Pagina-afbeeldingen
PDF
ePub

RICHTER (A. G.) Cafus medicus intumescentis & callofi pylori. 55

[ocr errors]

Progr. de variis cataractam extra

hendi methodis. 378.

Rievieren, welker water de lighamen met een harde korft bedekken, zyn in Vrankryk niet zeldzaam. 452.

Rievier-Paerd. Befchryving van hetzelve. 244. Ring-worm, door eene zalf verdreeven, en oorzaak van kwaade toevallen. 582.

Roeft in het koorn. 489.

ROHL (L.) is tot Lid van de K. Academie der Weetenschappen te Stockholm benoemd. 651. Roos, waar uit groen water kwam. 383.

Rotten. Drie foorten van Rotten worden in Kamfchatka waargenomen. 701.

Rottenkruid. Nut van hetzelve in de tuffchenpoozende koorts. 65.

Roux (A.) Journal de Medecine, Chirurgie, Pharmacie. &c. Tom. 22. 382.

ROY (LE) heeft eenen prys van de Academie der Weetenschappen te Parys gekreegen. 853. ROZE heeft een der kleine pryfen van de Academie der Heelkunde te Parys gekreegen. 854. RUDOLPH (J. P. J.) de uftione cranii in Epilepfia. 344.

Ruggegraat, gefpleeten. Waarneeming daar om

trent. 90.

RUMOWSKI doed eene reis door Rusland. 201. Rund-vee. Ziekte van hetzelve. 259. 627. Toe vallen van deeze ziekte. 628. Scheiding der zelve. 631. Ontdekking door de ontleeding. 260. a. 632. Geneezing. 262. ib. a. 633. RUSTON. (T.) An Effay on Inoculation for the fmall-pox. 407.

S.

Sal fedativus Hombergii. 843

Salamander. Dit dier brengt eenen nieuwen ftaart, en nieuwe pooten voort, wanneer dezelven zyn afgefneeden. 528. Sq.

Sal

Salmen. Berigt van het opzwemmen derzelven in de Elbe. 249. Verscheide foorten derzelven worden in Kamfchatka gevonden. 719.

Samenftelfels der zoogende dieren. Aanmerkingen daar omtrent. 639.

SANIE (P.) Deszelfs dood. 429.

SAULNAY (M. DE) Deszelfs waarneeming van de zwarte ziekte. 392.

SAUVAGES (F. BOSSSIER DE). Deszelfs levensbefchryving. 206.

SAVARY. Deszelfs befchryving van den Zee-duivel. 385.

SCHEFFERS (J.G.) Abhandlungen von Infecten. 641. Scheurbuik. Dezelve is zeer gemeen na langduurige tuffchenpoozende koortfen. 71. Geneezing van dezelve op Zee. 119. 120. fq. 128. fq. SCHLÖZER krygt fyn ontflag by de Academie te Petersburg. 859.

SCHLOSSER (J. A.). Deszelfs befchryving van een Amboinfche Haagdis. 848. Deszelfs dood. 861. SCHULTZ (D.) Tal, om den raetta Aolderdomens aernaoende. 823. on Barnsfkötfel i gemen. 824.a. Berättelse om Koppers ympande. 828. a. SCHULZE. Deszelfs Verhandeling over de voornaamfte rykdommen en zeldzaamheden van Saxen in het Mineraal- Ryk. 242. Berigt van eenige zeer groote beenderen en hoornen, hier en daar, vooral in Saxen, uit den grond gegraaven. 249.

[ocr errors]
[ocr errors]

Berigt van het opzwemmen der falmen in de Elbe. 249. Berigt van de legging van de Stad Chemnitz, en van de gegraave lighamen, welke aldaar gevonden worden. 254. - Brief over de ziekte van het hoorn-vee. 259. Berigt van eene verlamming, door de Electriciteit geneezen. 264. Berigt van Violenfteenen, welke in Saxen by Altenberg gevonden worden. 272. Berigt aangaande de schadelykheid der Water-fcheerling. 274. Beidraagen tot de natuurlyke Historie van Saxen. 276. Berigt van eenige foorten van Polypen, welke in de wateren by Dresden waargenomen worden. 279. Schurft door den Merc. fubl. Corrofiv. geneezen. Kkk 5

[ocr errors]

36.

36. Verwiffelt fomtyds met eene tuffchen. poozende koorts. 72. Dezelve heeft zich in zeker geval aan eenen bepaalden tyd gehouden. 775. SCHUTTE (C. H.) Anmerckungen über des Herrn C. L. HOFFMANNS nachricht von einer guten heilart der kinderblattern. &c. 187.

SCHÜTZER legt den poft van Lyf-artz van den KroonPrins van Sweeden neder. 860.

SEBENICO (S.) Diff. qua refpiratio fœtus in matrice ex eventu nupero evincitur effe nulla. 359. SEEFELD (T.) heeft den prys by de Beyersche Academie der Weetenschappen te Munchen behaald. 195.

SENKENBERG (Baron van) Deszelfs dood. 423. Serratula. Befchryving van twee Serratula, by Dresden gevonden. 278.

Sibirien. Berigt van de levenswyze der inwoone. ren. 752.q. Mineraalen, die aldaar gevonden worden. 753.

Skriftvaexling om alle brukeliga faet at operera Starren pao oegonen. 367.

Slaap. Aanmerkingen omtrent den flaap. 836.

der planten. Waarneemingen aangaande dee.

ze vertooning, 842.

Slagaderbreuk in de onderfleutelbeenfche flagader, en in de kropflagader, beide gelukkig geneezen. 150. fq. 153. Aanmerkingen omtrent de operatie, daar by noodig. 154. in de groote flagader. 456. 457. a.

Slakken. Deeze dieren, doorgefneeden zynde, brengen nieuwe deelen voort. 527.

Slanza. Een boomgewas, in Kamschatka gebruikelyk. 688.

Slinger-aap. Befchryving van denzelven. 851.
Slymproppen in het hart. 539.

SOLANDER doed een reis naar het Eiland der Patagoniers. 861.

SOMIS (J.) tot Correfpondent van de Societeit der Weetenschappen te Göttingen benoemd. 423. SOUQUET. Deszelfs waarneeming van eene hardnekkige anderendaagfche koorts en kwyling. 382. Spaanfche vlieg-pleifters. Dezelven zyn niet goed, om de Inenting te verrigten. 24.

Spaan

Spaanfche vlieg-pleifters. Aanmerkingen omtrent derzelver uitwerkingen in het verminderen van de rasheid van de pols. 808.

SPALLANZANI. Précis d'un Ouvrage fur les reproductions animales. 521.

Spekgezwel. Verfcheide waarneemingen daar van. 9. 70. 569.

SPIELMANN. Deszelfs Verhandeling over het Bitu men van den Elfas. 239.

Spin. Befchryving van de fpringende fpin, 28r. Sponfen, konnen gebruikt worden om het bloed te ftempen. 133.

Spyfen. Onthouding van dezelven geduurende tien dagen. 36. geduurende negen. 727. geduurende eenen geruimen tyd. 734.

Staar. Dezelve word 't beft geneezen, door het cryftallyn uit het oog te neemen. 25. De manier van DAVIEL goedgekeurt. 84. Aanmerkingen omtrent dit ongemak. 85. Eenvoudige geneeswyze van den Hr. ACREL. 137. Befchryving en onderzoeking der befte manieren. 367. 378.

STÄHLIN legt den poft van Secretaris by de Academie te Petersburg neder. 859.

STAHL (J. E) Diff. de nonnullis momentis ad curationem Epilepfiæ fpectantibus. 557.

Staphyloma, door den lap. infern. verdreeven. 85. STELLER (G. W.). Kort berigt van deszelfs reis naar Sibirien. 678.

Stem. Aanmerking omtrent de deelen, welke dezelve maaken. 838.

Steenbokken. Berige van die, welke in Kamfchatka gevonden worden. 700.

Steenen in de nieren doen ook fomtyds de blaas aan. 294. in de blaas en nieren. 546. met den

hoeft geloosd. 398.

[ocr errors]

ontbinding van den fteen in onderfcheide

vogten. 807.

Steenfnyding. Aanmerkingen omtrent deeze operatie. 148.

Stonden in een meisje van vier maanden waarge

nomen. 733:

Stoppelen. Het afbranden derzelven aangeraaden.

250.

STÖRCK

1

STÖRCK (A.) Libellus, quo continuantur experi-
menta & obfervationes circa nova fua medica-
menta. 754.

STRACK (C.) Obfervationes medicinales de morbo
cum petechiis. 173.

Strammonium. Is in eene dolheid voordeelig ge-
weeft. 580.

STRANDBERG (Z. J.) Tal, om de fel, fom vid
chroniska fjukdomars botande i allmaenhet be-
gaos. 571. Tal om de fel, fom vid febrars bo-
tande begaos. ib. a.

Struisvogel. Befchryving van denzelven. 267.
Stuipen, voor eene vroegtydige verlosfing waarge-
nomen. 36.

Sulphur auratum Antimonii. Wanneer te pas

komt. 71.

Suttoniaanen. Proeven omtrent derzelver midde-
len, by het inenten der pokjes in gebruik. 409.
Synovia. Ontlafting van dit vogt, by wonden der
gewrigten. 337.

T.

Tabakord in de aamborftigheid gepreefen. 776.

abak. De ftroop, uit de bladen gemaakt,

Tandpyn. Nut van den zeilfteen in deeze ziek-
te. 768.

TARTREAUX (G.) Epiftola Apologetica viri Cel.
B. L. TRALLES adverfus A. DE HAEN in caufa
de Cicutæ ufu. 45.

Taxus. Uitwerkingen daar van op den Struis-vogel.

270. a.

Teeldeelen. Ontaarting derzelven. 740.

Tekenen der ziekten, in eene Syftematische order
gebragt. 776.

TENON. Deszelfs Verhandeling over het affchilfe-
ren der beenderen. 477. fq. ib. a. over eenige
gebreeken der piswegen in drie mannelyke on-
derwerpen. 739.

Thee-plant. Berigt van dezelve. 272.

THIERRY (J. M.) Diff. de partu difficili ex mala
conformatione pelvis. 563..

« VorigeDoorgaan »