad in Gyfeling te houden, en zyne Papieren te verze. keren: Zy zonden vervolgens het Appointement van het Hof van Holland, en het Gaderboekje den gemelden Hove toe, met verzoek om te weeten, of men het eerste , als wettig, of als onwetting, aanmerken moest. Zy voegden 'er by, dat hun uit verscheidene andere zaaken bleek, dat Athanisius een Landlooper was : zyne Gy féling was om die rede', door hen, in eene Gevangenis veranderd (m). Inmiddels werd de

knegt, (m) NOTULEN Van Schepenen van den 27. December 1738.

.

XVIII. knegt, die mede in hegtenis gezet was, als een Boek. ordentlyk Man, dien men nergens aan Schuldig 1736. bevond, met het betaalen zyner bedongen Loon,

en eenige verschotten, uit de goederen van zynen Meester geslaakt (12). In tegendeel werd zeker ontugtig Vrouwmensch, die eenigen tyd te vooren by Athanasius geweest was, gevangen genoomen (). Het Hof van Holland andwoorde kort hier na, dat hun Appointement wettig was: doch wanneer men op de overgezonde verklaringen van Schepenen alhier, het oog vestigde , oordeelde het Hof mooglyk te zyn , dat het door verrassing bedrogen was, te meer, om dat Het , veele nadeelige gerugten van dien Griek verstaan had, waarvan het Hof, als Het de verklaaringen bekomen had, die aan Schepenen over zoude zenden. Het Hof verzogt verder, dat ingeval de Gevangen aan eenige flinkse streeken schuldig bevonden werd, het Appointement te rug gezonden mogt werden, om voortekomen, dat hier door niemand misleid zoude werden (P). Schepenen stelden dan het Appointement in handen des Pensionaris, om na uiteinde van zaaken, dit den Hove van Holland, te rug te zenden (9). By den Gevangenen werden verscheide Penningen, en andere zaaken van

waar(n) NOTULEN Van Schepenen van den 2. Januari 1736.

(0) NOTULEN van Schepenen von den 6. Januari 1736.

() BRIEF van het Hof van Holland van den 11. Fans. ari 1736. in de Notulen van Schepenen van den 16. Januari 1736.

(9) NOTULEN van Schepenen van den 16. Januari

waarde gevonden, die men allen, den Griffier ter

XVIII. hand stelde; zy bepaalden het onderhoud van den

Boek. Gevangenen op twaalf stuivers daags (r). By nader onderzoek bevond men

dat Athanasius

1736. eenen valschen Voorschryf brief van den Paus

Die men door den Kardinaal OTTOBONI, als vice Kanse- bevind een lier ondertekend, bezat. Dit was men ontwaar

Landloper

te zyn. geworden, door de vergelyking der Handtekening, met eene echte, die een der Roomsche Priesters deezer Stad , bezat : deeze verschilde oneindig van elkander. Men zond derhalven den Voorschryf brief naar 's Pausen Nuncius te Brussel, welke verklaarde; dat de ondertekening des Kardinaals, allen schyn van valsheid had. By een volgend onderzoek vond men, dat de Voorfchryf brieven der Grieksche Kerk te Konstantinopolen, die hy, schoon niet ondertekend, by zig had, mede valsch waren, om dat met dezelve hand, waar mede die geschreven waren, in zyn Gaderboekje aangetekend stond, dat hy, van de Keizerinne weduwe Amelia, en van de Regeerende Keizerinne te Weenen, twee byzondere Giften, de eene van vier, en de andere van drie honderd Dukaten, ontfangen had. Schepenen gaven hier van het Hof van Holland kennis, en verzogten, dat indien 'er eenige bewyzen, ten lasten van Athanafus ingewonnen waren men die ter bevordering van het Regt , over wilde zenden; Zy zonden tevens den Hove het gemelde Appointement te rug (s). Her Hof antwoor

de,

(-) NOTULEN van Schepenen oax den 2. Februari 1736.

(3) NOTULEN van Schepenen van den 21. Februari 1736.

« VorigeDoorgaan »