Pagina-afbeeldingen
PDF
[ocr errors]

X. Euphratem philofophum laudat, quem ut audiat Atrius, hortatur, doletque non crebrius fe per occupationes illum audire pqffe. -

[ocr errors]

S; quando urbs noftra liberalibus ftudiis floruit, nunc maxime floret. Multa claraque exempla funt. Suffecerit unum, Euphrates philofophus. 2 Hunc ego in Syria, quum adolefcentulus militarem, penitus et domi imfpexi, amarique ab eo laboravi, etfi nom erat laborandum. Eft enim obvius et expofitus, plenusque humanitate, quam 3 praecipit. Atque utimam fic ipfe, quam fpem tnnc ille de me concepit, impleverim, ut ille multum virtutibus fuis addidit! Aut ego nunc illas magis miror, quia magis intelligo: quamquam A ne numc quidem fatis intelligo. Ut enim de picto— re, fculptore, fictore, mili artifex, iudicare; ita,

X, 1 Suffecerit unum) Rom. Sufficerit Tnobis unum, unde Jufficeret factum, quod Cortius praetulit, cum utrumque ex /u/Jfecerit corruptum fit._ H. 2 obvius `et expofitus) de eo, qui fuam mentem, fuos fenfus omnibus aperit, et offert, mihil diflimulaf. Sic candidiffirnum et maxime expofitum iumxit Quintil. 2, 5. 19. ubi plura huius loquendi formae hac aetate imprimis frequentis exempla dedit Spalding. E. Immó eft b. I. is, qui ftudiofos fui comiter, plenus humanitate excipit. Gierigius apte laudat Senecam Ep. 1o8. T. o. p. 53o. ed. Amftel. : Attalum — — non tantum paratum difcentibus, /ed obvium. S. 3 Atque utinam impleverim ) Rom. -4tque utinam fic Jpem ipfe, quam tunc et de me concepit, inplcverim. H.

virtutibus fuis addidit) Nempe virtutibus /uis addere dicuntur ii, qui indies magis proficiunt virtutibus, et quas ÉÉ habebant, eas comparare fibi annituntur. E.

4ut ego) *Sic legendum, non At ego. ' Dixerat, Ille multum virtutibus fuis addidit. Hoc Ilunc retractat ex aliqua parte, et fieri ait pofTe, ut olim íalis fuerit Euphrates, [ed tum non ita bene [ibi notus. G.

Rom. Aut ego nunc illas magis miror, quia intelligo, quamquam me nunc quidem ./atis. Ut enim. Merito poftremum verbum intel/igo omifTum elt, quod vulgati habent, in quibus vero antea rectius efi, quia nunc magis intelligo, iterato adverbio. H.

4 Ut enim fictore) Rom. Ut enim de pictóre, /calptore, fictore. H.

nifi fapiens, non poteft perfpicere fapientem. Quantum mihi tamen cernere datur, multa in 5 Euphrate fic eminent et elucent, ut mediocriter quoque doctos advertant et adficiant. Disputat fubtiliter, graviter, ornate : frequenter etiam Platonicam illam fublimitatem et latitudinem effingit. Sermo eft copiofus et varius: dulcis in primis, et qui repugnantes quoque ducat et impellat. Ad hoc, proceritas corporis, decora facies, de- G miflus capillus, ingens et cana barba: quae licet fortuita et inania putentur, illi tamen plurimum venerationis adquirunt. Nullus horror in cultu, , nulla triftitia, multum feveritatis: reverearis oc-'

[merged small][ocr errors][merged small][ocr errors]
[ocr errors]

comitas par. Infectatur vitia, non homines: nec cafiigat errantes, fed emendat. Sequaris monentem attentus et pendens: et perfuadere tibi, etiam 8 quum perfualerit, cupias. Iam vero liberi tres, «duo mares, quos diligentiflime infiituit. Socer Pompeius Iulianus, cum cetera vita, tum vel hoc uno magnus et clarus, quod, ipfe provinciae princeps, inter altiflimas conditiones, generum, non honoribus principem, fed fapientia, elegit. 9 Quamquam quid ego, plura de viro, quo mihi frui mom licet ? ' An ut magis angar, quod non licet ? Nam diflringor officio, ut maximo, fic moleftiflimo. Sedeo pro tribuuali, fub— moto libellos, conficio tabulas: fcribo plurimas,

nec ca/iigat errantcs) Non exprobrat errorem verbis afperis, fed rationibus revincit, et per hoc iptum emendat et eximit. ' G. pendens) fc. ab ore dicentis, mota dicendi formula, de iis, qui cupide dicta alterius arripiunt, nec verbulum perire patiuntur. Sequens [ententia acumen habet ex quadam repugnantia : et perfuadere cupias , h. e. non poIIis exfatiari eius oratione et praeceptis; etiam cum fentias eurh tibi aliquid perfuafifle, tamen optes, ut eadem repetat. E. Siomiliter Graeci. Chariton p. 59. edit. Amfiel. Gva9r*aas £av+òv räs dxgogasws. ad q. l. vid. Dorvill. p. 342. fq. et per/itadcre cupias) Rom. et perfuaderi tibi. ctiam cum perfuaferit, cupias, plane ut Medic. Praeftat vulgata, quam mutarunt, quibus prouominis ellipfis durior vifa efTet. Sed exempla cius ubivis obvia. Vid. Cort. ad Salluft. Catil. 3 1 , 7. S. 8 pro vinciae conditiones) I\om. provinciae princeps hunc inter altiffimas con ditiones. Iterum et hic cum Medic. coafentit. H. hunc, et fi Cortio probatum, nolium in ordinem rccipere. Vix

credas, quot locis manus librariorum inepte fedulae talia pronomina, ad fenfus fcilicet intcgritatem neceflaria, intulerint. S. inter altiffìmas conditiones) Imitaturne Nepotem Cornelium Att. 12, 1. de Agrippa : Cum. propter /uam gratiami et CaeJaris potentiam nullius conditionis non haberet potcftatem. potiffimum eius delegit affinitat eum etc. Senfus eft : cum pofTet generum [ibi eligere honoribus et divitiis praeditum, Euphratem elegit Tola fapientia praeftanteum. E. Conditio de matrimonio eft latinitatis iureconfultorum. Hinc formula repudii : conditione tua non utor. Vid. Drakenborch. ad Liv. 3, 45, 1 1. Bofii ind. in Cornol. Nepot. v. Conditio. S. 9 Qfficio, ut ma.rimo) Praefectura aerarii, quam geflit aetatis anno XXXVI et proximo ex Maffoni rationibus, quem vide : praefertim vero noftrum 5, 15, 5. et io, 2o, 1. Paneg. 91, 1. G. pro tribuna/i) h. e. in tribunali. Sic pro fuggeftu, pro rQfiris, alia. Vid. Cort. ad SalIuft. lug. 67, 1. Eodem modo Gracci -;g3 ului pant. Vid. Duker. ad Flor. 4, 2, 91. S.

fed illiteratiffimas literas. Soleo monnumquam 1o ^ (nam id ipfum quando contingit!) de his occupationibus apud Euphratem queri. Ille me conTolatur; adfirmat etiam efle hanc philofophiae, et quidem pulcherrimam partem, agere negotium publicum, cognofcere, iudicare, promere et exercere iuftitiam ; quaeque ipfi doceant, in ufu habere. Mihi tamen hoc unum non perfuadet, fatius efTe ifla facere, quam cum illo dies totos audiendo difcendoque confumere. Quo magis te, cui vacat, hortor, quum in urbem proxime ve— neris, (venias autem ob hoc maturius), illi te expoliemdum limandumque permittas. Neque enim ego, ut multi, invideo aliis bomo, quo ipfe ca—

[ocr errors]

reo; fed contra fenfum

[merged small][merged small][ocr errors]

quendam voluptatemque

[merged small][merged small][ocr errors]

percipio, fi ea, quae mihi denegantur, amicis

video fuperefle. Vale.

XI.
De infrequentia epiftolarum expqfiulat.

' c. p L 1 N 1 v s F A B 1 o 1 v s τ ο s v o s. Olim nullas mihi epiftolas mittis. Nihil e/?, inquis, quod fcribam. At hoc ipfum fcribe, nihil efle, quod fcribas: vel folum illud, unde incipere priores folebant, / vales, bene eß; ego vaVeo. Hoc mihi fufficit; eft enim maximum. Lu

2 dere me putas? Serio peto. Fac fciam, quid agas: quod fine folicitudine fumma nefcire non

pollum. Vale.

XII.

IDeflet Corellii voluntariam mortem, qua rectorem vitae /uae et optimum amicum amiferit.

[ocr errors][merged small][merged small][merged small][merged small][merged small][merged small][merged small][ocr errors]
« VorigeDoorgaan »