Pagina-afbeeldingen
PDF
ePub

Pag. 122.

zyn. Met den Merc. dulc. vermengt, werkt het fomtyds kragtiger, als de kwikmiddelen, en, met het extract van de Cicuta vereenigt, doed het fomtyds meer goed, als beide middelen, afzonderlyk gegeeven. Altyd werkt het zeker.

Van de uitwerkingen van de Hyoscyamus vindt men hier zeven nieuwe gevallen, welke het extract beweezen hebben voordeelig te zyn, in ftuipen, de melancholie, dolheid, en vallende ziekte; doch fomtyds brengt dit middel geen voordeel aan. Dikwils verwekt het Pag. 140. flaap, in gevallen, waar in het Opium vrugteloos gebruikt is. Somtyds ftilt het eenen hardnekkigen hoeft, en bloedfpoeging.

Pag. 141. Het oxymel colchicum heeft hy in nymerige bort. ziekten, en de waterzugt, met veel voordeel gebruikt, doch fomtyds heeft het niet beantPag. 159. woord aan het oogmerk. In fterke menfchen en in hen, die gezonde ingewanden hebben, kan men met eene groote gifte beginnen. Verwekt het middel eenen loop zonder verligting, dan geeft men Opiata, welke hetzelve op de piswegen doen werken. Het acetum colchici heeft eene fterke ontbindende kragt, en hetzelve heeft een groot gezwel in den ooghoek doen verdwynen.

Pag. 161.

Het werk word beflooten door de Waarneemingen van uitlandfche Geneesheeren aan den Schryver medegedeeld.

2

I V.

Differtatio inauguralis de Mercurii fublimati virtute in affectibus cutaneis, eruditorum examini submissa a Joн. MICHAELE HOFFMANN Marburgenfi-Hafa. Argentorati, Typis Job. Henrici Heitzii 1766.4°. plag. 5.

d. i.

Verhandeling over de kragten van den Mercurius fublimatus in huid- ziekten; door J. M. HOFFMANN.

Dedige befchryving van de huid, onder

e Schryver geeft eerft eene ontleedkun- Pag. 1.

zoekt vervolgens, hoe de kwik op derzelver Pag. 15. ziekten werkt, en deelt eindelyk verscheide Waarneemingen mede van huid-ziekten, die door de Geneesheeren van Straatsburg door dit Pag. 21. middel zyn wechgenomen. De Hooggel. Hr. SPIELMANN heeft in eene tedere vryfter daar door geneezen het ongemak, by DE SAUVAGES bekend onder den naam van Pydracia porcellana, in vier oncen water heeft hy maar een grein Merc. fublim. laaten fmelten, en, na dat fy vier ponden van dit middel gedronken had, was fy volkomen geneezen. De Heeren EHRMANN en LAUTH hebben dus de vogtige schurft verdreeven; de laatste heeft in eene vrouw, welke te gelyk een hard en onbeweeglyk gezwel in de linker borft had, na eene aderla·Bbb 4

ting

[ocr errors]

Pag. 22.

ting en buikzuivering uit kwikpillen, eerst eenen lepel 's daags, en naderhand twee gegeeven, daar op laaten drinken eenige kopjes van een afkookfel uit de rad. rubia tinct., en op de borft laaten leggen eene pleifter ex galban. croc. cum. camphora: na verloop van eene maand flonk het gezwel in de borft; na eene herhaaling der kwikmiddelen, en rykelyke aderlaating, gaf hy haar 's daags drie lepels vol, en, na ruim drie weeken, was fy van de fchurft en het gezwel in de borft volkomen geneezen. De Hr. KRATZ heeft de drooge fchurft geneezen, en EHRMANN eene Scabies herpetica in eene vrouw van vyftig Pag. 25. jaaren (*); In fes oncen water wierden drie greinen Merc. fubl. gedaan, en daar van tweemaal 's daags een lepel gegeeven; na twee Pag. 26. maanden vielen de korften af, en na de vierde

was

(*) Soortgelyke ziekte, waar mede eene vryster van fes- en twintig jaaren, vyftien jaaren lang was geplaagd geweeft, en waar tegen men allerley middelen, in foortgelyke gevallen gebruikelyk, vrugteloos had voorgefchreeven, is door dit middel insgelyks geneezen, wanneer fy ruim vyf maanden, volgens mynen raad hetzelve had gebruikt. Dagelyks gaf ik haar tweemaal tagtig droppels van een mengfel van drie greinen Merc. fubl. corrofiv. en vyf oncen pir. frumenti, telkens met een glas van een afkoookfel van de klittenwortel. Sy had altyd de ftonden geregeld gehad, maar eenige weeken dit middel gebruikt hebbende, bleeven dezelven wech; en men zag by haar byna geene verandering, doch na verloop van drie maanden openbaarden dezelven zich wederom, en toen verdween langzamerhand de uitflag, welke haar zederd eenigen tyd het gaan belet, veelerley ongemakken veroorzaakt, ja zelfs genoodzaakt had het bed te houden; zederd dien tyd is fy gezond gebleeven,

was fy geneezen. Een jongeling van agt-tien jaaren, gebooren van ouders, met venus-ziekte befmet, had de vogtige fchurft, en venerische gezwellen ter waereld gebragt, elf jaaren oud zynde, kreeg hy aanmerkelyke verzweeringen, welke, behoorlyk gezuiverd zynde, hem voor eenigen tyd van de fchurft verloften, behalven dat hy hier en daar eenige geringe puiftjes had; met fyn vyftiende jaar vermeerderde het ongemak wederom; de Hr. STEINMEIER gaf hem den Merc. fublim. ontbon. den in aq. card. bened. volgens het voorschrift van VAN SWIETEN, en liet telkens daar op drinken anderhalf pond van een aftrekfel uit de flor. verbasci en berb. malv. op den feftienden dag begon de fchurft te droogen, en, na dat hy zeven weeken dit middel gebruikt had, was hy volmaakt geneezen; intuffchen had hy fesmaalen een zagt buikzuiverend middel gebruikt. De Hr. EHRMANN de Zoon heeft zich van dit middel met vrugt bediend in eene fchurft, die van tyd tot tyd wederkwam. De griekfche Lazerey is door den Hr. LOBSTEIN op deeze wyze geneezen; de meid, met dezelve geplaagd, gebruikte drie lepels 's daags, wierd adergelaąten, en nam nu en dan een buikzuiverend mid- Pag. 29. del. De Hr. KRATZ heeft eene purpura chronica daar door doen verdwynen, en ook eenen anderen uitslag, door de fcheurbuik ontstaan, geneezen. De dauw-worm is door den Hr. MoSSE- Pag. 31. DER geneezen; de Hr. LOBSTEIN heeft het mid

[ocr errors]

Pag. 28.

del met vrugt gebruikt in verzweeringen op het fcheen been; en de Hr. SPACH bevestigt des- Pag. 32, zelfs nut in eene fchurft, uit venus-ziekte ontftaande, met twee voorbeelden.

[blocks in formation]

V.

GEORGII CHRISTIANOPULI Med. Doct. defcriptio biftorica morborum graviffi morum, ufu interno Mercurii fublimati corrofivi feliciter fanatorum. Brescia apud Ragnoli 1767. 4o. pag. 78.

d. i.

Befchryving van eenige zwaare ziekten, door het inwendig gebruik van den Mercurius fublimatus corrofivus geluk kig geneezen; door G. CHRISTIANOPULI

Ghandeling

elyk de Schryver van de voorgaande verzich alleen bepaalt tot het nut van den Merc. fubl. corrofiv. in huid- ziekten, Zoo maakt de Hr. CHRISTIANOPULI, die dé Geneeskunde te Catharo in Dalmatien oefend, alleenlyk gewag van inwendige ziekten, die hy door dit middel heeft geneezen, en waar van wy gevoegelyk met weinige woorden hier ter plaatse konnen fpreeken. Hy heeft verfcheide reifen gezien, dat deeze fublimaat, in water met wat ftroop van vioolen, en met veele weekmaakende dranken gegeeven, de waterzugt geneezen heeft door eene fterke ontlafting van de pis te verwekken; doch eens, wanneer in de lever eenige verhardingen waren, liet het ongemak zich niet geneezen. Verhardingen der ingewanden, eene opftopping der ftonden, de zwarte ftaar, de fcheurbuik en venus

« VorigeDoorgaan »