Pagina-afbeeldingen
PDF
ePub

welk by eene andere geneeswyze den genoem.
den uitslag zoude voortgebragt hebben.

Eene vallende ziekte, welke op eenen bepaal. Pag. 50.
den tyd weder kwam, heeft de Schryver voor
eenigen tyd gelukkig geneezen, en daar mede
besluit hy deezen brief. 'Een meisje van vyf-
tien jaaren kreeg dezelve overwagt, den eer..
sten en tweeden dag kwam dezelve op onbe-
paalde tyden en was van langen duur, doch op
den derden en de volgende dagen kreeg fy be-
paalt des avonds ten zeven uuren eenen zeer
zwaaren aanval, welke aanhield tot 's nagts ten
twaalf uuren, wanneer dezelve haar in eene
doodelyke zwakheid verliet.

De nood was dringend, en, dewyl de pols ook in den tusschentyd zeer ras was, liet hy aanstonds eene ader open, en schreef voor eene amandelmelk met veel wynsteen en magnesia. Het bloed wierd daar door wel verkoelt, doch toen ontdekte men ,

dat in de maag veel gal was , hy schreef daarom een braakmiddel voor, welk het verwagte oogmerk berykte. Kort daar op gaf hy haar den koorts-bast met ammoniac-zout, en tien poeders van deezen baft, elk van een half dragme, namen den aanval wech. Het scheen of er nog gal in de eerste wegen was, hy gaf daarom nog een braakmiddel, welk veel gal ontlafte, en sy was in weinige dagen volkomen hersteld.

[ocr errors]

X I I.

1

Mémoire sur le Traitement des Fistules à

l'anus par la ligature , ou nouvelle Met bode de les guerir sans Operation; par Mr. BoUSQUET, Medecin - Chirurgien de son Excell. Monseigneur le Ba. ron DE BRETUEIL , Ambasadeur de France auprès de S. M. le Roi de Suede. Ou l'on joint le Rapport de Mr. ACREL, Chirurgien, donné à l'Academie des Sciences de Stockbolm, sur ce Mémoire, avec la Réponse de l'Auteur.

Rön, om Fistlar in Ano, eller nytt. Saett, at bota dem , utan Operation. Esc. Stockbolm Tryckt bos Directeuren Lars Salvius. 1766. 8o. 5. bogen.

d. i. Verhandeling over de behandeling der

aars-fistels, door afbinding, of nieuwe manier om dezelven te geneezen zonder Operatie, door den Hr. BOUSQUET, waar by. gevoegd is het berigt van den Hr. ACREL, aan de Academie der Wee. tenschappen in Stockholm gegeeven, over deeze verhandeling, met het ant.

woord van den Schryver. Do

e Hr. Bousquet had deeze verhandeling

aan de Koninglyke Academie der Wee. tenschappen overhandigt, om dezelve onder

haare

op de fonde

haare Schriften te plaatsen, doch naderhand, dewyl hem het oordeel van de Heeren ACREL en MARTIN, aan welken dezelve ter onderzoekinge was gegeeven, mishaagde, te rug geno. men, en die in de Fransche en Sweedsche taal laaten drukken, waar over de Academie opentlyk haare onvergenoegdheid heeft te kennen gegeeven in Lärda Tidningar 1:66. No. 44.

De Hr. BOUSQUET bepaalt twee soorten van Pag. 12 Aars-fiftels, eene inwendige en zoo eene, welke zoo wel uit als inwendig eene opening heeft , en houd die foort, waar by in den darm geene opening is (cæca externa) voor zeld. zaam. Elk deezer soorten overweegt de Schry. ver na haare verscheidenheden, kentekenen en geneeswyze. Hy verwerpt het snyden

, wegens de pyn, de bloedstorting, het gevaar van eene Nagader te kwetsen, en andere toevallen, en geeft den voorkeur aan

Pag. 20. het afbinden.

Sommige geneezen dezelven alleen door de drukking, en dit kan volgens deezen Schryver niet plaats hebben, dan wanneer de inwendige fistelen digt by hét os coccygis en ischii zyn, wanneer deeze deelen konnen dienen tot een steunsel voor de wiek, die in het fondament gestoken word; en op deeze wyze Pag. 22. heeft de Hr. FOUBERT eene filtel geneezen, gelyk blykt uit eene waarneeming, door den Šchryver hier ter plaatse ingelascht. Eens heeft Pag. 34. hy de geneezing volbragt met een brandmiddel, doch hy houd hetzelve in veele gevallen voor Pag. 28. gevaarlyk. Hy toont, hoe moeyelyk het is, in de fistelen, die eene inwendige en eene uitwendige opening hebben, met de fonde de in. pendige opening te ontdekken en bewyst door een voorbeeld van den Hr. FOUBERT, dat Pag. 30.

het

het veeltyds gebeurt, dat men met de sonde den darm doorboord veel hooger, dan de inwendige opening is.

De Schryver gebruikt daarom, in plaatse van de fonde, inspuitingen, waar aan

hy, behalven het zuiveren van de fistel, ook Pag. 32. toeschryft, dat sy dezelve regt maaken, hy

houd met dezelven zoo lang aan, tot dat de ingespoote ftoffe zich door den aars ontlaft. Vervolgens steekt hy door de opening eene naalde, welke aan het voorste gedeelte stomp is, en aan het agterste de gedaante van eene lardeernaalde heeft, waar in hy een looden draad vast maakt, dien hy gebruikt tot het afbinden. Dagelyks

draaid hy den draad vafter toe, en dezelve valt Fag. 36. eindelyk geheel af. De voordeelen van deeze

manier bevestigt hy door verscheide voorbeel. den en waarneemingen, die alle van den Hr. FOUBERT zyn.

Uit het berigt van den Hr. ACREL ziet men, Pag. 52.

dat hy de verdeeling der fiftels van den Schryver niet goedkeurt, dezelve ook aan meer oorzaaken toeschryft, en begrypt, dat syne manier in zeer veele gevallen niet kan te pas komen.

Ook toont deeze Hoogleeraar, dat de manier Pag. 66.

reeds zeer oud is, en dat de Hr. FOUBERT, dezelve beschryvende in Mémoir. de L’Acad. de Chirurgie. 8. Tom. 9. pag. 127. 129, zich ook alleenlyk de vernieuwing daar van heeft toegeschree

ven. Hy meent, dat de gewoone manier, van Pag. 70.

de fiftels met het mes te geneezen, geenzins zoo gevaarlyk is, als de Hr. Bousquet beweerd, en verkieft dezelve boven alle andere. De laatstgenoemde Schryver beantwoord alle herringeringen van den Hr. Acrel, en zegt , dat fyn oogmerk niet is geweest, zich de uitvinding van deeze manier aan te matigen, maar dat hy,

die een leerling van den Hr. FOUBERT is, ziende, dat de manier, welke deeze beroemde Heelmeester gebruikt, in het Noorden geheel onbekend was, door fyne verhandeling dezelve had willen bekend maaken,

XI I I.

Paominnelser vid Herr BOUSQUETS Rön

om Fistlar in Ano, besynnerligen vid det, som ban deruti berättat , rörande Kongl. Vetenskaps Academien och twän. ne dess Ledamöter. Stockholm, Tryckte bos. Direct. Lars Salvius, 1766. 8o.

pag. 28.

d. i.

Herrinneringen aangaande de Verhande

ling van den Hr. BOUSQUET over de aars- fiftels, voornamentlyk omtrent het geen hy daar in verhaalt van de Koninglyke Academie, en twee van derzelver Leden.

[ocr errors]

e Koninglyke Academie der Weetenschap

pen in Stockholm heeft noodig geoordeelt, dit geschrift in het licht te geeven , ten einde elk te doen zien, hoe het gegaan zy met de Verhandeling van den Hr. Bousquet. De Academie toont rede te hebben van onvergenoegdheid, dat hy by fyne verhandeling gevoegd heeft het oordeel van den Hr. ACREL,

welk

« VorigeDoorgaan »