Pagina-afbeeldingen
PDF
ePub

bus, cogitanti,hic quoque in conditionibus deligendis ponendus eft calculus. Tu fortaffe me pures indulfille amori meo , supráque ifta quam res patitur sustulise : at ego fide mca fpondeo futurum vt omnia longè ampliora quàm à me prædicantur , inuenias. Diligo quie dem adolescentem ardentissimè , sicut meretur. Sed hoc ipfum amantis eft , non onerare cum Jaudibus. Vale.

CLARO

SVO

[ocr errors]

Argumentum. Septitius Clarus promiserat se venturum ad ceea nam, fidémque fefellerat: Secundus itaque enume

rat paratos cibosseumg in ius damnı dari vocat. FKVTIO. S. C. PLIN. *SEPTITIO

HEus tu, promittis ad cænam,nec venis. di

citur ius, ad affem impendium reddes, nec id modicum.' paratæ erant la&uez fingulæ, co

chleæ ternæ,oua bina ,alica cum mullo & * niue iure,

(nam hanc quoque computabis , immò hanc in primis quæ perit in ferculo) oliuz Bztica, cucurbitæ,bulbi, alia mille no minus lauta. Audiffes comedum,velle&orem,vel lyriften, vel, quæ mea liberalitas , omnes. at tu apud nescio quem, ostrea, vulgas, Yechinos, Gaditana maluisti.Dabis pænas,non dico quas. durè fecifti. inuidifti nescio an tibi,certè mihi, sed tamen & tibi. Quantum nos luliffemusgrififfemus,ftuduiffemus. Potes apparatius cænare apud multos:nusquam hilarius , fimplicius , incautius : in fumma,experire. Et nisi poftea te aliis potius cxcufaueris,mihi femper excufa. Yale,

Echinos Gaditanos mae Buiting

SEPTITIO

S V O

S.

*

Argumentum. Erutium Clarum hortatur legere Pompey Sa. turnini fcripta, cujus acumen in causis agendis, com plendorem in historiis, more fuo,fid est amicissime) commondat: versuum leporem admiratur, & epiftolas vxoris eius vetuftatem redolentes exofculatur. C. PLINIVS TEVRICIO

16 CLARO A Mabam Pompeium Saturninum , hunc dico

noftrum: laudabámque eius ingenium,etiam antequam scirem quàm varium, quàm flexibile, quàm multiplex effet: nunc verò torum me tenct,habet, possidérque. Audiui causas*agérem caufas quaf. acriter & ardenter , nec minus politè & ornatè dam ag. Lue meditata siue subita proferret. Adsunt * apræ crebráque fententia, grauis & decora conIrud io, sonantia verba & antiqua. Omnia hæc mirè placent: cum impetu quodam & * fulmine * præuchuntur: placent fi retra&entur. Senties

peruelutine quod ego , quum oraciones eius in manus fuma pseris,quas facilè cuilibet veterum, quorum eft a mulus,comparabis. Idem tamé in historia (iibij magis fatisfaciet vel brouisate, vel luce, vel fuauitate , vel fplendore , etiam & fublimitate Barrandi. Nam in concionibus eadem quæ in o- idem qui in rationibus vis eft:pressior tamē, & circumscri- orat.ett:pre! prior & addu&ior. Præterea facit versus quales Catullus (meus] aut Caluus.quantum illis leposis,dulcedinis, amaritudinis amoris inserit. sanè,sed data opera * molliusculos leniusculifq;, mollins le. duriusculos quofdam: & hoc , quafi Catullus nitele (meus] aus Caluus, Legit mihi nuper epistolas

acuta

flumine

fios tantum

. ;تb. ii

quas vxoris effe dicebat, Plautum vel Terētium metro folutú legicredidi:quæ fiue vxoris funt, vt affirmat,fiue ipfius, vi negat , pari gloria di. gnus eft qui aut illa componat, aut vxorem qua virginem accepit,tam do&am politámque reddiderit.Eft ergo mecum per diem totum:eunde

antequam scribam, eundem quum scripsi, eun. remium, dem eciam quum * remittory non tanquam eun

dem lego. Quod ce quoque vt facias & hortor

& monco. ncque enim) debet operibus eius Ac obeffe quod viuit.* An si inter eos quos nunquã

vidin us foruiffet, non folùm libros eius,ve. rumetiam, imagines conquirercmus : eiufdem nunc honor præfentis & * gratia quafi facietate languefcet? At hoc prauum malignúmque eft,

non admirari hominem admiratione dignissiadie mum, quia videre, alloqui, 'audire,comple&i:

nec laudare tantùm verumetiam amare contin. git. Vale.

Bloria

NO

Svo

[ocr errors]

Argumcntum. Commendat Titinum Capitonem, quòd consensu imperatoris L..Syllano ftatuam pofucrit , & clarorum virorum imagines domi haberet. C. PLIN. CORN. TITIA

17 ES

St adhuc curæ hominibus fides & officium: funt qui defun&otum quoque amicos agant. Titinius Capito ab imperatore nostro impetra. uit vt Gbi liceret ftatuam L. Syllani in foro ponere. Pulchrum & magna laude dignum, amiciria principis in hoc vti,quantúmque gratia valeas aliorú honoribus experiri. Et omnino Ca

[ocr errors][ocr errors][ocr errors]

pitoni in vsu claros viros colere. mirum et qua
religione,quo studio imagines Brutorum, Car-
fiorum, Catonum domi,vbi poteft, habeat. Idem
clarissimi cuiufque vitam egregiis carminibus
exornat. Scias ipfum plurimis virtutibus abun-
dare, qui alicnas fic amat.Redditus eft L-Sylla-
no debicus honor , cuius immortalitati Capito
prospexit pariter& fuæ neque[enim]magis de-
corum & insigne eft,ftatuam in foro populi Ro-
mani habere quàm ponere. Vale.

Argumentum
Deterritum Tranquillum , ne quam a&turus erat
in fenatu caufam diceret , exemplo fui monet agen-
dam.quod fi veretur,faltem pollicetur operam fuarı
vt in aliud tempus transferatur.
C. PLIN. SVETONIO
TRANQUILLO

svo s. 18
Scribiste perterritum somnio, vereri nequid

aduersi in a&ione paciaris: rogas vt dilatio-
acm petam,& pauculos dies, certè proximum
cacusem difficile eft, fed experiar;

και δέ τ' όναρ εκ Διός αν.
Refert tamen, euentur. foleas an contraria ro-
mniare. Mihi reputanti fomnium meum ,

istud
quod rimes tu egregiam a&ioncm portendere
videtur. Susceperam caufam * Julii Paftoris, Iunij
quum mihi quieicenti visa est socrus mea aduo-
lura genibus, ne agerem obfecrare. Et eram a-
Aurus adolescentulus adhuc: eram in quadru-
plici iudicio : cram contra potentiflimos ciui-
tatis,atque etiam Cæfaris , amicos : quæ fin-
gula excutere mentem mihi post tam triste rom

tria?

ideo

mnium poterant. Egi tamen acgsodpelpos illud,

Είς οιωνός άριστος άμαθη ωοι πατσης. . charitas pa Nam mihi patria (etli quid*charius patria) fi

des videbatur. Profperè cesfit:atque*adeò illa a&io mihi aures hominum, illa ianuam fama patefecit. proinde dispice an tu quoque sub hoc exemplo fomnium iftud in bonum vertas: aut , si tutius puras , illud cautissimi cuiufque præceptum, Quod dubitas ne feceris,idipfum rescribe. Ego aliquam (tropham inueniam,do gámque causam tuam, vt ipfam agere, quum tu voles, poffis. Eft enim fanè alia ratio tuasalia

nam iudicium centumuirale differri nullo modo, istud agrè quidem , sed tamen potent. Vale.

mea fuit.

[ocr errors]

Argumentum. Firmo municipi pro liberalitate fua deno promittit trecentum sejtertia ad explendum censum equeftrem. C. PL. ROMANO FIRMO Sy o

19 ta meus, MVuniceps *cuus,& condiscipulus, & ab in

cunte ætate contubernalis : pater tuus & matri & auunculu meo,mihi etiam, quantum 2tatis diuersitas para cft, familiaris : magnæ & graues caufæ, cur fuscipere & angere dignitatem tuam debeam. Efte autem tibi centum millium cenfum fatis indicat quòd apud nos decurio es. Igitur, vt te non decurione folùm , ve

rumetiam equite Romano perfruamur, offero equitis tibi ad implendas * equestres facultates ccc.

millia nummům. Tememorem huius muns

« VorigeDoorgaan »