Pagina-afbeeldingen
PDF
ePub
[ocr errors]

Eenigen haarêr Leden, om den Voorraad vạn XVIII. al het Graan , binnen de Stad op te schryven, Boek. en gaf Vryheid aan Deezen, om indien zy zulks

1740. noodig oordeelden, de Grutters, Boekweid, uit Stads Voorraad, te geeven (k)).

[merged small][ocr errors][merged small][ocr errors][ocr errors][merged small][merged small][merged small]
[merged small][merged small][merged small][merged small][merged small][merged small][ocr errors][merged small][merged small][ocr errors]

Historie der Stad, en Meyerye van 's Hertogen

bosch, van het begin des jaars 1741. tot
het suiten der Akenfcbe Vrede in het jaar
1748.

[ocr errors]

I"

[ocr errors]

Ten.

1741. In het begin des jaars 1741. ondernam de ReOorzaak

geering deezer Stad een zaak van zulken ge-
tot het aan- wigt, en kosten als geene Stad, van gelyken ver-
ieggen van
den Straat- mogen, als 's Hertogenbosch, op haar eigen kos-
weg naar te, ooit gedaan hebbe. Ik ooge op het aanleg-
Eindho- gen der Straatweg, van deeze Stad, op Eindho-

ven. Dit werk schoon nog onvolmaakt, heeft
geweldige kosten veroorzaakt. De rede, die hier
toe aanleiding gaf, was deeze. De Regeering,
onderregt dat de Afgezand des Bisschop , en
Prinse van Luik, in den Haag, den Staaten, over
het aanleggen van eenen Straatweg, tusschen dee-

2

[ocr errors]

ze

[ocr errors]

ze Stad, en Luik, verscheide voorslagen gedaan XIX. had, begreep ligt, dat den Koophandel, en de Boek. Doortogt der Goederen , daar door merklyk bevor

1741. derd zouden worden, zy had daarom in het voorgaande Jaar, zes uit den haare Gemagtigd, om niet alleen, over het Leggen van deezen Straatweg, maar ook over de Bevordering des Koophandels alhier, te raadplegen; met bevel om van hunne Verrigtingen,

verslag te doen (a). Dit hield in; dat het den Bisschop, en Staaten van Luik, ernst ware, den Koophandel, die, hunne Ingezeetenen buiten 's Lands dreeven, over deeze Stad, en Breda te brengen, en dien langs den Weg, der Oostenryksche Nederlanden te laaten vaaren. De Regeering van Breda , zoude haar uiterste vermogen doen, om den Straatweg, op haare Stad aanteleggen; dus ordeelden zy, dat om hunnen last te voltrekken, het nodig ware, iemand naar zulke plaatzen, als zy dienstig oordeelden, te zenden. De Regeering Itemde, om deeze bezending ten kosten der Stad, te mogen doen (b). De Gemagtigden gaven eerlang een Uitreekening over, van de Kosten dier Straatweg, als mede een ontwerp van een Verzoekschrift, tot het vorderen van een Weggeld, dat_tot onderhoud van dien, en het betaalen van de Renten der Hooffommen, die men hier toe zoude moeten opneemen, toe rykende zoude zyn. De Regeering bewilligde in alles, en gelastte haare Gemagtigden , dit den Staaten, of den Raad van Staaten, over te geeven (c).

De

[ocr errors]
[merged small][ocr errors]

meene

....De Staaten, alles hier toe betrekkelyk , wel XIX. Boek. overwoogen hebbende, verleenden de Regeering

de Magt, tot het maaken van eenen Straatweg, 1741.

van 's Hertogenbosch op Eindhoven, en denzelDe Alge- ven Lynregt, door de daartoe bekwaamste Gron

den, ter Breétte van dertig voeten Rhynlansche Staaten verleenen Maat, te mogen leggen, als mede, om de Aarde, Octrooi tot het verhogen van dien Weg nodig, uit de tot het leg- naast by gelegen Landeryen te haalen. De waargen van

de van het een en ander, zoude door de Stad, den Straat

op den voet zo als dit door Schepenen der plaats, weg.

daar de Goederen onder gelegen waren, gewaardeerd zoude zyn, betaald worden. Het Weggeld zoude volgens de Lyst in het OCTROOI vermeld, geheven werden: Het werd den Raad van Staaten overgelaaten, dit naar tyds omstandighe

den te vermeerderen, of te verminderen (d). De Regee.

· De Regeering besloot hier op, het OCTROOI ring laat door den Druk gemeen te maaken (e), en her het Bedde aanbesteeden van den Straatweg, in vier of meer

deelen, te doen; zy deed vervolgens den Weg Straatweg

afbaken en de Boomen, en Houtgewasschen maaken.

opruimen : Haare Gemagtigden zouden met die van Boxtel, wegens het overneemen van het Straat en Bruggeld aldaar, een verdrag tragten aantegaan, om van tyd tot tyd, naar maate men

Penningen nodig had, Vier Tonnen Gouds, onDe Regee. der verband van het Inkomen der Straatweg, en ring der Oostenryk van Stads Middelen, op te neemen, en daar voor sche Ne. Rentebrieven uit te ryken (f). derlanden Terstond deed de Regeering de Oostenryksche verbied

Ne den Uit. voer der

(d) NOTULEN VAN den 13. Februari 1741. Straatstee.

(e) Notulen van den 13. Februari 1741.
(f) NOTULEN van den 13. April 1741. .

van den

ven.

Nederlanden, die het aanleggen van deezen Straat

XIX. weg, met geen onverschillig oog aanzag, den Uit- Boek. voer der Straatsteenen verbieden: om die rede kon

1741. men dien niet verder , den Straatweg dan tot Boxtel aanbesteeden; Dit werd, voor Honderd een en dertig duizend negenennegentig guldens en tien stuivers, De Muuren tusschen de groote Schans, en het Hooge Land, naar de zyde van Vugt, voor Zes duizend, en de Houtebrug, te Boxtel, voor Zeventien honderd negenenveertig guldens, aangenoomen (3). Het maaken van den Grond des Straatswegs van Boxtel, tot Eindhoven; Twee Bruggen over de Rivier aldaar, en alle de Steene Bruggen, werden voor Vierendertig duizend vier honderd vyfenveertig guldens (b), en de Tolhuizen tusschen de Stad, en Boxtel, voor Twaalf duizend zeven honderd dertig guldens , aanbesteed (i).

Om alle nadenkingen tegen te gaan, vond de Alle de Regeering goed, dat alle de Leden zig zouden Leden der

Regeering moeten zuiveren, dat zy in het aanneemen deezer

leggen den

, Straatweg geen deel hadden, of daarin neemen Eed af, zouden (k). Deeze Eed werd door allen, die ingeen deel

) de eerstvolgende Vergadering tegenwoordig wa-in de aanren, afgelegt. De Naamen der afweezenen wer.neming te

hebben. den aangetekend, op dat zy, in de eerste Verga

, dering, tegenwoordig zynde, dien Eed, mede afleggen zouden (1). Het bestraaten van dien Weg,

werd

NOTULEN van den 2. Juni 1741.
Notulen van den 29. Juli 1741.

NOTULEN van den 3. April .en 16. Juni 1742. en
van den 12. Februari 1743.
(k) NOTULEN van den 31. Mei 1741.

NOTULEN van den 2. Juni 1741.

« VorigeDoorgaan »