Pagina-afbeeldingen
PDF
ePub

Tam Corellia Corelli filia aduerfum C. Cacilium: qua defenfione quum deterreri poffet , quin eras Secundo amicus de consul defignatus , tamen quum recordabatur patru Corelli, cui plurimum debebat, sperat nullam reprehenfonem fed landom etiam ab spso Cacilio consequuturum.

C. PLINI VS GALLO

ANTONI

סא

[ocr errors][ocr errors]

Corelia ET admones & rogas vt fufcipiam abfentis Cælium, **Corelliæ causam contra C. Cæcilium,con

fulem defignatum. Quòd admones gratias ago:

quod rogas ,queror. admoneri enim debeo" ** Corelj

fciam : rogari non debeo yt faciam quod mihi non facere turpissimum est. An ego tueri*Corel li filiam dubitem? Eft quidem mihi cum ifto co

tra quem me aduocas , non planè familiaritas, adhor ipfe

sed tamen amicitia: Accedit huc dignitas hó minis, *acque hic ipfe cui deftinatus eft honor: cuius nobis hoc maior agenda reuerentia eft, quòd iam illo fun&i fumus. Naturale eft enimi

cuique vrea quæ quis adeptus eft,ipfa quàm amulimari

plissima exiftimari velit. Sed mihi cogitātiadfuturum mc Corelli filiæ,omnia ilta frigida & in nania videntur. obuerfatur oculisille vir quo neminem ætas noftra grauiorem , fan&iorem, fabriliorem denique tulit : quem ego quum ex admiratione diligere cæpiffem , quod euenire.' contrà folet , magis admiratus fum , poftquam penitus infpexi. "Infpexi enim penitus : nihild mc ille secretum, non ioculare , non serium,non trifte, non lætum. - Adolescentulus eram, & iam miki abillo honor;atque etiam (audebo dicere)

[ocr errors][ocr errors]

reuerentia, yt æquali habebatur.ille meus in pe.
tendis honoribus suffragator & tekis: ille in in-
choandis dedu&or & comes : ille in gerendis
confiliator & re&or.ille denique in omnibus of
ficiis noftris , quanquam & imbecillus & fenior,
quafi iuuenis & validus conspiciebatur. Quan-
cum ille famz mex,domi, (quantum Jin publico,
quantum sciam apud uuenibue altruxit? Nana
quum fortè de bonis

apud Neruam
imperatorem sermo incidiffet, & plerique me
laudibus ferrcot, paulisper se intra sitentium te?
nuit, quod illi plurimum autoritatis addebat:de-
inde grauitate quam noras , Neceffe eft (inquit)
parcius laudem Secundum,quia nihil nisi ex confi-
lio meo facit. Qua voce tribuit mihi , quantum
petere voto immodicum crat, nihil me facere
non sapientiflimè, quú omnis'ex confilio sapien.
tissimi viri facerem. Quinetiã moriens, filia fuze 14.2 %?
(vt ipsa solet prædicare) Multos quidem amicos
(inquit)tibi in longiore vita paraui, præcipuos ta-
men; Secundum . Cornutum. Quod dum recor-
dor,intelligo mihi laborandum nequa parte
dear hanc de me fiduciam prouidentisfimi viri
*destituiffe. Quare, ego verò Corelliæ adero

fefellik promptissimè , nec fubire offenfas recusabo: quanquam non folùm veniam mc , verùm etiam laudem apud'iftum ipfum, à quo,vtais, noualis fortasse vi fæminæ inteâdicürs arbitror consequuturum, & hæc cadem in a&ione, lacius fcilicer & vberius quàm cpistolarum anguftia finunt, contigerit mihi vel in excufationem vel etiam in commendationem mram dicere. Vale,

[ocr errors][ocr errors]

18

[ocr errors]

Argumentum
Axronini epigramma

mata Graca laudat,qua quum Latinè Sectandus conatus effet exprimere , mulrum ab illos decidit

. C. PLIN. AN:TO, NINO

s Vemadmodum magis approbare ribi poffim Q

quantopere mirer epigrammata tua Grzca,

quam quod quædam æmulari Latinè & expri( tentaui in de

merc*centaui?In deterius tamen * accidit hoc: erius quides primùm imbecillitate ingenij mei, deinde inoAccidit hoc pia:*vel potius , vt Lucretius ait, hac egestare

patrij sermonis. Quod fi hæc,quæ funt Larina,& mea shabere tiķi aliquid venuftatis videbuntur,

quantum putas ineffe eis gratia, quæ * & Åte & qux saiki & Græcè preferuntur? Vale.

ac pot

-35320sia. Argumentum.

Gratulatur fibi do Hifpulla quòd vxor Calphume nia fe dignam maioribus fuis oftenderet: nam Glas gabatur Secundi iaudibus,nec corpus sed gloriam itpius exofculabatur. ÇCILIN HISP V L L AE

9:00 pm ESVAE, $. a , CVm his pietatis exemplum fratrémque oprip será & amantiflimatui pard charicare dilexes is, fitiú ó que eius.ve quam diligas', nec tantùm fmitä eiús verumetiam patris amifa* affe&om cpræsentes , non dubito maximo tibi gaudio ore quin cognoucris dignam patre, digpam

Nietra

mat arque ci

te,dignam auo euadere. Summum est acumen'
fumma frugalitas:amat me, quod caftitatis in-
dicium eft. Acceait his studium litterarum quod
ex mci charitate concepit. Meos libellos ha;
bet, le&itat, edifcit etiam. Qua illa folicitu-
dine
quum

videor a&urus , quanto quum egi
gaudio afficitur? Disponit qui nuntient fibi
quem assensum,quos clamores excitarim , quem
cuentum iudicij tulerim: eadem fiquando recito; prosintesa
in*proximo discreta velo sedet, laudésque no-
ftra's auidiffimis auribus excipit. Versus quidem
neos cantar“ formátquc cithara , non artifice & iam fo?.
aliquo docente

sed amore , qui magister est optimus. His ex caufis in fpem certissimam adducor , perpetuam nobis maiorémque in dies futuram efie concordiam. Non enim ætacem meam aut corpus , quæ paulatim occidunt ac senescunt,fed gloriam diligit. Nec aliud decet tuis manibus educatam , tuis præcepiis inftituram:

: quæ nihil in contubernio tuo viderit, nisi fan&um honestúmque: quæ denique amarc me ex cua prædicatione consueverit. nam quum matrem mcam" parentis loco venerere , méque parennis viec à pueritia ftatim formare, laudare, calémque dilexeris, me qualis nunc vxorimex videor , ominari folebas.* Certatim ergo tibi gratias agimus:ego, quòd illam mihi:illa,quod me fibi dederis , quafi inuicem*delegeris. Vale.

clegeris,

[ocr errors][ocr errors]

Argumentum,
In genere indicat quid fentiat de libris Nenija
Max.in quibus ingenium, sublimitatem, elegantia,
varietatem ac pulchritudinem probat.

i, jiji.

[ocr errors]
[merged small][ocr errors][merged small]

) notum

Vid fenferim de fingulis libris euis
libi,vt

quemque perlegeram, feci: accipe nunc quid de vniuersis generaliter iudicem. Ést opus pulchrum,validum,acre,fublime, varium, elegans, purum,figuratum, fpatiofum eciam, & cum magna tua laude diffufum. In quo tu ingenij fimul dolorisque velis latissimè ve&us es , & horum vtrunque inuicem adiumento fuit. Nam dolori sublimitatem & magnificentiam , [ingenium,} ingenio vini & amaritudinem dolor addidit. Vale.

Argumentum Deflet apud Velium Cerealem interitum Hclui. diarum fororum ,que a partu mortua fuerant. Pris miam dolet mortis genere -, deinde conqueritur,pro. lem Helsidij,quem fummè dilexerat, in dies mino rem fieri C. PLIN. VELIO CEREALI

[ocr errors][merged small]

TRistem & acerbum cafum Heluidiarum foro,

rum'vtraque à partu , vtraque filiam enixa deceflit. Afficior dolore, nec tamen supra mo. dum dolco. ita mihi lu&uofum videtur quod puellas honeftislimas in fore prima fæcunditas abftulit. Angor infantium forte, quæ funt parencibus starim, & dum nascuntur,orbarà. Angoroprimorum maritorum , angor etiam meo nomine. Nam patrem illarum defun&um quoq; perreucranrillimè diligo, rea&ione mca i librisque

« VorigeDoorgaan »