Pagina-afbeeldingen
PDF
ePub

rat tribunatum,esse virum dignitate,natalibus , facultatibus & ftudiis summū.petiiffe fortasse coramo: na n non extant vllæ littéra quibus hunc petierit.

[merged small][ocr errors][ocr errors][merged small]

M!

Taus miraberis me tam inftanter perife ve in

amicum meum conferres tribunatum,quum scieris quis ille qualisquc. Poffum autem iam tibi & nomen indicare & describere ipsum, poftqua polliceris. Eft Cornelius Minutianus,ornametú regionis meæ, * seu dignitate, feu moribus: na- & dig.& me tus fplendidè; abundat facultatibus, imat studia, vt folent pauperes. Idem re&issimus iudex,fortillimus:aduocatus, fideliffimus amicus. Acce- , piffe ce beneficium credes,quum propius inspe. xeris hominem,omnibus honoribus,omnibus titulis(nihil volo elatius de modeftiffimo viro dia cere) parem. Vale.

Argumentum. Monet F abatt ut domi præstoletur Tyronis ada uentum, neque in itmere ei occurrat.

SVO

S.

C. PLIN. FA BATOPROSO,
CBR O

23 GAudeo quidem effe te tam fortem, vt Medio

lani occurrere Tyroni poslis: fed vt perseueres esse tam fortis,rogo, ne tibi contra rationem Patis tantum laboris iniungas. Quinimò denuutio vt illum & domi & intra domum , atque

9. iii.

etiam intra cubiculi limen expe&es.Etenim qua à me ve frater diligatur , non debet ab eo quem ego parentis loco obseruo , exigere officiū quod parenti suo remififfet. Vale.

Argumentum. Quadratillum nepotem mudeftißimum tanta rea uerentia educauit , vt quoties vellet. spettare panto. mimos, fiue ludere calculis,iuberet illum abire : quod post mortem aniecŭ refrisset Seculus,magna admiratione gaudio rem totam Geminio per epiftolam cxpofuit.

[ocr errors]

s

Conmidia

C. PLIN. GEMINIO

24 NVmidia Quadratilla paulo minus o&togefimo

ætatis anno deceflit, vsque ad nouillimam valetudinem viridis, atque etiam vltra matranalem modú compacto corpore & robuito , deceffit honest sfimo testamento.Reliqui: hæredes exb.fle neporem, ex terija parte neptem. Neplem parum noui: nepotem familiarisfimè diligo,a dolefcétem singularem,nec iis tantùm quos Tanguine arringit , inter propinquos amandum: ac primùm confpicuus forma , omnes fermones malignorum & puer & iuuenis euafit:intra quarsum & vicefimum annum maritus, &,fideus an. naiffet,pater, vixit in contubernio auiæ delicate, seuerillimè,& tamen obsequentisfimè. Habebat illa pantomimos, fouebátque effufius quàm prine cipi fæminæ conuenires.' Hos Quadratus non in theatro, non domi spe&abat , nec illa exige bat. Audij ipfam, quum mihi commendare:

[ocr errors]

nepotis sui studia , folere se vt fæminim in illo
olio fexus,laxare animum lusu calculorù , folere
fpe&are pantomimos suos:sed quum fa&ura ef-
set alterutrum , semper se nepoti suo præcepiffe.
abiret studerétque : quod mihi non amore eius
magis facere quàm reuerentia videbatur. Mira.
beris, & ego miratus sum. Proximis sacerdo-
talibus ludis produ&is in comislione pantomi.
mis,quum finul theatro ego & Quadratus egre.
deremur,ait mihi, Scis me hidic primum vidisse
Salutátem auiæ mi a libertum? Hoc nepos.At Her-
cule alienisfimi homines in honorē Quadratil-
1x pudet me dixisse honorem) per adulationis
officium in theatrum curfitabant , exultabant,
plaudebant,mirabantur:ac deinde fingulos ge-
ftus dominæ cum canticis reddebant , qui nunc
exiguisfima legata theatralis operæ corollarium
accipient* ab hærede qui non fpe&abat. Hæc ab hærede.
Scripfi,quia foles, fi quid incidit noui, non inui- Quorfü ferie
tus audire:deinde quia iucundum est mihi“ quod

quia folet, ceperin gaudium fcribendo retra&are. Gaudeo mihi hos enim pietate defundæ , honore optimi iuuenis: quod Jætor etiam quòd domus aliquádo C. Caffij,hujus qui Cassiana scholæ princeps & parens fuit, seruiet domino non minori.Implebit enim illam Quadratus meus, *vt decebit,rurfúsque ei pristi

& excedes nan dignitatem,celebritatem, gloriamque reddet,quum tantus orator inde procedet, quantus juris ille confultus. Vale.

bebam hac

Argumentum Exemplo Terentij Iunioris Rufium monet gitara doque do&trinam eloquentiam laiere in habits

pagano hospitio enim ab illo ruri susceptus, quum de rebus rufticis Secüdus loqui cæp:er, statim fermone vtroque purißimo à Terentio reuocatus eft ad Audia.

[merged small][merged small][ocr errors][merged small]

peratrique

Quantum eruditorum aut modestia ipforum aut quies operit & subtrahit famz. At nos eos tantùm dičturi aliquid aut le&uri timemus, qui studia sua proferunt: quum illi qui tacet, hoc amplius præstent, quòd maximum opus filentio reuerentur.Expertus scribo quod scribo. Terentius (unior equeftribus militiis,atque etiam procuratione Narbonensis prouinciz integerrimè fun&us,recepit se in agros suos * paratifque ho. noribus tranquillisiimum otium prætulit. Hunc ego inu tarus hofpitio, vt bonum patremfamilia, vi diligentem agricolam intuebar,de his locutusus, in quibus illum verfsri putabam : & cæpe. ram,quum ille me do&iflimo sermone reuoca. uit ad studia. Quàm ter la omnia? quàm Latina? quàm Græca?Nam tantum vtraque lingua valets vt ca magis videatur excellere , quam cùm maxiniè loquitur. Quantum ille legit? quantum te. net?Athenis viuere hominem, nõ in villa putes. Quid multa? auxit solicitudinem meā, effecitq; vtillis quos do&iflimnos nouignon minus hos se ductos & quafi rufticos verear.Idem suadeo tibi. funt enim vt in caftris, fic etiam in literis noftris plures cultu pagano,quos cin&os & armatos, & quidem ardentissimo ingenio, diligentius fcru. tatus nuenies. Vale,

[merged small][merged small][ocr errors]

Argumentum
Morbo amici scribit se admonitum , dum sumus
0 infirmi nullis nos vitiis detineri.quare hortatur se da

Maximum vt tales velint ese sanizquales infirmi se
futuros spondent.

SVO

[ocr errors]

C. PLIN. MAXIMO

26 NVper me cuiusdam amici * languor admo- éxtiri's

nuit, oprimos effe nos dum infirmi sumus. langor Quem enim infirmum aut auaritia aut libido lolicitar?non amoribus seruit , non apperit honores,opes negligit, & quantulumcunque, vt reJi&turus, satis habet tuc deos; tunc hominem efse se meminit,inuidet nemini, nemine miratur, neminem despicit,ac ne sermonibus quidé malignis aut attendit, aut alitur, balinea imaginacur

& fótes.Hæc fumma curarum, summa votorum, molémque in pofterum & pinguem fi contingat euadere, hoc est, innoxiam bearámque destinat vitam.Possum ergo, quod pluribus verbis,pluribus etiam voluminibus philofophi docere conantur,ipse breuiter tibi mibique præcipere , vt tales esse sani perseueremus , quales nos futuros profitemur infirmi. Vale.

[ocr errors][merged small]

ν Μ Ε Ν Τ ν Μ.

A R Gv
Querit à Sura an veræ fint apparitiones , quæ
Græcèphantasmata dicuntur , ela exemplo Curti
Rua ac Athenodori philofophi,poftremò fuorum,
firmat elle vera. sed dum quærit,amicum docet.

« VorigeDoorgaan »