Pagina-afbeeldingen
PDF

tibi libellum, per quem indulgentiäm proftatu filiae fuae implorat: durum putavi negare: cum fcirem quantam foleres militum precibus patientiam humanitatemque praeftare.

cv1. し。 Lвным P. Accii Aquilae centurionis cohortis fextae equeftris, quem mihi mififti, legi: cujus precibus motus dedi filiæ ejus civitatem Romanam. Libellum refcripti, quem illi redderes, misi tibi. o,

[ocr errors]
[ocr errors]
[ocr errors]

* Quid habere juris velis & Bithymas & Ponticas civitates in exigendis pecuniis, quæ illis vel ex locationibus vel ex venditionibus, aliifve caufis debeantur, rogo Domine refcribas. Ego inveni, à plerifque proconfulibus conceffam eis protopraxian, eamque pro lege valuiffe. Exiftimo tamen tua providentia conftituendum aliquid, & fanciendum, per quod utilitatibus eorum in perpetuum confulatur. Nam quae funt ab aliis inftituta, fint licet fapienter indulta, bre

[ocr errors]

via tamen, & infirma funt, nifi illis tua contingat aućtoritas. . . . . . . . . . . . . . . . .

- a

cx.. TRAJANUS, PLINIO, s.

Qυο jure uti debeant Bithynae vel Ponticae civitates in iis pecuniis, quæ ex quaque caufa reipublicae debebuntur, ex lege cujufque animadvertendum eft. Nam fi habent privilegium, quo caeteris, creditoribus anteponantur, cuftodiendum eft : fi vero non habent, in injuriam' privatorum id dari ă me non oportebit.

[ocr errors]

Ecpicvs Domine Amitenorum civitatis (petebat apud me à Julio Pifone denariorum circiter xl. millia donata ei publice ante .xx. annos, & Bule, & ecclefia confentiente: nitebaturque mandatis tuis, quibus ejufmodi donationes vetantur.;. Pifo contra, plurima fe in Remp. contuliffe, ac prope totas facultates erogaffe dicebat. . Addebat etiam temporis fpatium, poftulabatque, ne id quod pro multis & olim accepiffet, cum everfione reliquae dignitatis reddere cogeretur. Quibus ex caufis integram cognitionem differendam exiftimavi, ut te Domine confulerem, quid fequendum putares.

[ocr errors]

Sicur largitiones ex publico fieri mandata prohibent: ita ne multorum fecuritas fubruatur, faétas ante aliquantum temporis retra&ari, atque in irritum vindicari non oportet. . Quicquid ergo ex hac caufa a&tum ante viginti annos erit, omittamus. Non minus enim hominibus cujufque loci, quam pecuniæ publicæ consultum volo.

[ocr errors]

Lex Pompeja Domine qua Bithyni & Pontici utuntur, eos qui in Bulen à censoribus leguntur, dare pecuniam non jubet, fed ii quos indulgentia tua quibufdam civitatibus fuper legitimum numerum adjicere permifit, & fingula millia denariorum & bina intulerunt. Anicius deinde Maximus proconful, eos etiam qui à censoribus legerentur, duntaxat in paucissimis

[merged small][ocr errors][ocr errors]

civitatibus aliud aliis juffit inferre. Supereft

ergo ut ipfe difpicias, an in omnibus civitatibus

certum aliquid omnes, qui deinde buleutæ leguntur, debeant pro introitu dare. Nam quod in perpetuum manfurum eft, à te conftitui decet, cujusfaétis diétisque debetur aeternitas.

CXI V. TRAJANUS PLINIO s.

Номовлв. UM decurionatus omnes, qui in quaque civitate Bithyniae decuriones fiunt, imferre debeant necne, in univerfum à me non poteft ftatui. Id ergo, quod femper tutiffimum eft, fequendam cujufque civitatis legem puto: fcilicet adverfus eos, qui inviti fiunt decuriones, exiftimo id aéturos, ut erogatio caeteris præfe

[merged small][ocr errors]

Leo Domine Pompeja permiffum Bithynicis civitatibus, adfcribere fibi quos vellent cives, dum civitatis non fint alienae, fed fuarum quifque civitatum, quae funt in Bithynia. Eadem lege fancitur, quibus de caufis è fenatu à cenfo

[merged small][ocr errors]

ribus ejiciantur, inter quas nihil de cive alieno cavetur. Inde me quidam ex cenforibus confulendum putaverunt, an ejicere deberent eum qui effet alterius civitatis. Ego, quia lex ficut adfcribi civem alienum vetabat, ita ejici è fenatu ob hanc caufam non jubebat : praeterea quia aliquibus affirmabatur mihi, in omni civitate plurimos effe buleutas ex aliis civitatibus, futurumque ut multi homines, multæque civitates concuterentur ea parte legis, quæ jampridem confenfu quodam exoleviffet: neceffarium exiftimavi confulere te, quid fervandum putares. Capita legis his literis fubjeci.

CXVI. TRAJANUS PLI NIO S.

Me R1To haesisti Secunde carissime, quid à te refponderi oporteret cenforibus confulentibus, an legerent in fenatum aliarum civitatum, ejufdem tamen provinciæ cives. Nam & legis auctoritas, & longa confuetudo ufurpata contra legem, in diverfum movere te potuit. Mihi hoc temperamentum ejus placuit, ut ex præterito nihil, novaremus : fed manerent, quamvis contra legem adfciti quarumcunque civitatum

« VorigeDoorgaan »