Pagina-afbeeldingen
PDF
ePub
[ocr errors]

Hart. Waarneeming van een buitengewoon groot Thart, vol llymproppen. II. 128. Deszelfs won den zyn piet altyd doodelyk. II. 376. 620.

Waarneeming omtrent dat van een eerstge. booren Kind, buiten de Borst hangende, en van het harte zakje ontbloot. II. '652. Beweeging van het zelve, by deeze geléegenbeid waargeno. men.' II. 654. seq. Ontleeding van het zelve. II. 659. Zie ook IV. 222. VI. 91. ibid. a.

Openbersting van het zelve. IV. 5o8. seq.
Ziekte van het zelve. V. 454

Deszelfs klapvliesen in been veranderd. VIII. 555.

ooren zeer verwyderd. VIII. 556. oppervlakte aangevreeten. VIII. 557.

$ "Aapmerkelyke verwydering van het zelve. IX. 586. - Waarneeming van een ruig hart. IX. 790. Soortgelyke gevallep, hier toe betrekkelyk. IX. 792. seq.

vereeniging van het zelve met het harten, zakje. IX. 792.a.

Waarneeming van pyn voor het hart, en bloedbraaking. X. 386.

van eene yrugt. Byzonderheden daar toe be. trekkelyk. X. $38. Harte-zakje. De wonden van het zelve zyn niet altyd doodelyk. II. 367.

Vereeniging van het zelve met "t hart. IV. 222. Deszelfs verettering. IV. 492. VII. 200.

zeer uitgezet en vol vogt. VIII. 556. vol etter. VIII. 557.

Waterzugt van het zelve. Zie Wa. terzugt. IX. 627 825. Hartfeli : Spaawater. Waar geyonden word. II. 828. Hartkloppingen. Oorzaak van dezelven in zenuwziekten. IV. 425." Derzelver gedeezing. II. 868.

Waarneeming omtrent eene hartklopping, verzeld met draaijingen in het hoofd. HARTMANN word Lid van de Keizerlyke Academie der Natuur. Onderzoekers. III. 859.

HART

"

III. 405.

[ocr errors]

HARTMANN Deszelfs proeven met de Electriciteit, III. 859. X. 92.

word Lid van de Keurvorstelyke Academie te Mentz. IV. 205.

Deszelfs opgaave van eenenieuwe manier om bontsems te vangen. VI. 866.

Berige van eenen man, die den ouder. dom van honderd en negen jaaren bereikt had. VI. 867

(J.) Deszelfs verhandeling over de geneesmiddelen der venus - ziekte, en de ontoereikbaarheid van den merc. fubl. corrosivus. X. 37.

(P). Deszelfs verhandeling aan het Genootschap te Amsterdam toegezonden, word goedgekeurd. VII. 667.

(P. J.) ulcus inguinis finiftri, ileique inteftini fapatum. VIII. 60.

Cautiones nonnullæ ad liquoris mercurialis Plenckiani ufam fpectantes. X. 525. HARTSINCK (J: 1.), word Lid van het Genootschap te Vliffingen. vir. 215.

word Drrecteur daar van. VII. 666.. HARVIE (J.) Practical Directions, Shewing a method

of preserving the Perinæum in Birth and delivering the Placenta without violence. VII. 3270 Hasei-muis. Groote. Beschryving van dit dier. III. 3&

van de kleide, HI: 39 HAVEN (F. C.) een der Geleerden, op kosten van

den Koning van Denmarken naar Arabiën gereist. I. 740., Aldaar overleeden;. 1. 741.. HAY (w.) Deszelfs waarneeming van eene vragt,

buiten de baarmoeder gevonden. VI. 293Hayes: Deszelfs waarneeming van eene ziekte van

het oog VI. si. Haze BOMMË (H.DE) tot Directeur van 't Zeeuwsch

Genootschap aangesteld. VI. 454. Hazelaar. Kopstige bevrugting van denzelvep. VL

821. Hazen-mond, Geneezing van dit-ongemak. V.. 138. VIII. 739. 883

HA

[ocr errors]
[ocr errors]
[ocr errors]

ra. VI.

[ocr errors]

door cep

[ocr errors]

Hazon. Deszelfs waarneeming van het put van den

koorts - bast in pokjes, met het vuur verzeld. III. - 818 HEBERDEN (T.). Waarneeming omtrent de toe- en afneemipg der Inwooners van het Eiland Madeia

612. har tomoni Deszelfs Verhandeling over de Elepbantiasis. IX. o.

(w.) Deszelfs berigt van zout, welk gevonden word op den Pick van Teneriffa. - MI. 241.

is van eened - fteen Vrouwsperloop zonder hulp getoosd. Hl. 269.

duni Deszelfs waarneemingen over de Aąrsmadep. IX. 9.

van eene Nagt: blind. heid. IX. 15.

verhandeling over de • Kinderpokjes. IX. 205. 0,

Beschryving van de verkoudheid, welke algemeen geregeerd heeft in Juny en July 1764. IX. 269.

Eenige vraagen, door hem voor. gesteld. IX. 2806 HEDERSTRÖM. Deszelfs manier om de mollen te verdryven. 11.40.

was even if Hedifarum funeeum. T. 319. Heelkugde. Verdeeling derzelve. HI. 616. HEERKENS (G. N.) word Lid van de Maatschappy -te Haarlem. IX. 473.

. Hef. Middel, welk in plaatse van het zelve kan

gebruikt worden. VI. 825 Hegtingen. Schadelykheid en nutteloosheid van de

bloedige. IV.555. feq. a. Aanmerking daar over. VII. 141.

1 Heidelberg. Opkomst van de Universiteit aldaar.

IV. 649.
Heil-bron. Verhandeling over deezen Gezond-bron.

II. 598.
HEIM (P. VAN DER) word. Administrateur van de

Societeit te Rotterdam. X. 684.
HEISTER (L.). Berigt aangaande eede vertaaling
van deszelfs Genees, Heel en Ontleedkundige
waarneemingen. II. 684.

.

· HEL

hem voor

[ocr errors]
[ocr errors]
[ocr errors]
[ocr errors]
[ocr errors]

HELDENHIELM (JOH. A.). Deszelfs proeven om

jonge Boomen in den Winter voor de rotten te bewaareti, en de ingeënte cakjes in den Zomer

voor de hitte der Zonne te beschermen. II. 24. HELL (M.) expeditio litteraria ad polun arctictam. Berigt wegens dit werk. VIII. 444.

word Lid van de Academie te Stok holm. VIII 705 . Helleborafter maximus. Gesneri word geoordeeld

het bette middel tegen de wormen te zye. VIL 124. a. Hellebori albi radix word tegen den beet van een

dollen, hond gepreesen, VI. 91. Helleborus fætidus. Word tegen de wormen gepreesen. II. 839.

Niger. Zie Nies-kruid... HELLOT. Leevens-Beschryving van deezen Geleer

den. I. 743: Helmtjes. Waarneemingen omtrent het stof, in dezelven bevat, van KÖLREUTER. II.734. Van den Baron VAN GLEICHEN. II. 735. Q. Maaksel van het zelve. H. ibid. Hoe het zelve de be. vrugting. bevorderd. Il. 736. Is ook aan ziekten blootgesteld. ill. 702)

Vergelyking van derzelver stof met de zaad - diertjes. VI. 819. Hemicrania. Verhandeling over deze ziekte. V.578.a.

Derzelver toevallen. V. 579. Q." Geneezing. V. 580. a.

:. HeMSTERHUIS (F.) word Lid van de Maatschappy

te Haarlem. IX. 473.1 HENCKEL (J. F.) heeft de Cicuta verscheide maalen vrugteloos gebruikt. II. 64 O

is tot Hoogleeraar der Heelkunde - te Berlin aangefteld. VI. 453:

Neue Medicinische und Chirurgische Anmerkungen. I. Samml. X. 145. II. Samml. HENNERT (J. F.) word Lid van het Genootschap te Vlislingen. VIII. 704,

Behaald den prys by de Academie te Berlin. IX. 906.

HEN

[ocr errors]

X.. 542.

)

!

[ocr errors]
[ocr errors]

.

hoe ge

HENNIKEN. Deszelfs waarneeming van eene doode:

lyke pis - opftopping. VI. 550. HENNINGS word Lid van de Societeic in Dropcheim.

VIII. 248. HENSLER (P. G.). Briefe über das Blatterbelzen. Erster Theil. IV. 767.. Zweiter Theit. y. 609.

- Anzeige der hauptsächlich!tep Rettungs-mittel derer, die auf plötzliche Unglücksfällen leblos geworden Gind. IX. 379. HERDER (G.) behaald. den prys by de Academie van Berlin. VIII. 239. HERISSANT:(L.A.P.) behaald den prys, op de Lee

vens-Beschryving van JAN GOUTIER D'ANDERNACH gesteld. I. 351.1

bekleed by de Academie van Parys de plaats van den Heer FERREIN. VI. 214. Herkaauwing van ryne en onryde dieren, scbied. Vi. 188. 189.

der Rudderen. VIIL 422. Hermaphrodieten. Waarneemingen daar omtrent.

VIII. 134. Gedagten: daar 'over. X. 538. HERMELIN (S. G.) word Lid van de Academie te

· Stockholm. VIII. 705. :' Hermelyotje. Befchryving en leevedswyze van dit

dier. II. 180. Op welke plaatsen men het zelve HERRENQVIST (PF.). Deszelfs Beschryving van de

ziekte der paarden, Farcin genaamt. X. 54: HERRENSCHWAND. Goede uitslag van zyn middel tegen den Lintworm. IX. 033. 634: :

Bedenkingen omtrent dit middel. IX, 637- ibid. a.

} HERMANN (J. G.) de Osteofteatonate. VIII. 332.

roce Chempitz gestorven. IX. 697. Herssenen. Derzelver verzweering oorzaak der yal

lepde ziekte. I. 315. Zyo grooter by de Mege' fchen dan by eenig Dier. L 633. Derzelver merg bestaat uit veele vaten. I. ibid.

Welke wonden doodlyk zyn. U. 377. 618.

Derzeker vliezan zya opgevoelig. II. 791.

Ferg,

vind. II. ;

[ocr errors]
« VorigeDoorgaan »