Pagina-afbeeldingen
PDF
ePub

deatur probare, di apertè modum agendi fuo tem pore improbat:poftquam publicos mores notauit, ad fuos & Arriani amici reuertitur.

[merged small][merged small][ocr errors]

enien

Soleo nonnunquam in iudiciis quærere Mar

cum Regulum : nolo enim dicere desiderare. cur ergo quæro?habebat ftudiis honorem , timebat,pa' lebat,fcribebat:quanuis non poffet dedifcere illud ipsum, quòd oculum modò dextrum, modò finiftruni circumlinebat: dextrum, fi à petitore:alterum,si à poffeffore esser a&turus : quòd candidum splenium in hoc auc illud supercilium transferebat:quòd femper aruspices confulebac de a&ionis euentu, animi fuperftitione , red tamen'à inigno studiorum honore veniebat.*lim illi perquam iucunda vnà dicentibus , quod libera tempora petebat , quòd audicuros conrogubat. Quid' denique iucundius quàm sub alterius inuidia, quandiu velis, & in alieno auditorio quasi deprehenfum commodè dicere? Sed vtcunque fe habent ifta, bene fecit Regulus, quòd est mortuus, melius fi antè. Nunc enim fanè poterat fine malo publico viuere sub eo principe, sub quo nocere non poterat. ideo fas cst, nonnunquam eum quærere. Nam poftquam obiit ille,increbuit pallim & in aluit consuetudo, binas vel fingulas clep!ydras , interdum & dimidias,& dandi & petendia Vam & qui dicút, egiffe malunt quàm agere: & qui audiunt, finire quam iudicare.tanta negligentia , tanta defidia, tiara denique irreverentia ftudiorum periculo,

[ocr errors]

obtinebat

1

rúmque eft. An nos fapientiores maioribus no-
stris?nos legibus ipsis iuftiores, quæ tot horas,
tot dies,tot comperendinationes largiuntur? he-
betes illi & fupra modum tardi? Nos apertius
dicimus,celerius intelligimus , religiofius iudi-
camus, qui paucioribus clepsydris præcipita-
mus causas, quàm diebus explicari folebini? o
*Regule, qui ambitione ab omnibus* obrinebas Regulum;
quod fidei paucissimi præstant. Equidem quo-
ties iudico , quod vel (epius facio quàm dico,
*quantum quis plurimum poftulai* aquæ doet- quantum
enim temerarium existimo,diuinare quam fpa. mumiepori:
tiosa fit caufa inaudita, tempusque negotio fini- poftulat, tá-
re,cuius modū ignores: præfertim cum primum

qui docet,
religioni suæ iudex patientiam debeat, quæ pars led quanta
magna iuftitiæ eft. ' At quædam fuperuacia di- quis pluri-
cuntur:etiam:sed satius eit & hæc dici, quàni no mum poftue
dici neceffaria. Præterea, an sint fuperuacua nili addo etjake
quum audieris, foire non possis, Sed de his me
lius coràmyvi de pluribus vitiis ciuitatis. Nara
tu quoque anore* communium soles emendari communi
cupere quæ iam corrigere difficile est. Nuncre-
spiciamus * domos noftras. Ecquid omnia in rua sofra,
recé?in mea noui nihil. mihi autem & gratiora
funt bona,quòd perfeuerant: & leuiora incom-
moda, quòd afsucui. Vale.

tum de to

[ocr errors][merged small]

Argumentum.
Vero, agricolationi intento , commendat

agru
quem nuirici fuæ dono dederat,

C. PLINI VS VERO

S V O

S.

Gatias ago quòd agellum quem nu-rici meæ
donaueram colendum suscepisti. Erat quursa

illj.

.

donarem centum millium nummûm: poftea, de crescente redditu, etiam pretium minuit, quod nunc te curante reparabic. Tumodò memineris commendari tibi à me non arbores & terram (quaquam hæc quoque)sed munusculum meum, quod efle quàm fru&uofiffimum non illius magis interest quæ accepit,quàm mea qui dedi. Vale.

SV. AE

[ocr errors]

Argumentum.
Conqueritur non filo licuisse per occupationes in
Căpaniam cum vxore Calphurnia fecedere: inibi-
que multa amabiliter disserit, & hortatur vt faltem
pluribus epiftolistim ori juo prouideat.Calphurniam
Secundi vxorem teftantur tres eiufilem epiftolæ,
Sidonius libro fecundo.
C. PLIN. CALPHVRNIAE.

4 NVnquam sum magis de occupationibus meis

queltus,quæ me non funt paffz aut proficifcentem re valetudinis causa in Campaajā prosequi,aut profe&am,è veftigio fubfequi. Nunc enim præcipuè fimul effe cupiebam , vt oculis meis crederem quid viribus , quid corpufculo

*acquireres, & qui denique feceflus, voluptates, sosenava regionisque abundantiam *inoffensa transmit.

reres. Equidem etiam fortem te & non fine cusa desiderarem. est enim suspensum & anxium de co quem ardentisfimè diligas, interdum nihil fsire. Nunc verò me cùm abfentiæ tum infirmitatis cux ratio, incerta & varia solicitudine ex.

Vercor omnia [imaginor omnia) quxque natura metuentium eft,ea maximè mibigua

adpareres,

Bindirs

terret.

:

maximè abominor fingo. Quo impensius rogov?
timori meo quaidie fingulis , vel etiam binise
pistolis consúlas. Ero enim securior, dum legami
ftatimque timebo, quum legero. Vale.

[ocr errors][merged small]

Licinius Nepos postquam Varenus obtinuerat ut
fibi teftes pro defenfione liceret euocare , cæpit petere
vt legi repetundarum adiiceret ur licere reis denun-
tiare testes.cui relationi multi contradixerunt, fed
prasertim lubentius Celsus: inter quos orta conten.
tione ad lites vsque

proceffum eft.
C. PLIN. VRSO

[blocks in formation]
[ocr errors]

Scripferam tenuiffe Varenum , vt sibi euocare

restes liceret,quod pluribus æquum, quibufdam iniquum,& quidem pertinaciter visum, ma” ximè Licinio Nepoti,qui sequenti fenatu, quum de rebus aliis referretur,de proximo senatuscosulto differuit , finitámque causam retra&auit. Addidic etiam, petendum à consulibus vt refer. rent sub exemplo legis ambitus,de lege repetádarum gan placeret in futurum ad eam legem adijci,vt ficut accufatoribus inquirendi , testobúsq; denuntiandi poteftas ex ca lege esset : ita reis quoque fieret. Fuerunt quibus hæc eius oratio, vt fera & intempestiva & præpoftera, displice. ret:qux omisso contradicendi tempore caftiga. set pera&um cui potuiffee *occurrere. lubentibus occurrere

venici su quidem Celsus prætor, tanquam emendatorem renatus,& multis & vehementer increpuit. Re fpondit Nepos;surlúsque Celfus;ncuter conius

[ocr errors]

meliis temperauit. Nolo referre quæ dici ab ipfis moleftè culi:quo magis quosdam è numero noftro improbauisqui modò ad Celsum , modò ad Nepotem,proue hic vel ille diceret, cupidi. tate audiendi curgitabant : & nunc quafi ftimularent & accederent , nunc quafi reconciliarenc componeréntque, frequentius singulis sambobus interdum propitium Cæfarem, vt in ludicro aliquo precarentur. Mihi quidem illud etiam peracerbum fuit , quòd sunt alter alteri qui pararent indicati. Nam & Celsus Nepoti ex libello respondit,& Cello Nepos ex pugillaribus. Tan

ta loquacitas amicorum fuit , vt homines iurgaconucniffet. tori idipsum inuicem scirent , tanquam *conue

niffent. Vale.

Argumentum. Qisam diligenter pro amicorum dignitate debeamus operam noftram ac nostrorum preftare, fatis ali. br. fel præfertim hac epiftola monet Secundus, qui pro Iulio Nafone bonores petituro rogat Fundanum fuum vt ideò veniat Romam quia fufceperat candidatum: Kyu verebaturali repulfam paierctur , ne fibi illudereiur.

C. PLIN. FVNDANO

[merged small][ocr errors]

Siquando,nunc præcipuè cuperem esse te Reo

mr,& lis rogo. Opus eft mihi voti, laboris, Solicitudinis focio. Perve honores Iulius Naso, petit cum multis, cum bonis, quos,vt gloriofum, lic est difficile fuperare. Pendeo ergo, & exerceos (peatque afticior mecu, & me consularem

« VorigeDoorgaan »