Pagina-afbeeldingen
PDF
ePub
[ocr errors]

2 Jaaren verlatende, vry na de voorfz. Stadt fut. len moghen keeren, ende het Tractaat genieten, gelyck andere Borgeren ende Inwoonderen, mits dat fy lieden eerst haar aan zyne Excellentie, ofe den geenen die als dan Gouverneur van de Stadt sal wefen, te kennen sullen geven.

II.

Men sal alhier geen Officier ofte Soldaal, noch der selver Bagagien om eenige schulden moghen arresteeren 't sy dat hy met het Guarnisoen uit. trecke ofte sieck, ofte gequeft zynde uittrecke, zoo wanneer hy genesen zal zyn.

12.

De Gevangenen ter wederzyden van wat Conditien die fyn, sullen in vryheid worden gestelt sonder eenich rantsoen te betalen, maar alleenlyck de mont-kosten volghens de taxatie van 'o Quartier.

13.

Dat alle buyt door die van de Stadt gedaan fo voor als geduerende de Belegheringe, aan hun niet fal moghen werden verhaelt, maar aan hun blyven.

14.

Naar dat de Articulen van dit verdrach ondertekent lullen fyn, fal men den Gouverneur van

s Her 's Hettogenbosch tydt geven om een expres naer de Serenissime Infante, van Spagnien af te zenden, met vry geleyt, ende versekeringe om haar advis te geeven, van 't geene gepasseert sal wefen, 't welck verstaan word, dat den Gouverneur fal moghen doen, den selyen dagh dat 't Accoort ondertekent zal zyn.

15.

De voorfz. Conditien gesloten zynde, fal den Gouverneur, ende alle het Krygs-volk, tyt ten minsten van 2 daghen gegunt werden, om hen tot het vertreck te prepareen, welcken tyt overstreken zynde, beloven den voorfz. Gouverneur, ende d'Officieren van 't voorfz. Guarnisoen uit te trecken, namentlyk op maandagh, naast comende, heel vroegh, 't welk den 17. dezer maant Septembris sal wesen.

16.

Wel verstaande dat geduerende den voorfz. tyt van 2 dagen, niemant van de Stadt int Legher en sal moghen komen, noch die yan 't Legher in de Stadt gaan, en dat om disordre te fchouwen, maar sal elk een hem ondertussen in zyne Retrenchementen en Fortificatien houden, sonder dat het toegelaten zal wesen eenige approchien, nog actie van Hostiliteit te doen, tot versekeringe van 't welk, men Ostagiers van wederzyden zal les veren.

1

܀ ܢ܀

17 17

Dat aleer 't Guarnisoen uittrecken zal , daer van weghen zyne Excellentie tie sufficanté Ostagiers fullen wesen gegeven, dewelcke met ’t selvighe Guarnisoen Wapenen ende Bagagie tot Diest toe marcheren zullen, ghelyk mede daar en tegens twe van wegen den Gouverneur, de welcke blyven sullen, tot dat de voorfz. Ostagiers van zyne Excellentie, ende de waghens wederom ghe. keert fullen wesen, als wanneer syne Excellentie ook datelyck de voorfz. Ostagiers met vry geleyt ende versekeringe tot Dieft toe senden fal.

18.

D'Officieren, Capiteynen ende andere int eerste Articul van dit tegenwoordig Tractaat begrepen, hebbende eenige Wapenen Schuyten of Saloepen, ook andere gereetschappen van Oorlo ghe henlieden particulierlyck toebehorende, sullen vermoghen defelve te verkoopen ende te vervoeren, sonder dat ter faecke van dien eenighe naar soekinge ghedaan sal worden, by ofte aan de gene diese ghekocht ofte weg-gevoert sullen hebben.

Daar en fal gansch gene restitutie wesen van de Paarden, Wapenen Coopmanschappen waren ende andere dinghen, die voor goeden buyt verkocht ende gehouden zyn, noch en fal nimapt daaromme moghen naar ofte ondersocht worden. 19.

[ocr errors]
[ocr errors]

Die van 't Guarnisoen van Breda, zynde binnen der voorfz. Stede foo Officieren als Particu. liere Soldaaten, lullen moghen met haar goederen, ende Lyven wederom te keeren tot Breda toe, ghelyck henlieden ook gegeven sal worden een sufficant getal van Waghenen ende Paarden om haar Bagagie te vervoeren, mitsgaders een Oftagier ende Convoy om die felvighe in alle zekerheyt te gheleyden op de selve maniere van d'eerste Articul als zynde daar onder begrepen.

Ghedaen int Legher voor 's Hertogenbosch,
den 14. September 1629. waren onder ghete-
kent.

Fr. Hendrik de Nassau.
A. de Grobbendonck.

Legher stont, geschreven ter Ordonnantie van
zyn Excellentie, en getekent.

J. Junius.
Ende gezegeld met het Cachet van zyn Excel.
Jentie.

[ocr errors][merged small][merged small]

gos

Aan de Hoog Mogende Heeren Deel IV. Bladz. Staaten Generaal der vereenige 134

de Nederlanden.

G

eeven met alle het verschulde respect te kena

nen Scheepenen, Gefwoorens en Raaden der Hooftstad 's Hertogenbosch, dat de gemeene Middelen binnen de voorschreeve Stad worden geheeven volgens een particuliere Ordonnantie, en sulks veel hooger als in eenige andere Stad of Plaats in Staats Braband , mitsgaders over verfcheide Specien van Consumtien, die elders in Staats Braband niet bekent zyn, foo als sulks U Hoog Mog. kan blyken uit de gevoegde Memorie fub Num. 1. Dat de Voorzaaten van de Supplianten daar over wel verscheide vertoogen en doleantien hebben gedaan, dan die t'elkens vrugteloos zyn geweest, rapport tot het geene daar van te vinden is by Aitzema Edit. in fol. 1. Deel pag. 939. 1000. 1003. en 3 Deel pag. 1106.

Dat wannneer in de Provincie van Holland en andere de Verpondingen en gemeene Middelen zyn ingevoert, aldaar alsdoen is koomen te cesfeeren den opheeve der Beeden, als in welkers plaats de Verpondingen en gemeene Middelen tot stuur van de gemeene faak zyn gefubintreert, dog dat de Stad 's Hertogenbosch onder de gehoorsaamheid van haar Hoog Mog. gereduceert zynde, binnen defelve niet alleen de voorschreeve

hooge

[ocr errors]
« VorigeDoorgaan »