Pagina-afbeeldingen
PDF
[ocr errors]

leur niet verlooren had. Hierop viel hy in een gezonde slaap, schoon hy geduurig gestoord wierd door menschen die inkwamen om naar hem te zien hoe het gong, tot omtrend 12 uuren des nachts, van welke tyd af, hy tot 5 of 6uuren des morgens daar aan doorsliep, wanneer hy ontwakende, zg zelven hersteld bevond te zyn : Dog in de achtermiddag, wanneer hy een deel zwaar bier gedronken had, zo dat hy bynaar dronken was, zo begon de zwelling op nieuw, met groote pyn en koud zweet vergezeldzynde, dog dat aanstonds weder weggong, door het stryke als te vooren , met oly, en het winden van zyn arm in een graauw Papier, in de oly nat gemaakt. Hier op bragt men twee duyven binnen,die door denzelven Adder gebeeten wierden: aanstonds wierden zy mak en vielen kort daaraan neder, en dewyl men niets gebruikten, zo stierf den eene binnen het half uur, en de andere omtrend een uur daar aan. Het vleesch van beide was geheel zwart, en het bloed was zwartachtig en gestolt. Op den 3. Juny was de arm van deeze man nog eenigzins gezwollen , ziende rood en doorzaaid met geele spatten, dog op het gevoel was den arm zagt, hebbende hy een volkomen gebruik daar van, zo wel als van zyne vingers, dewyl 'er geen pyn of styfheid meer overgebleeven was. Hier op deed hy een klein spaans Hondje, door een adder in de neus byten, welke wonde hy aanstonds met warme oly wreef tot dat het haair van de neus doornat was. Het hondje scheen niet veel Pyn te lyden; alleen zag men dat - Zyn

[ocr errors]

'choen aan , waar van die vinger vol oly gegooten was, zonder verder eenige hinder daar van te gevoelen, zelfs zo veel niet of men van Honich-bye gestooken was, en daar is niet aan te twyffelen, of het zal een goede remedie , voor alle fenynige beeten zyn.

K O R T EN IN HO U D

Van het Eerste Deel, Vierde Stuk , van de Secretary v in Apollo en Minerva, voor de Maand November, 1739.

I. VERT. Het Lteven van den zeer beroemden Heere Hermanus

[ocr errors]

X. Brief aan d'Informator , wegens een aanmerkelyk geval, van een Perzoon, die door een voorzegging zeer verschrikt

[ocr errors]

Xl I. De Engeliche Merkurius, behelzende een naauwkeurig verhaal van het aanmerkelykste dat geduurende de voorleede Maand in Engeland is voorgevallen. 503

[ocr errors][merged small]

V A N 1 APOLLO EN MINERVA. Waar in de uitgeleezendste Zaaken en Stoffen, die in velerhande Taalen, tot vermaak en oeffening van het verstand, dagelyks door schrandere Geesten en Geleerde Man- t

[ocr errors]
[ocr errors][merged small]

By ARENDT vAN HUYSSTEEN, en
- STE EVE v A N ESVELDT,
Boekverkoopers 1739.

[graphic]
[graphic]
« VorigeDoorgaan »