Pagina-afbeeldingen
PDF
[ocr errors][ocr errors]

Deeze moet zekerlijk gezocht worden in de ligging, naamlijk, gelijk wij gezegd hebben , ter wederzijde van de rivier de Amstel, betekenende de naam Amstelland derhalven, Land aan den Amstel gelegen ; doch wat de oorsprong van den naam der rivier zelve, (Amstel,) aanbelangt, desaangaande vinden wij niets aangetekend.

[ocr errors]

In onze meergemelde beschrijving van Amstelveen, (bladz. 2.) zagen wij reeds hoe Amstelland van ouds niet behoorde onder de eigendommen van de Hollandsche Graaven, maar eene bijzondere Heerelijkheid van den huize vAN AMs TE L was, en de Heeren, uit dit huis, worden reeds op het jaar 1o19 genoemd, weshalven men kan bepaalen dat Amstelland reeds lan

ger dan zeven en een halve eeuw onder dien naam bestaan heeft,

G R D O T T E,
- n

Wat deeze betreft, alvoorens dezelve zo na mogelijk te bepaalen, moeten wij aantekenen, dat de grootte van Amstelland alleenlijk moet verstaan worden van het Bailluwschap van dien naam, waarvan wij ook eigenlijk thans spreeken: want het Hoogheemraadschap van Amstelland, (waarvan, gelijk gezegd is, straks nader,) beslaat eene veel grootere uitgebreidheid: onder het Bailluwschap dan behooren de volgende Ambachten, als dat van

[merged small][ocr errors][ocr errors]

Men kan derhalven Amstelland, na genoeg, bepaalen te beslaan eenen grond van meer dan 91oo morgen groot, waarop 16oo huizen en veele molens gevonden worden,

De gemelde deelen, waaruit Amstelland bestaat, bevatten ieder weder eenige onderdeelen, en wel als volgt:

(*) De Ambachten van Waveren, Botshol, en Ruigewilnissen worden door sommigen onder Amstelland begrepen, om dat zij met hetzelve een zelfde Bailluw hebben , (en waarom wij dezelven ook in dit Deel van ons werk hebben getrokken,) doch er zijn voorbeelden dat de gezegde Ambachten een afzonderlijken Bailluw gehad hebben, ,,ook,” zegt een onzer geëerde begunstigers, ,,wordt , in den aanstellings- brief van den Bailluw, van dezelven, als

, byzondere districten gewag gemaakt.”

Het "Ambacht van oUD ER K ER K, wordt verdeeld in de Ronde hoep, Groet Duivendrecht, Klein Duivendrecht, Holendrecht. AMST EL v EEN, in de Buitenveldersche polder, de Amstelveen' sche of Middenpolder, de Bovenkerkerpolder, de Legmeer, voords in de buurten, Over Ouderkerk, Waardhuizen, Zwaluwen buurt, de Nes, de Overtoomsche of Heilige weg, tot aan het gebied van Amsteldam, de Noorddammer brug, en de Hand van Leiden. pIE MEN, in Diemen, Overdiemen, Diemerdam, en Diemerbrug: ten aanzien van de gadering wordt dit Ambacht ook verdeeld in de buurten: Bovenkerk , Buitenkerk, Overdiemen en Outersdorp, bij Zeeburg, of jaap hannes. w AvE RvE EN, wordt verdeeld in drie polders, naamlijk de Gemeene polder, of Beoosten Fijleveld, de Hollandsche polder, en Benoorden de Zuwe. De gezegde dorpen, hebben, ieder op zig zelf, hooge Jurisdictie, en zit de Bailluw van Amstelland te recht met Schepemen van ieder dorp, uitgenomen dat Waverveen, in 't Crimimeele, onder Ouderkerk behoort.

[merged small][ocr errors]
[ocr errors][ocr errors][ocr errors][ocr errors]

De Ijperslooter sluis 3 zie over dezelven gemelde onze be- Diemerdammer sluis? schrijving van Diemen. bladz. 9. R E G E E R I N G. De Graaflijkheid stelt over het Bailluwschap van Amstelland een Bailluw aan, zijnde thans (sedert 1787,) de Wel- Ed. Gestr. Heer Mr. PIETER ELIAs, Schepen en Raad in de Vroedschap der Stad Ainsteldam, Bewindhebber van de O. I. Compagnie, enz. deeze vordert, als eders, recht van 's Heeren wege, gelijk men zulks noemt, doch omtrent deeze Heerelijk. heid is zijne regeering daarin bijzonder, dat hij geene algemeene vierschaar spant, over het geheele Bailluwschap, maar in ieder Ambacht der algemeene Heerelijkheid afzonderlijk, met de Schepenen des Ambachts, die aan hem wegens 't Crimineele den eed doen, en wegens het Civile aan den Ambachtsheer: in de dorpen heeft de Bailluw niets omtrent de middenbaare of laage jurisdictie te zeggen. Oudtijds was er een Pluimgraaf over de zwaanen, en een afzonderlijke Rentmeester, de Bailluw voerde alleen het recht van de jagt, zoals thans over geheel Amstelland door hem wordt geëxerceerd. Op wat wijze de Bailluw verkozen wordt, is in onze beschrijving van Dienen, bladz. 9. reeds gezegd. Zie wegens de Regeering van het Watergerecht, vervolgends onder onze afdeeling, ten opschrifte voerende: Het D IJ KGRAAF ef, Hoo GH EEM RAAD sc HAP VAN AMST EL LA N D. Van de *, G E S C H I E D EN I S Van Amstelland in 't algemeen. hebben wij in onze beschrijving van Amstelveen, meergemeld, (bladz. 2.) reeds iet gezegd, thans zullen wij er breeder van spreeken: op het jaartal, onder 't voorgaande art. o UDHEID, genoemd, naamlijk 1o19, vindt men wel, gelijk aldaar gezegd is, van de Heeren v AN AMsTE L gemeld, doch niet in hoedanigheid van vrije bezitters der

Heerelijkheid van hunnen naam , maar als Leenmannen der

Utrechtsche kerk: in 1155 bezat EGBERT vAN AMs TE L de Heerelijkheid van Amstel nog als zodanig, naamlijk als Leenroerig van Utrecht, hij werd, om zekeren twist met den Bisschop, gebannen, doch verzoende zig met hem op bevel van den Keizer, welke zoen echter weder tot nadeel van hem was, want daarin werd bepaald dat hij het geen hij in Amstel leenroerig bezeten had, nu slechts als Stedehouder des Bisschops zoude behou

den: deezen zijn zoon, GIJs BRE cHT DE EER STE, Heer van

Amstel, vinden wij echter weder als Leenman van den Bisschop

van Utrecht vermeld, onder de regeering van deezen moest Amstelland, om zijn gedrag in het bekende geval van Graave LoDE w IJK vAN L ooN, veel lijden , want het werd om die re

den in 12o4, door de Kennemers, die den Amsteldijk doorgestor

ken hadden, met rooven en branden geheel verwoest; dit echter

moesten zij naderhand door eene somme gelds boeten: na dien

tijd vinden wij bestendig de Heeren va N AMs TE L, als Leen

mannen van de Utrechtsche kerk, met betrekking tot hunne Hee

relijkheid Amstelland, genoemd, tot op G IJ s n R ECHT , van

wien wij onder Amstelveen, ter bovengemelde plaatse, gespro

ken hebben, als deelgenoot aan den moord van Graave FLoRis,

om welke reden zijne goederen oen volstrekt eigendom van den

Graaf werden; daarna is, gelijk wij ter gemelde plaatse ook

zeiden, Amstelland nu eens een eigendom van de Utrechtsche

kerk, en dan weder van den Graave van Holland geweest : Graaf JAN vAN AvENNEs gaf ze (gelijk wij in onze meergemelde be

schrijving van Amstelveen, bladz. 12. reeds zeiden,) aan zijnen

broeder GUID o vAN HENE Go Uw EN, naderhand Bisschop van Utrecht, doch na den dood van deezen, trok w I LL EM , de

zoon van Graaf JAN voornoemd, de Heerelijkheid weder aan

Holland: in 1346 verklaarde Keizerin MARGARIE T Amstelland

nimmer van de Graaflijkheid te zullen scheuren, gelijk het sedert

ook daaraan is gebleven - De verdere lotgevallen der Heere

lijkheid in 't algemeen, is vervat in die van de bijzondere deelen

derzelve, aangetekend in onze beschrijvingen dier deelen, art,

6 E SCHIE DEN I & 8 E N.

« VorigeDoorgaan »