Pagina-afbeeldingen
PDF
ePub

Histoire naturelle, générale & particuliere, avec

la description du Cabinet du Roy. Tome 19. 503. Hemicrania. Verhandeling over deeze ziekte. 578.a.

Derzelver toevallen. 579. a. geneezing. $80. G. Hoeft. Etteragtige. Veroorzaakt door het opdroo

gen van eene verzweering aan het been, 584. HOFFMANN (C.L.) nachricht von einer guten hei

Jart der Kinderblattern, und von einem neuen kräftigen middel bey bösartige und zusammenfliessenden pocken. 184. Aanmerking over dit werkje van C. H. SCHUTTE. 187. Wederlegging van deeze Aanmerkingen door C. HOFFMANN.

189. HOFFMANN (J.M.) Dist.'de Mercurii sublimati vit

tuce in affectibus cutaneis. 759. Honden. Beschryving en gebruik van die, welke

in Kamsehatka gevonden worden. 702.' Honger. Dezelve is somtyds na tusscheppoozende

koortsen te sterk. 73. Honig. Dezelve word tegen de Venus-ziekte ge.

preesen. 301, doch in het graveel verworpen: 765. Honig.dauw. Aapmerkingen daar omtrent. soi. Hoofdpyn, op een bepaald uur wederkomende. 66. Hoofd band. Dit verband word afgekeurt. 397. Hoofdwonden. Waarneemingen over dezelven. 396. HUBER (J.J. Programma de Cicuta. 42.. Hüser (j. T.) Diss. de Steatomate. 568. HUXHAM (J.) te Plymouth overleeden. 204. Hyæna. Beschryving van dit dier. 509. Hyoscyamus. Verdere proeven van STÖRCK met dit middel. 758.

[ocr errors]

JA

ACQUIN (N. J.) tot Lid van de Societeit in Ba.

fel benoemd. 429. JAEGER (C. F.) word Hoogleeraar der Kruidkundo

te Tubingen. 860. aguar. Beschryving van dit dier. 503. JÄNISH (C. G.) Abhandlung von der in den Jahren

1766. und 1767. in Schleten geherrschten Rinde

vieh - feuche. 627. JANTRE (J. J.) te Altdorf overleeden. 861.

[ocr errors]

Jigt, door het gebruik van het Extr. Aconiti ge-

neezen. 363.
Inenting der pokjes. Doodelyk gevolg daar vån.
399. 403. Dezelve onderzogt door J. ANDREW,
402. door G. WATTS. 404. door T. RUSTON. 407.
door C. P. Diez. 410. Optelling der voornaamste
schriften over deeze operatie. 412.

Berigt van de inenting aan de
Koninglyke Sweedsche Familie. 429. gedagten
van den Hr. DIMSDALE. 431. Aapmerkingen van
SCHROEDER en v. BORSTEL. 815. Kort berigt van
de inentingen te Winterthur in 1763. verrigt.
847.

Brieven van den Hr. HENSLER.
609. byna alle menschen konnen ingeënt worden.
610. Proeven, genomen om de beste manier uit
te vinden. 613

Waarneemingen van den Hr.
SCHULTZ. 828. a.
Inoculations- geschichte von Winterthur. 847.
Infect. Middelen ter verdelging van een Insect, dat

het Koorn in Angoumois verteert. 750.
ISLENJEW doed eene reis door Rusland. 201.

K.
Kaaker.cheide toefluitingderzelven ontstaat uit
KAESTNER (A. G.) Dijudicatio fystematum anima-

lium mammaliui. 639.
Kalk. Verhandeling over de ontbindende kragt van

den levendigen kalk. 122. sq. en de manier op

welke dezelve moet gegeeven worden. 126.
Kalkwater. Onderscheide kragten van hetzelve. 806.
KALTSCHMIED (C. F.) Programma de Cicuta. 48.

de tænia. 820. de paracentheti abdominis. 821.
Kampernoeljen. Aanmerking omtrent derzelver oor

sprong. 638. Derzelver inwendig maaksel. ib.
Kampher word zeer sterk in de pokjes gepreesen.

185. 191.
Kamschatka. Befchryving van dit Land. 681: Lugt,

gesteldheid aldaar. ib. Vuurbraakende bergen.

684. Bronnen. 685. Mineraalen. 686. Boomen en
kruiden. 687. Voornaamste spysen. 691. Genees-
middelen uit het ryk der planten. 692. Klederen
der inwooners. 693. Wilde dieren. 694. Visschen.
218. Vogelen. 721. Insecten, 722. Geboorte der

Kinderen. 722. Ziekten der inwooneren. 723.
Keurslyven. Derzelver nadeelen. 826. a.
KEYSER (J.) a letter to Mr. J. WATHEN in answer
to his pamphlet. so. a.
Kinderen. Opvoeding derzelven. 824. 0. Aanmer.
kingen omtrent derzelver sterflykheid in Sweeden.

827. e.
KLINKOSCH (J. T.) Programma, quo divisionem

herniarum & novam hernia ventralis fpeciem
proponit. 351. Apatome partus capite monstroso.

356.
Kinkhoest. Waarneeming van deeze ziekte. 398.
KÖNIG, Doed eene reis naar Tranquebar. 800.
Koorn. Verhandeling over de ziekten van hetzelve

en derzelver geneesmiddelen. 488.
Koorts. Tusschenpoozende, die op den agtsten dag

wederkwam. 21. Waarneemingen, omtrent deeze
koortsen. 62. sq. en de toevallen, daar op volgen:
de. 07. Dezelve word dikwils door heete koori.
sen gevolg. 73. Waarneeming van eene zeer hard-
nekkige met zwaare stuipen. 588. sq. Aanmerkin-
gen omtrent de oorzaaken en geneezing. 593.

Anderendaagsche, door eene kwyling verá
Aanhoudende. 390. uit verkoudheid. 812.

Missagen, die by het geneezen derzelven
begaan worden. 572, Q.
Koortsbast. Nut van denzelven in verscheide ziek-

teni. 75. Word ook in het zydenwee en de long.

ontsteeking met voordeel gebruikt. 75. KRAFT doed eene reis door Rusland. 201. 859. KRAPF. (C.) Experimenta de nonnullorum ranun

culorum venenata qualitate, horum externo &

interno usu. 39. KRASCHENINNIKOW (S.) Beschreibung des Landes

Kam(chacka. 675. Kronkel. Waardeeming van een' byzonderen kronkel in het darmscheil. 234. in de darmen. 236.

KRÜNITZ

[ocr errors]

zeld. 383.

KRÜNITZ (J. G.) Verzeichniss der vornehmsten

schriften von den Kinderpocken und deren Ein

pfropfung. 412. Kwik. Dezelve is het beste middel, om de Venus

ziekte te geneezen. 93. Verscheide bereidingen daar uit. ib. De mapier, hoe dezelve op het lighaam werkt, verklaart. 24,

Onder den grond van Montpellier gevonó Kwikpleister. Maag-pyn door dezelve verwekt. 554. Kwyling. In welke gevallen dezelve vereischt word.

95. door eene tusschenpoožende koorts belet. 72. door eene anderendaagsche verzeld. 383.

Nadeelen, door dezelve verwekt. 7786

den. 453

L.

[ocr errors][ocr errors]

LA

AISMENT (BAILLIERE DE) word Secretaris by

de Academie te Rouen. 859. LANDUETTE. Deszelfs waarneeming van eene aan

houdende koorts, schielyk in eene Neepende ein

digende, 390. Lapis infernalis. Nut van derzelven tegen vlakken

op het hoornvlies. 8ð. Lupis Lazuli. Dezelve bevat geen koper. 229. Lava. Scheikundig onderzoek van deeze stoffe.

737: LEBRUN heeft een der kleine prysen by de Acade.

mie der Heelkunde te Parys gekreegen. 854. LEHMANN. Deszelfs onderzoek van de gom copal.

229. LEPECHỊN. Berigt omtrent deszelfs reis. 204. Lever. Dezelve is in eene buik-waterzugt zelden ver

hard gevonden. 82. Aanmerkelyke ontaarting van dezelve. 89. Verzweering. 296. 303. Wonde van dezelve. 388. Ziekte van dit ingewand, door

het lossen van eenen steen, geneezen. 389. LEXELL word Adjunct by de Academie te Peters

burg. 859. LINNÆI (C.) Diff. mundum invisibilem breviter delineatura. 637.

(C.C.) Descriptio plantarum rariorum horti -Upsaliensis. fasc. 1. 635. V. Deel. 4. Stuk.

Kkk

Lint.

[ocr errors]

Lintworm. Geheel en al geloofd. 820.
LOBSTEIN (J. F.), is te Straatsburg tot Hoogleeraar

der Ontleed- en Heelkunde aangesteld. 199.
LOCANE. Deszelfs waarneeming van eene zak-

waterzugt, en bedenkingen over de doorbooring

van den buik. 391.
Long, met het borstvlies vereenigt. 541.
Loop en roodenloop, welke in Koppenhagen in.
1757: enz. geregeerd heeft. 76. Middelen, daar
tegen gebruikt. 77. Sq. Ontleeding der lyken
van menfchen, aan deeze ziekte gestorven. 80. sq.

etteragtige, na eene verzweering van de le-
ver. 585.
Los. Beschryving van dit dier. 507.
LOWITZ doed eene reis door Rusland. 201. 859.
LUDWIG (C. G.) Adversaria de contagio varioloso.

399. de Ischuria ex tumoribus veficæ. 813.
Lugc. Dezelve brengt te weeg, dat de aardagtige
deelen van het lighaam samenhangen. 107, 1q.

Doodelyke eigenschappen van eene belioote
lugt: 74;

De koude lugt is in de pokjes zeer nuttig.
616. a.
Lugtgezwel. Waarneeming van een lugtgezwel,

door gebrooke ribben verwekt, en onderzoeking
van de oorzaak, waar door soortgelyke gevallen
somtyds doodelyk zyn. 285.
Lugtverschynfel. Een vuurig in Vrapkryk Waarge-

nomen. 727;
Lysimachia. Nut van dit middel in den loop. 79.

M.

738.

Maag

aag. Derzelver spieragtige lagen beschreeven.
Maagdenvlies. Hetzelve is in eene vryster van

veertig jaaren ongeschonden gevonden. 9.
Maatstokken, door den tyd langer geworden. 726.
MACBRIDE (D.) Experimental Etrays on various
subjects. ico.

An historical account of a new
method of treating the scurvy at sea. 128.
Magazin. Dresdnisches. Zweyter Band. 242.

MA:

« VorigeDoorgaan »