Pagina-afbeeldingen
PDF
ePub

the eight MSS. he examined in the Royal Library at Paris, with the exception of one (1326); Zonaras too, he observes, distinctly states that Judith was not mentioned in the Apostolic Canons-5. Cot. has in text, after Ἰουδεὶθ ἓν-Μακκαβαίων, τρία· Ἰώβ, ἐν: Ψαλμοὶ ἑκατὸν πεντή κοντα Σολομῶνος βιβλία τρία-Προφῆται δεκαιέξ· ἔξωθεν—and gives the other readings in marg., and states that other MSS. have Makкaßaïкāv οι Μαχαβαϊκών 6. marg. ed. 2. Σολομῶντος—7. Cot. in text τινοῦντες : in marg. 'al. rívovTec-8. Cot. in text, åyévvnros: in marg. ‘al. åídios' -9. Cot. in text, vwσa: in marg. 'al. σ0ɛvwoɛL Kal'-10. Cot. in text, Karapríσε-11. Cot. év in text; in marg. 'al. oùr.'

N. B. Of the eight MSS., which Coteler says he inspected, no mention is made except in the notes at the end of the Canons; and even there he merely produces the reading Makkaßaiwy d from MS. 1326, and from the same Σολομῶντος δ. Προφητῶν βιβλία μὲν ιβ τῶν μικρῶν, τῶν μεγά λων δὲ δ: and observes, that all the words from Ταῦτα δὲ περὶ, to the end, are found in 5 MSS., and acknowledged by the Arabic Version, and John of Antioch, but not by Zonaras or Balsamon.]

Sint autem vobis omnibus Clericis et Laicis venerabiles et sancti libri Veteris quidem Testamenti, Moysis quinque, Genesis, Exodus, Leviticum, Numeri, Deuteronomium; Jesu filii Nave, unus; Judicum, unus; 'Ruth, unus; Regum, quatuor; Prætermissorum ex libro dierum, duo; Esdræ, duo; Hester, unus; Job, unus; Psalterium, unus; Salomonis tres, Proverbia, Ecclesiastes, Cantica Canticorum; Prophetarum duodecim ; unus Esaiæ; unus Hieremiæ; unus Ezechiel; Daniel, unus; Maccabæorum tres. Hos insuper addiscenda tradatur vestris juvenibus sophia pereruditi Sirach.

Nostra vero (hec est, Novi Testamenti) Evangelia quatuor, Matthæi, Marci, Lucæ, Joannis; Pauli Epistolæ quatuordecim; Petri Epistolæ duæ; Joannis tres; Jacobi, una; Judæ, una; Clementis Epistolæ duæ, et Institutiones vobis Episcopis per me Clementem in octo libris nuncupatæ; quas in omnibus publicare non decet ob arcana in ipsis; et nostrorum Apostolorum Acta.

Hæc vero de Canonibus a nobis edicta et præscripta sunt vobis, o Episcopi. Vos autem permanentes in ipsis, salvi eritis, et pacem habebitis. Increduli autem dictoque non audientes pœnas luetis, ac pugnas inter vos et dissensiones perpetuas habebitis, inobedientiæ supplicium congruum ferentes.

Deus autem solus æternus et omnium Creator vos omnes per pacem

in Spiritu Sancto confirmabit, et dissidentes conciliabit in omne opus bonum constantes, inculpatos, irreprehensos, dignesque ducet æterna vita nobiscum per intercessionem dilecti filii sui Jesu Christi, Dei et Salvatoris nostri; cum quo est gloria ipsi per omnia Deo Patri, cum Sancto Spiritu Paracleto nunc et semper in secula seculorum.

And let the books of the Old Testament; the five books of Moses, Genesis, Exodus, Leviticus, Numbers, Deuteronomy; one of Joshua, the son of Nun; one of Judges; one of Ruth; the four books of Kings; two of Chronicles, [lit. of the Omissions in the book of days]; the two books of Esdras; one of Esther; one of Job; one of the Psalter (Psalms); the three books of Solomon, Proverbs, Ecclesiastes, Song of Songs; the twelve books of the Prophets; one of Isaiah; one of Jeremiah; one of Ezekiel; one of Daniel; three of Maccabees; be held venerable and holy both by Clerks and Laymen; and independently of this, it is right that the young should be taught by you in the wisdom of the very learned Sirach for their instruction.

The Canon of the New Books.

Our Gospels (that is of the New Testament) are four, Matthew, Mark, Luke, John; of Paul there are fourteen Epistles; two of Peter; three of John; one of James; one of Jude; the two Epistles of Clemens and the Institutions in eight Books addressed to you the Bishops by me Clemens; which it is not meet to make public, on account of the Mysteries in them; and the Acts of us the Apostles.

But let these things respecting the Canons be solemn injunctions from us to you, O Bishops; and so long as ye abide in them ye shall be saved and have peace; but if ye disobey them ye shall be punished, and have perpetual war with each other, and suffer the fitting punishment for your disobedience.

And God, the only Eternal Creator of all things, shall strengthen you through Peace by the Holy Ghost, and perfect you to every good work, unchangeable, shameless, and unaccused, and deem you with us worthy of Life Eternal, through the Mediation of his beloved Son Lord Jesus Christ our God and Saviour, to whom, and to God the Father, and to the Holy Ghost the Comforter, be Glory in all things now and evermore, World without end!

ADVERTISEMENTS

Partly for the due Order in the

PUBLICK ADMINISTRATION

OF THE

HOLY SACRAMENTS,

And partly for the

Apparel of all Persons Ecclesiastical,

By virtue of the Queens Majesties Letters commanding the same, the Twenty-fifth day of January, in the seventh year of the Reign of our Soveraign Lady ELIZABETH, by the Grace of God, of England, France, and Ireland Queen, Defender of the Faith, &c.

LONDINI,

Cum privilegio ad imprimendum solum. Anno Dom. 1594.

Anno 7. Eliz. R.

THE PREFACE.

HE Queens Majesty of her godly Zeal calling to remembrance how necessary it is to the advancement of Gods glory, and to the establishment of Christs pure Religion, for all her loving Subjects, especially the state Ecclesiastical, to knit together in one perfect unity of Doctrine, and to be conjoined in one Uniformity of Rites and manners in the ministration of Gods holy Word, in open prayer and ministration of Sacraments, as also to be of one decent behaviour in their outward apparel, to be known partly by their distinct habits to be of that vocation, (who should be reverenced the rather in their offices as Ministers of the holy things whereto they be called) hath by her Letters directed unto the Archbishop of Canterbury, and Metropolitan, required, enjoined, and straightly charged, that with assistance and conferences had with other Bishops, namely such as be in commission for causes Ecclesiastical, some orders might be taken, whereby all diversities and varieties among them of the Clergy and the people, (as breeding nothing but contention, offence, and breach of common charity, and be against the Laws, good Usage and Ordinances of the Realm) might be reformed and repressed, and brought to one manner of Uniformity throughout the whole Realm, that the people may thereby quietly honour and serve Almighty God in truth, concord, unity, peace, and quietness, as by her Majesties said Letters møre at large doth appear. Whereupon by diligent conference and communication in the same, and at last by assent and consent of the persons aforesaid, these Orders and Rules ensuing have been thought meet and convenient to be used and followed not yet prescribing these Rules as Laws equivalent with the Eternall Word of God, and as of necessity to bind the consciences of her Subjects in the nature of them considered in themselves: Or as they should add any efficacy, or more holiness to the vertue of publick prayer, and to the Sacraments, but as temporal orders meer Ecclesiastical, without any vain superstition, and as rules in some part of Discipline concerning decency, distinction and order for the time.

Articles for Doctrine and Preaching.

IRST, That all they which shall be admitted to Preach, shall be diligently examined for their conformity in unity of doctrine, established by publick authority, and admonished to use sobriety and discretion in teaching the people, namely in matters of controversie, and to consider the gravity of their office, and to foresee with diligence the matters which they will speak, to utter them to the edification of the audience.

Item, That they set out in their preaching the reverent estimation of the holy Sacraments of Baptism and the Lords Supper, exciting the people to the often and devout receiving of the holy Communion of the body and blood of Christ, in such form as is already prescribed in the Book of Common-Prayer, and as it is further declared in an Homily concerning the vertue and efficacy of the said Sacraments.

Item, That they move the people to all obedience, as well in observation of the orders appointed in the Book of common service, as in the Queens Majesties injunctions; as also of all other civil duties due for Subjects to do.

Item, That all licenses for preaching, granted out by the Archbishop and Bishops within the Province of Canterbury, bearing date before the first day of March 1564, be void and of none effect; and nevertheless all such as shall be thought meet for the office, to be admitted again without difficulty or charge, paying no more but iiii. pence for the Writing, Parchment and Wax.

Item, If any Preacher or Parson, Vicar or Curate so licensed shall fortune to preach any matter tending to dissention, or to the derogation of the Religion and Doctrine received, that the hearers denounce the same to the Ordinaries, or the next Bishop of the same place; but no man openly to contrary or to impugn the same speech so disorderly uttered, whereby may grow offence and disquiet of the people, but shall be convinced and reproved by the Ordinary after such agreeable order, as shall be seen to him according to the gravity of the offence. An that it be presented, within one month after the words spoken.

« VorigeDoorgaan »