Pagina-afbeeldingen
PDF
[ocr errors][ocr errors][merged small][ocr errors][merged small][merged small][ocr errors][ocr errors]

Cupis poft longum tempus neptem tuam meque

una videre.

Gratum efl utrique nofirum, quod a cupis; mutuo me hercule.

Nam invicem mos

incredibili quodam defiderio veftri tenemur, quod mom ultra differemus. • Atque adeo iam farcinulas adligamus, feftinaturi, quautum itineris ratio per

3 miferit. in Tufcos, non ut agros

Erit una, fed brevis, mora: deflectemus

1 emque familiarem oculis

fubiiciamus, (id enim poftponi poteft) fed ut fum

4 gamur neceflario officio.

Oppidum eft praediis

noflris vicinum ; nomen Tiferuum Tiberinum ; quod me paene adhuc puerum patronum coopta

[ocr errors][ocr errors][merged small]

iudicio.

vit: tanto maiore fludio, quanto minore Adventus meos celebrat, profectiouibus augitur, homoribus gaudet. lm hoc ego, ut referrem gra- 5 tiam, (nam vinci in amore turpillinuum eft) teuiplum pecunia mea exftruxi: cuius dedicationem, quum fit paratum, differre longius, irreligiofum eft. Erimus ergo ibi dedicatiouis die, quem 6 epulo celebrare conflitui. Subfiflemus fortafle et fequenti: fed tanto magis viam ipfam corripiemus. Contingat modo te filiamque tuam fortes inveuire! 7 Nam hilares certum eft, fi nos incolumes recepe

ritis. Vale.

II.

M. Regulum, morte filii dolorem /imulantem , notabiliter perftringit.

[ocr errors][merged small][merged small][merged small][merged small][merged small][merged small][merged small]

quod nefcio am malum putet.

[ocr errors]

Erat puer acris

ingenii, fed ambigui: qui tamen poflet recta fe

2 ctari , fi patrem mon referret. » p

IHunc Regulus

emancipavit, ut heres matris exfifleret. Mancipatum (ita vulgo ex moribus hominis loqueban:ur) foeda et infolita parentibus indulgentiae fimu

latione captabat. 3 cogita.

Incredibile eft; fed Regulum Aluiflum tamen luget iufane. Habebat

puer mannulos multos, et viuctos et folutos: haBebat canes maiores minoresque : habebat lufcimias, pfittacos, merulas: omnes Regulus circa

A rogum trucidavit. tatio doloris. tale,

ruit, adeoque commiferatione dignus. E.

Melius, ni fallor, Catanaeus : ,.Senlus eft, merebatur Regulus .,mortem filii, fi eam malum pu,,taret. Sed cum timendum obi,,tum eius optaflet, ut haeres filii ,,exifteret, ideo indignum cenleo ,,hoc malo, quia malum mom ,,credit, fed utile.'' Profecto tota epiIiola tam plena eft ftomachi, , tamque, acerbe perftringit nebulonem illum, ut initiuin eius a commiferatione fumtum efle vix credam. S. a emancipavit) Filius in patris poeliate ac manu dum eft, nihil fibi acquirit, omnia patri. Heguli filium mater mnores imariti exoia lieredem non vulr icribero, fi in patris poteftate effet ; vel quod iie corrumpatur metuit, vel ne infìdias filio páter tiruat. Eman<ipat igitur et poteftate fua folvit euin pater. Siimillimam huic Ipe<iem habes 8, 1 8, 4. G. exfìfìcret) Non [irnpliciter £/_fet fignificat, ut faex Scholafticorum pofiea ufurpavit : fed evaderet, prodiret, fieret. G. AMancipatum) Debebat dicere, Ii recta via rem enarrare vo£uiflet, emar- cipaturn. Sed io

Nec dolor erat ille, fed oflenConvenitur ad eum mira celebriCuncti deteflantur, oderunt, et quafi pro})ent, quafi diligant, curfant, frequentant: utqne breviter, quod Tentio, ' enuutiem, in Regulo demerendo Regulum imitantur. Tenet fe trans Ti-5 ])erim in hortis, in quibus latiffimum folum porticibus immenfis, ripam ftatuis fuis occupavit, ut efl in fumma avaritia fumtuofus, in Tumnua imfamia gloriofus. Vexat ergo civitatem iufaluberi i-6 mo tempore: et quod vexat, folatium putat. Dicit fe velle ducere uxorem : hoc quoque, ficut alia, perverfe. Audies brevi nuptias lugentis,7 muptias fenis: quorum alterum, immaturum; alterum, ferum eft. Unde hoc augurer, quaeris?8 Non quia adfirmat ipfe (quo mendacius nihil eft), fed quia certum eft, Regulum efle facturum, quidquid fieri non oportet. Vale.

cum una refert hominum, qui non tam folutum patria poteftate Reguli filium ilia emancipatione dicere vellent, quam nova indulgentia, muneribus, corruptelis, mancipatum patri, et ne$u novo devinctum. Regulus igitur, ut eft tota vita fimulator et fallax, et e contrariis vitiis comolitus. dum emancipat filiunt imaginaria venditione , re ipfa emii et mancipat. G. Rom. Emancipatqm (ita vulgo eae moribus homines Ioquebantur). H. Neque homines ferendum, nec emancipatum. Mancipatum iocus hominum mores Reguli notantium po[iulat Ceterum mancipare et emancipare, cum alterum pro altero multis locis pomi ;\. mirandum non eli taepe 'in libris confufa efle. vid. ûesneri Thef. L. L. et Clav. Ciceron. S. 3 et vinctos et folutos) et iunctos et /olutos Rom. et Alcl. bene. H. Vìd. ad a, 17, a. S. omnes trucidavit) Vid. Rirchmann. de Funer. Romanor. L. 3. c. 4. ubi et hoc Plinii loco utilur, S.

[merged small][merged small][ocr errors]

Quod femel atque iterum conful fuifti, fimilis antiquis, quod proconful Afiae, qualis ante te,

[blocks in formation]

qualis pofl te vix unus aut alter, (non finit enim me verecundia tua dicere, memo) quod fanctitate, quod auctoritate, aetate quoque princeps civitatis; eft quidem venerabile et pulchrum ; ego tamen te vel

2 magis in remiIlionibus miror.

Nam feveritatem

illam pari iucunditate condire, fummaeque gravitati tantum comitatis adiungere, non minus diffi

cile, quami magnum eft. .

Id tu cum incredibili

quadam fuavitate fermonum, tum vel praecipue

3 fiilo adfequeris.

Nam et loquenti tibi illa Ho

merici femis mella profluere, et quae fcribis, com

plere apes floribus, et nectare videntur.

Ita

certe fum adfectus ipfe, quum Graeca epigram4 mata tua, quum iambos proxime legerem. Quantum ibi humauitatis, venuftatis! quam dulcia illa!

[merged small][ocr errors]

horrea terent. Unde Ambrofius Intexta /loribus horrea illis tribuit. Ciun tamen poeticum illud fit , et nectare f. ipfum quoμ• jn bonis libris, lioc praetu1

Et, quae fcribis, complere apes floribus et innectere videntur, cum Cortianis quibusdam Rom. Hoc etfi poëtis familiarius eft, hic tamen tolerari poteft, ubi de indufiria poëtarum fermonem imitatur, ut fàepe alibi et maxime lib. VIIII. ep. 26. Complere /loribus fuavitaiem fignificat, quae ab ingenio elt; inn^ctere artem, quae ingenium commendat. H.

4 humanitati*) leporis, urbanitatis, quae fale et facetiis etiam iní. Illa faepe iunguntur, ut ap. Cic. de Orat. 3, 8. et a. 67. 7 cf. Lib. r, 7. Hinc et humanitatis /a! Ep. ad Att. 1 , 13. Copiofius hunc omnem de humanitate locum tractavimus in Lex. technol. Rhet. lat. [. v. humanitas. E.

quam dulcia illa !) , quam aman:ia hic inferunt libri plerique, quod expunxit merito Cortius. G. '

« VorigeDoorgaan »