Pagina-afbeeldingen
PDF
ePub
[ocr errors]

legi,vænire volumina Tranquilli mei. AEquú est nos in amore tam mutuo eandem percipere ex re voluptatem, qui tu perfueris ex nubis, Vale.

1

Argumentum Quia Fabatus Prosocer porticum extruxerat, de in ornatum portarum pecuniam promiserat , ida co Secundus munificentiam illius commendat inci. tátque. C. PLIN. F ABATO PROSO.

[merged small][ocr errors][merged small]
[ocr errors][ocr errors]

A Ceepi litteras tuas ,ex quibus cognoui fpe- Recept

ciofillimam te porticum fub tuo filiique tui nomine dedicasse, sequenti die in portarum ornatum pecuniam promisille,vr initium“nouæ li

fequenes beralitatis esset consummario prioris. Gaudeo primùm cua gloria, cuius ad me pars aliqua pro neceffitudine noftra redundat: deinde quòd memoriam loceri mei pulcherrimis operibus video proferri:poftremò quòd patria nostra florescio, quam mihi à quocunque excoli iucundum , à te vero lætissimum eft. Quod fupereft,deos precor vt animum istum tibi , animo ifti tempus quàm. longissimum,tribuant. Nam liquet mihi furu- masini sum vt pera&o quod" proximè promififti , inchoes aliud. Nefcit enim femel incitata liberalitas stare,cuius pulchritudinem y sus ipfe commendat, Vale:

Argumentum. Orationem quam apud municipes fuos habueras paucio Amicis recitatam judisjo Scauri subdir.

1. iii.

[merged small][merged small][ocr errors]

attendar

Recitaturus oratiunculam quam publicare co

gito,aduocaui aliquos,vt vererer:paucos , yt verum audirem. Nam mihi duplex ratio reti. gandi:vna, solicitudine*incendar: altera, vt ad

monear, fiquid fortè me, *yt meum fallit, tuli Femecum quod petebam: inueni qui mihi copiam confilii

fui facerent. Ipfe præterea quædam emendanda annotaui.Emendaui librum quem misi tibi. Ma

teriam ex titulo cognosces,cætera liber explica, 1:26.

bit:quem iam nuncoportet* ibi confuescere, vt fine præfatione intelligatur. Tu velim quid de vniuerfo,quid de partibus sentias, seribas mihi. Ero enim vel cautior in continendo, vel constātior in edendo, li huc vel illuc autoritas tua ac. cefferit. Vale.

Argumentum. Notum argumentum præcedente' iam epiftola ad Valerianum , qua illum incitauerat audire quid futurum effet de accusatione Tufcille Dominati: quo aduocato vsi fuerant Vicentini contra Soter.

tem.

C. PLIN. VALERIANO

SVO

S.

BT

tu rogas,& ego promifi,fi rogafles, scripturum me tibi quem habuisset euentum poftulazio Nepotis circa Tuscillum Nominatum. Indu. &us eft Nominatus,egit ipse pro fe nullo accufants. Etenim Legati Vicentinorum oon modò

rat. sane

olaina fum

non prefferunt cum, verumtiam subleuauerunt. Summa defensionis,non fidem sibi in aduocatio. ae sed conftantiam defuiffe : defcendiffe vt a&urum, atque etiam in curia vifum:deinde fermo. nibus amicorum perterricum rece[be.monitum enim ne desiderio senatoris non iam quasi de nudinis, fed quali de gratia, fama,dignitate certantis tam pertinaciter, præsertim in fenatu repugnaret:alioqui maiorem inuidiam quàm proximè*paffurus. Erat sanè verum: tamé à paucis ac

paffurus eclamatum eft. Inde fubiunxit preces multúmque prius came lacryma rum: quinetiam tota a&ione homo in a paucis ac. dicendo exercitatus operam dedit vt deprecari

. magis (id enim & fauorabilius & tutius) quàm defendi videretur. Absolutus est sententia defi. gnati consulis Afranii Dextri,cuius hæc fumma: Melius quidem Nominatum fuiffe fa&urum G caufam Vicentinorum eodem animo quo susceperat pertuliffet:quia tamen in hoc genus culpa non fraude incidiffet, nihilque dignum animaduerfione admififfe conuinceretur , liberandum itave Vicentinis quod acceperat,redderet. Ar fi V. senserunt omnes,præter "Flauium Aprum. Is interdicendum ei aduocationibus in quinquénium cenfuit: & quanuis neminem autoritate traxiffet, constanter in sententia manfit:quinetiam Dex- primum trum, qui primus diuersum censuerat , perlata lege de fenatu habende , iurare coegit è republ. elle quod cenfuiffet:cui, quanquam legitimæ po

ne exprobra ftulationi,à quibusdam reclamatum est: * expro, se ei tentétia brare enim censenti ambitionem videbatur. Sed dicerentury priusquam fententiæ dicerentur , Nigrinus tribunus plebis recitauit libellum disertun & gra40.1 ; quo questus est vænire aduocationes , væ

[ocr errors]

L. Acre

*

6

nire etiam præuaricationes: in lites coiri:&glo., siæ loco poni ex fpoliis ciuium magnos & ftatos redditus. Recitault capita legum admonuit sem natusconfiliorú:in fine dixit petendü ab optimo principe, vt quia leges,quia fenatusconfulta cotemnerétur, ipse cantis vitiis medcretur. Pauci dies,& liber principis feuerus , & tamen moderatus leges ipfim, ist in publicis a&is. Quàm me iuuat quod in causis agendis non modò pa

&ione, dono,munere, verumetiam xeniis semjubenda -, per abftinui. Oporcet quidem quæ funt inhoal. prohibé nesta non quafi illicita, sed quafi * pudenda vita

re: iucundum tamen li prohiberi publicè videas quod núquam tibi ipse permiseris. Erit fortasse, immò non dubiè , huius propofui mei & minor laus; & obscurior fama, quum omnes ex neceffitate facient quod ego sponte faciebam. Interim fruor voluptate, quü alii diuinum me , alii meis rapinis , mex auaritiæ occurfum per ludum* as iocum dicitant. Vale.

da

acceptum

Argumentum. Lætatur curam via AEmiliæ demandatam Cora nuto Tertullo,amicißimo & optimo viro : cumque præfe&turam arary,deinde confulatum gesserat: ne minus exultas temporum felicitate, qua boni dignitates consequantur:dem m enarrat quibufcum fuifi fet in municipio fuo,quum intellexit hanc nouam disa gnitatem Tertullo traditam.

C. PLINIVS PONTIO

SVO

S.

Secesseram in municipium, quum mihi nun. siacum est, Cornutum Tertullum afcepire

[ocr errors][ocr errors]

Æmiliæ viæ curam. Exprimere non poílum
quanto sim g tudto affe&us & ipfius & meo no.
mune ipfius,quòd fic licct , ficut eft,ab omni am-
bitie

tione lógè remotus: debet tamen ei jucundus
tífi honor vltrò datus:meo,quòd aliquanto ma-
gis me delectat m ndatum mibi officium poft-
quam par ornuto datum video. neque enim
augeri dignitate quam æquari bonis , gratius,
Cornuto autem quid melius?quid fan&tius? quid
in omni genere laudis ad exemplar antiquitatis
expressius?' quod mihi cognitum est non fama,
qua alioqui optima & meritislima fruitur , fed
longis magníique experimentis vnà diligimus,
vnå dileximus omnes ferè quos ætas nostra in
vtroque sexu æmulandos tulit:quæ societas ami-
citiarum arcuitfima nos familiaritate coniunxit.
Accessic vinculum neceffitudinis publicæ. Idem
enim mihi, vt fis collegasquafi voto peritus, in
præfera ærarii fuit:fuit & in consulatu.tú ego
qui vir & quantus effet galtillimè inspexi , quum
leqrerer vi mag Itrum,vt parenté vereres:quod
non am ætatis maturitate quam vitæ mereba-
tur, His ex caufis, veilli,fic mihi gratulor, nec
priuatim magis quàm publicè, quod tandem ho-
mines non ad pericula; vt prius , verùm ad ho-
nores virtute perueniunt. In infinitum epistolam
extendam,fi gaudio meo indulgeam.“. Præues. Przuenam
for ad ea quæ me agentem hic nuntius depre-
hendit. Eram cum prosocero meo, eram cum

'amica vxoris,eram cum amicis diu defideratis, amica ) sircumibam agellos , audiebam mulrum rufticarum querelarum : rationes legebam inuitus & curfim(aliis enim chartis , aliis sum literis'inje tiatus) sæperam etiam itineri me præparate

1

« VorigeDoorgaan »