Pagina-afbeeldingen
PDF
ePub

poffe habere dicerem. Vnicum fupereft vocabulum , cuius mentionem facere velim : id eft astrupgsov, in epistola vndecima libri fecundi,id quum margini effet adseribendum , & contra 2.4 TDÚpgeov in textu ponendum,huius locum illud occupauit. Neque enim affentior iis qui astoupgson (ex quocunque fit exemplari profectum) admitti poffe arbitrantur, tanquam ex nc709 & pgoy compofitum, vt eo fignificetur Tenue & leue miniiterium.

Cæterùm hoc quoque iis obferuandum eft qui linguam Græcam callent , quàm aptas voces Grzcas & quàm non temerè suis Latinis epifto'lis Plinius immisceat. Quam cautionem Ciceronem etiã adhibuiffe videmus.quum hodie contrà plerique in fua fcripta fuásque præsertim epistolas vocabula Græca inferciant, non quòd aptiora fint Latinis , fed quod ea quum norint, etiam nosle seiri velint. quòd fi multa nossent, iotas illis epiftolas refercirent. Sed cur/objiciet aliquis) Plinius epistola decimaoctaua libri primi voce Græca acgsod uevos vsus eft , quum non effet lignificantior quàm Latinæ aliquot, quæ in prompruerant? 'Dicere enim poterat, Quum illud cogitaffem mecum:vel, Quum illud confideraffem, vel,perpēdiffem.Ego certè exiftimo , quod Græcas Homeri versus fequeretur , ideo illi ibi quoque

Græcè loqui placuiffe. Quod & Græca non subiunxisset, putassem ideo vsum illo paricipio Græco quòd concinnitatem maiorem habere ibi videretur vfus participii: quum Latini nullum habeant quod planiè Græco illi refpondeat. nam Meditatus non æquè loco illi conuenit. Veo, tip oppopet mihi quifpiam fortassis & vocem

and tavcov, qua vsus est libri primi epistola tertia, & rogabit quid in ea imbwi3 ev neceffe fuerit , & annon Platanetum dicere potuerit. Ego Platanetum, sequendo analogiam, posle dici non nego: red Platanonem dixiffe Romanos tum temporis ex Martiali etiam colligo,apud quem legimus libro tertio. Proxima centenis oftenditur vrsa columnis,

Exornant pictæ qua platanona fera. Quòd si ne huic quidem rationi acquiescat , Plimium non ad de Tavedb ( vel platanon ) opacissimus, fed platanus opacistima fcripfiffe credat , ve habent alia exemplaria. Ineptus autem eset sie. tiam verb. nereine & on saate obiiceret ( pio quibus & alia leguntur , vt dicam in Græcarum Pliaj vocum interpretationibus) quum non eius, Sed aliorum fint, quorum fermonem refert. Ea autem quibus vtitur, tam nomina quam verba , significantia funt : neque certè cur nomine fuse xepcínios ( exempli gratia ) potius quàm Latino vtatur quopiam , quæfcurus est is qui vim eius intelliget. nihilo enim magis pussparitios quàm pieperti

polegs ( quod ad candem fignificationem pertinet exprimere vnico vocabulo Latina lin. gua poteft. Quòd fiquis vim illius vocabuli pese xprímos perspe&am habens, Plinium tamen in co é mlwitch quereretur, næ is.effet verè pixpois πος. Ιnfigue vocabulunm eft ctiam αφιλόκαλον, quo vtitur in proximè fequente epistola ) ficut & simhle varer , quod nonnulla exemplaria loco illius habere, monui & antea. Et quod de iponóκαλον, ιde de φιλόκαλος) cuius etiam vfum apud eum habemus ) dicendum eft. Pro quo tamen cio xgyvóponos etiam legi: quod nihilo magis

Latinè voce vna dici potuisset.

Enim vero non folùm apertè emnish Plinius in fuis hisce epistolis, (SMlwiz ev autem ounc apo pello Græc. verba vsurpare.quod facere dici po. telt & eo in loco vbi Pioæmiatur dicit ) verumetiam occultè, vt ita dicam:quum ( vt antea oftedi) verbis quibusdam Latinis eam det significa. rionem, (inofitatam alioqui, aut certè parum vsita tam, quam habenc Græca quibus illa in prima & propria significatione respondet. Atque hoc exemplis quæ antea artuli clarius fiet. Addo au. tem, & quædam Græca loquendi genera imitari: ex quibus vnum hoc in loco habemus,qui claudit epiftolam vigesimam fextam libri septimi. Poflan ergo , quod pluribus verbis, pluribus eciam voluminibus philosophi dicere conantur , ipse breuiter tibi mihique prxcipere,vt tales effe fini perseueremus, quales nos futuros profitemur infirmi. Neque enim illud , Vt tales esse fani perse

aliud fonare puto quàm quod Græci dicerent Ivo úzsajrortas (vel ev twigscéves ) 70103 τι διαπλωμδυ όντες. Sed hic fibi valedicam le&or, & te illo ipfo Græco genere loquendi vtēs, rogabo vi velis pro hisce meis laborib° poi .. dus i diATINGIYO

Utre US >

[ocr errors]

INDEX EPISTOLARVM

P LINII, SE CV M D V M.

ordinem alphabeti.

C.

A Acilio.

96

190 Catilio.

67
110

nio. 47.206. 242,
Adriano , vide An- 264.330
tonino

Capitoni.

162
Albino.

95
Anniano.al. Annio 60 Catilio Seuero.

32
Antonino.II. 134. 166 Celeri.

240
Sed in primo loco le- Cereali.
gitur & Arriano.

Clementi.
Apollinari. 48.154 Coloni.

304
Aristoni.

149.277

Cornelio Tacito. 8.
Arriano, 1,50.55.116. 27
124.182.291

Cornelio Titiano 24
Attio Clementi. 14 Corneliano. 276
Augurino. 304

Corellix Hispullæ. 74
Auito.
45 Corelliæ.

2;8
Babio Hifpano.

35

Cornuto. 246.257
Caleltrio Tyroni. 17

Euritio,

23
Calphurniæ. 184. 188. Fabato.

215.235
228

Fabato prosocero.109.
Caluinæ.

42 167. 192. 239. 247.
Caluifio.

69 288.273
Caluifio Rufo.302.71. Fabio Lufto. 16
103,161 262

Falconi. 142,247:313
Caninio Rufo.
3 Feroci,

237
Caaninio. al, Canic Flacco,

8.49

[ocr errors]

210

20

[ocr errors][ocr errors][merged small]

NDEX
Fundano. 129.186 Nasoni.

114
Fusco. 232.334.338 Nepoti.40.99.141.201
Gallo. 61.132.289 O&auio Rufo.
Geminio.248.265.292. Oppio.

333
306.329

Paulino. 39.176.300
Genitori.

256.314 335
Geniali.

276 Paterno suo. 127.283.
Hifpano.

326
Hispulle. 134.274 Plinio Paterno,

31
Iulio Genitori

93 PompeixCelerinæ foc..
unio Maurico.

4
Iuniori.

282 307 Pompeio Saturnino. 10
lufto.

224 Pompeio Falconi. 34
Lepido. 114 Pomponio Ballo. 139
Licinio Suræ. al. Lici Pontio. 170.213.226
nio suo.

145 Prisco.56.107.188.231.
Luperco. 43.322 243
Macrino. 46.76.228 Proculo.

98
234.2841301

Præsenti. .

225
Macro. 78.175.209 Quadrato. 213.308
Mæfjo Maximo.
140 Quintiliano.

219
Mamiliano.
314.322 Restituto.

199.223
Marcellino.

172.293 Romano, vel Voconio
Maurico.

194 Romano. 37.144.195.
Maximo. 58 74.105. 220.271.303 327

136.152 191 222.251. Romario Firmo. 26
288.295.298.

Rufo

179.250
Miniciano.
275 Rufino.

286
Minutiano. 86.121 Rusoni.
Minusio

236 Ruftico.
Minutio Fundano. 1 Sabino. 120.200.299.
Montano,

255.266

315
Muitio,

66 Sabiniano. 318-321
Muftio,

329

316
328

337 Sardo,

« VorigeDoorgaan »